Økonomiudvalget

Mødedato: 02.06.2009
Sagsnr.: 206
Vis dagsorden

Forslag til lokalplan 207, Skovsøen 48 m.fl.,2. behandling


Byrådet vedtog 16.02.2009, sag nr. 42, forslag til lokalplan 207 inklusiv miljøvurdering.

Lokalplanen fastsætter principper for udstykning samt placering af ny bebyggelse på ejendommen matr. nr. 10 ar af Bagsværd, beliggende Skovsøen 48. Der gives mulighed for udstykning af to nye parceller. Desuden fastsættes bevarende bestemmelser for eksisterende bebyggelse på samme ejendom, idet den har bevaringsværdien 3 i Kommuneatlas.

Den maksimale bebyggelsesprocent i lokalplanområdet fastsættes til 30 i overensstemmelse med tillæg 19 til kommuneplanen, som Byrådet vedtog 27.08.2008, sag nr. 122. Deklaration om, at ejendommene Skovsøen 46, 48, 50 samt 52 ikke må udstykkes yderligere, hvilket er tinglyst 1948, ophæves ved vedtagelsen af lokalplanen.

På grund af tilstedeværelsen af den beskyttede paddeart Stor Vandsalamander i området, er der gennemført miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen har udmøntet sig i en miljørapport, der indgår som en del af lokalplanen.

Tilkendegivelser
Planforslag samt miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden 24.02.2009-27.04.2009. Høringen har resulteret i 12 tilkendegivelser:

1. Lene og Bent Thorn Jensen, Skovsøen 2, 2880 Bagsværd

2. Karsten Gregory, Skovsøen 5, 2880 Bagsværd

3. Jørgen og Bettina Møbius, Skovsøen 14, 2880 Bagsværd

4. Pia Panduro og Steen A. Christensen, Skovsøen 16, 2880 Bagsværd

5. Poul og Birgitta Behrens, Skovsøen 18, 2880 Bagsværd

6. Ole Ritter, Skovsøen 20, 2880 Bagsværd

7. Thomas og Anette Fritzen, Skovsøen 50, 2880 Bagsværd

8. Flere underskrivere:

9. Bagsværd Grundejerforening
v/ Pernille Dueholm, Søvej 3B, 2880 Bagsværd


10. Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup

11. Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene

12. Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe
v/ Kurt Loftkjær, Amundsensvej 37, 2800 Lyngby


Størstedelen af tilkendegivelserne giver generelt udtryk for modstand mod den udstykning og nybyggeri på ejendommen Skovsøen 48, som lokalplanen muliggør. Flere anmoder om, at Byrådet besigtiger området inden en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Desuden er der yderligere bemærkninger i tilkendegivelserne, der umiddelbart ikke har relevans for behandlingen af lokalplanen og miljøvurderingen. Disse bemærkninger er derfor hverken gengivet eller kommenteret i denne dagsordensag.

Tilkendegivelserne kan inddeles i følgende emner baseret på indholdet af bemærkningerne:


Naturhensyn

Tilkendegivelse nr. 1 (tilkendegivere nr. 3, 4, 6, og 8)
Borgerne fremfører, at den tidligere ejer af ejendommen Skovsøen 48 i 2003 og 2004 har gennemført en terrænregulering på ejendommens nordlige del. Borgerne bemærker, at det pågældende område tidligere har været et moseområde med høj træbevoksning, samt at der har været en kanal. I forbindelse med den gennemførte terrænregulering er såvel mose som kanal blevet opfyldt, og træer på ejendommen er blevet fældet.

Følgende bemærkninger og forslag fremsættes:

a.
Terrænreguleringen er efter borgernes opfattelse ulovlig, idet der først er søgt om tilladelse til terrænregulering efter, at arbejdet var påbegyndt. Desuden fremføres det, at opfyldningen af den eksisterende mose og kanal er sket i strid med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Den gennemførte terrænregulering har, ifølge borgerne, medført en øget vandafstrømning til naboejendommene. Det har bevirket, at der er opstået et moseområde på den sydlige del af ejendommen Skovsøen 20 samt øget vandstand med oversvømmelser i en mindre sø på ejendommen Rolighedsvej 23B i Værløse. Som konsekvens heraf foreslås det, at det tidligere moseområde på ejendommen Skovsøen 48 genetableres.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Terrænregulering kræver som udgangspunkt ikke tilladelse i henhold til Byggeloven. Dog skal der i henhold til Byggelovens § 13 søges tilladelse til terrænregulering, såfremt en sådan kan medføre gener for de omkringboende. Kommunen har gennemført besigtigelse på ejendommen Skovsøen 48 i forbindelse med behandlingen af tidligere klagesager vedrørende den terrænregulering, der er foregået. Kommunen har ved sin besigtigelse ikke konstateret, at der var forhold i strid med Byggeloven. Efterfølgende har ejeren af ejendommen Skovsøen 48 ansøgt og fået tilladelse til terrænregulering i henhold til Byggelovens § 13 på baggrund af tilsendte koteplaner.

Ligeledes har det daværende Københavns Amt gennemført besigtigelse på ejendommen. Amtet var på det tidspunkt ansvarlig for forhold i relation til Naturbeskyttelsesloven, herunder opfyldning af vådområder, omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Amtet har ikke konstateret forhold i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Det må konstateres, at den gennemførte terrænregulering ikke er sket i strid med gældende lovgivning. Opfyldning af mose og kanal og eventuelle deraf følgende gener for naboer skal derfor reguleres af naboretlige regler. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at stille krav om genetablering af mose og kanal på ejendommen Skovsøen 48.

b.
Borgerne udtrykker bekymring for, at de tekniske udfordringer, byggeri på det nordlige byggefelt indebærer, kan få en negativ påvirkning af vandstanden i søen Skovsøen såvel som af naboejendommene. Det foreslås, at det nordlige byggefelt sløjfes, og at kun det sydligste opretholdes. Det medfører, at der kun gives mulighed for byggeri af ét nyt enfamilieshus frem for to.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Byggeri på det nordlige byggefelt er utvivlsomt forbundet med tekniske udfordringer. Af samme årsag er der i lokalplanens § 12.3 fastsat en bestemmelse om, at fremtidigt byggeri, herunder kloakering og dræning, ikke må føre til, at vandstanden i den eksisterende sø samt vådområde ændres.

Desuden stilles der i lokalplanens § 13.2 krav om, at bygherren ved ansøgning om byggetilladelse blandt andet dokumenterer, at tilrettelæggelsen af byggeri sker efter principper, beskrevet i bilag til lokalplanen. I bilaget understreges det, at det forud for igangsættelse af grave- og dræningsarbejde skal klarlægges, om der er risiko for dræning af de beskyttede vådområder (mose og sø).


c.
Borgerne foreslår, at der i forhold til søerne i Furesø Kommune også udlægges en beskyttelseszone på ti meter af hensyn til tilstedeværelsen af Stor Vandsalamander.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

I miljørapporten fremgår det, at søen på nabomatriklen 1bx af Hareskovby er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og at denne sø også bør medtænkes i denne sammenhæng (i forhold til tilstedeværelsen af Stor Vandsalamander). Søen er vist på kortbilag 4. En beskyttelseszone, beliggende i Gladsaxe Kommune og med en udbredelse på ti meter fra den omtalte sø, falder inden for den beskyttelseszone, der omgiver moseområdet på ejendommen Skovsøen 20. I praksis er søen dermed omfattet af en beskyttelseszone. For at undgå tvivl om eventuelle forskelle på beskyttelseszonerne har forvaltningen fundet det uhensigtsmæssigt at angive en overlappende beskyttelseszone på kortbilaget.


d.
Ejeren af ejendommen Skovsøen 20 bemærker, at moseområdet på den sydlige del af ejendommen foreslås fredet med lokalplan 207. Ejeren finder dette uacceptabelt, idet der dermed ikke er mulighed for at plante nye træer som erstatning for gamle, der er gået ud. Det medfører også, at en udstykning af ejendommen ikke er mulig. Ejeren af ejendommen Skovsøen 20 foreslår derfor, at kommunen bekoster en dræning af moseområdet på ejendommen.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Moseområdet på ejendommen Skovsøen 20 er i dag omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Uanset om lokalplanen vedtages eller ej, vil området være omfattet af § 3, hvilket betyder, at tilstanden i området ikke må ændres. En dræning eller anden ændring af områdets tilstand vil være i strid med loven.

I miljørapporten er der foretaget en geografisk afgrænsning af vådområdets udstrækning. Formålet med denne afgrænsning har været at definere, hvor den beskyttelseszone, der omgiver såvel sø som moseområde, skal placeres. Da moseområdet også fungerer som yngle- og rastested for Stor Vandsalamander, er det også beskyttet i henhold til Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, den såkaldte habitatbekendtgørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

Ad a.
At forslaget ikke imødekommes.

Ad b.
At forslaget ikke imødekommes, da lokalplanen tager højde for eventuelle risici i forbindelse med byggearbejde.

Ad c.
At forslaget i princippet anses for imødekommet.

Ad d.
At forslaget ikke imødekommes, idet det vil være i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Tilkendegivelse nr. 2 (tilkendegiver nr. 1)
Borgerne udtrykker undren over, at planforslaget giver mulighed for vejføring inden for beskyttelseszonen.
By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Planforslaget giver ikke mulighed for vejføring inden for beskyttelseszonen. Det fremgår dog ikke eksplicit af bestemmelserne. Forvaltningen vurderer, at det for klarheds skyld kan være hensigtsmæssigt at tilføje dette i bestemmelserne. Ændringen vil afstedkomme konsekvensrettelser i såvel miljørapport som lokalplanens redegørelsesdel.
By- og Miljøforvaltningen indstiller, at det i lokalplanens § 10.2 tilføjes at vejføring ikke er tilladt, således at bestemmelsens ordlyd bliver: ”Arealet indenfor beskyttelseszonen, angivet på kortbilag 2, må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse eller vejføring, og der må ikke gennemføres terrænregulering eller befæstelse.”

Tilkendegivelse nr. 3 (tilkendegiver nr. 12)
Danmark Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe (i det følgende kaldet DN Gladsaxe) bemærker, at de mener, at en vedtagelse af lokalplanen er ulovlig.

Følgende bemærkninger fremsættes:

a.
DN Gladsaxe anser en vedtagelse af lokalplanen for at være i strid med habitatbekendtgørelsen. Vurderingen er baseret på et udsnit af miljørapportens konklusion, der anfører, at en gennemførelse af det byggeri, lokalplanen muliggør, i sig selv medfører en forringelse af området som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Hvis man læser miljørapportens konklusion i sin fulde længde, konkluderes det, at de afbødende foranstaltninger, som lokalplanen stiller krav om, vil opveje de negative effekter, et byggeri potentielt kunne have i forhold til Stor Vandsalamander. Den samlede vurdering i miljørapporten er, at lokalplanen ikke vil medføre en forringelse af områdets funktion som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander. Det er derfor forvaltningens overbevisning, at lokalplanen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.


b.
DN Gladsaxe fremfører, at Gladsaxe Kommune er i vildfarelse for så vidt angår opfattelsen af, at byggeri i området også vil være muligt uden en lokalplan. DN Gladsaxe mener, at der i forbindelse med en eventuel byggesagsbehandling skal tages hensyn til bestemmelserne i habitatdirektivet. Habitatdirektivet er det direktiv fra EU, der er udmøntet i dansk lovgivning som habitatbekendtgørelsen.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Ved behandling af byggesager i tilfælde, hvor lovgivning fra EU er implementeret i dansk lovgivning, forholder kommunen sig til den danske lovgivning og ikke til dennes forhold til EU-direktivet. Implementering er sket ved habitatbekendtgørelsen. Der vurderes ikke at være hjemmel til at hindre et byggeri af hensyn til Stor Vandsalamander i habitatbekendtgørelsen.

Såfremt Byrådet ønsker at hindre byggeri af hensyn til vandsalamanderen, er det eneste redskab at tilvejebringe en lokalplan for området, der ikke muliggør byggeri.

Det bemærkes dog, at det er EU-domstolen, der i givet fald skal tage stilling til, om de implementerede danske regler opfylder direktivet bestemmelser. Direktivet ”overtrumfer” dansk lovgivning på området. EU domstolen kan vurdere, at vandsalamanderen ikke er tilstrækkeligt beskyttet gennem den danske lovgivning, og med henvisning til EU direktivet standse et byggeri eller kræve det fjernet.

c.
DN Gladsaxe giver udtryk for, at de mener, at den rådgivning, som Amphi Consult har forestået i forbindelse med lokalplanlægning i den tidligere TV-byen, har været mangelfuld. På den baggrund mener DN Gladsaxe, at der ikke er grundlag for at nære tillid til Amphi Consult’s faglige vurderinger i denne sag.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen vurderer ikke, at der er grundlag for at betvivle Amphi Consult’s faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive om beskyttelsen af Stor Vandsalamanders yngle- og rasteområder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

Ad a.
At tilkendegivelsen ikke imødekommes, idet lokalplanen vurderes at være lovlig.

Ad b.
At tilkendegivelsen ikke imødekommes, idet beskyttelsen af Stor Vandsalamander vurderes at være varetaget i henhold til gældende lovgivning.


Ad c.
At miljørapportens vurderinger og anbefalinger fastholdes, idet Amphis Consult anses som en fagligt kvalificeret rådgiver.


Trafikale forhold

Tilkendegivelse nr. 4 (tilkendegivere nr. 2, 3, 5 og 9)
Borgerne fremfører, at byggeriet af to nye en-familie huse i området vil medføre en betydelig øgning i trafikken på kommunevejen Skovsøen. Det foreslås, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbump på Skovsøen.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Det er forvaltningens vurdering, at opførelsen af to nye en-familie huse vil medføre en forøgelse af trafikken på Skovsøen, der ikke er af væsentligt omfang. Det vurderes i øvrigt, at den trafikale merbelastning ikke er af et omfang, der fordrer etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslaget ikke imødekommes, og at forslagsstillerne opfordres til at kontakte kommunen særskilt, såfremt kravet om hastighedsdæmpende foranstaltninger ønskes fastholdt.

Tilkendegivelse nr. 5 (tilkendegiver nr. 7)
Borgerne fremsætter følgende bemærkninger, der alle drejer sig om de trafikale forhold specifikt omkring ejendommen Skovsøen 50. På baggrund af bemærkningerne ønsker borgerne at gøre indsigelse mod muligheden for udstykning.

a.
Borgerne bemærker, at tilkørselsforholdene til de eventuelt kommende nye huse på ejendommen Skovsøen 48 efter deres opfattelse er ringe. Grunden hertil er, at vejen i dag er en forholdsvis snæver og uafstivet grusvej, der løber langs skellet til Skovsøen 50, og som dermed også vil medføre øget trafikstøj for denne ejendom.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Lokalplanens § 7 fastsætter, at den konkrete udformning af adgangsvejen skal godkendes af Byrådet. Den eventuelt kommende bygherre er gjort bekendt med, at der ikke kan forventes byggetilladelse, før dette forhold er på plads. Det er ikke muligt at opfylde adgangskravene til blandt andet udrykningskøretøjer, som forholdene er i dag på grund af vejbredden. Annekset på Skovsøen 48 er ikke bevaringsværdigt i henhold til Kommuneatlas. Derfor har forvaltningen drøftet muligheden for at nedrive annekset for at lave en sikker adgangsvej med den eventuelt kommende bygherre. Forvaltningen vurderer, at støj langs skel vil være meget begrænset. Forvaltningen foreslår, at der ved en ansøgning om godkendelse af vejprojekt for privat fællesvej indledes en dialog med ansøger om, at vejen anlægges med hensyntagen til naboejendommen Skovsøen 50.

b.
Borgerne anfører, at tilkørslerne til Skovsøen 48 samt 50 ligger vinkelret på hinanden, hvilket medfører dårlige udsynsforhold og risiko for sammenstød. Borgerne giver udtryk for, at et byggeri af to nye en-familiehuse vil forøge trafikken på dette sted, og at risikoen for sammenstød tilsvarende bliver større.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

De fysiske forhold ændres ikke på det pågældende sted, dog må trafikken forventes at øges med, hvad der svarer til daglig kørsel til og fra to en-familie huse. Forvaltningen betragter den pågældende overkørsel som fuldt forsvarlig. Vigepligt ved udkørsel fra privat ejendom i henhold til færdselslovens bestemmelser skal dog til enhver tid overholdes.

c.
Borgerne bemærker, at den private fællesvej, der er udlagt langs Ring 4 i forbindelse med etableringen af støjværn, skal vedligeholdes, og stiller spørgsmål til, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen, særligt i forbindelse med en eventuel byggeproces.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

To nye en-familie huse vil have samme muligheder for at benytte den private fællesvej som de øvrige brugere af vejen. De er tilsvarende forpligtet til at betale for vejens vedligehold på lige fod med de øvrige brugere. Eventuelle skader, der påføres et vejanlæg i forbindelse med kørsel under bygge- og anlægsarbejde, er skadevolderen, det vil sige det pågældende transport- eller entreprenørfirma, forpligtet til at udbedre.


By- og Miljøforvaltningen indstiller:

Ad a.
At tilkendegivelsen tages til efterretning, og at der ved en ansøgning om godkendelse af vejprojekt for privat fællesvej indledes en dialog med ansøger om, at vejen anlægges med hensyntagen til naboejendommen Skovsøen 50.
Ad b.
At tilkendegivelsen ikke imødekommes.

Ad c.
At tilkendegivelsen ikke imødekommes.

Tilkendegivelse nr. 6 (tilkendegiver nr. 11)
Vejdirektoratet nævner en række forhold i relation til Ring 4, der skal være overholdt. De bemærker, at lokalplanens § 8.4 også gælder den af Vejdirektoratet fastsatte byggelinje langs Ring 4.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen foreslår, at det tilføjes lokalplanens § 8.4, at bestemmelsen også gælder for byggelinjen langs Ring 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at det tilføjes § 8.4, at bestemmelsen også omfatter byggelinjen langs Ring 4, således at ordlyden er: ”Ved nyopførelse af beboelsesbygninger og ved tilbygning til eksisterende bebyggelse skal der så vidt muligt sikres mulighed for overdækning af mindst én parkeringsplads pr. bolig placeret bag den i § 8.1 samt § 8.2 beskrevne byggelinje.

Deklarationer

Tilkendegivelse nr. 7 (tilkendegiver nr. 4)
Borgerne gør opmærksom på, at i henhold til deklaration, tinglyst i 1964, må søens areal ikke medregnes, når bebyggelsesprocenten for en ejendom udregnes.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Den eventuelt kommende bygherre er gjort opmærksom på dette forhold.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen tages til efterretning.

Tilkendegivelse nr. 8 (tilkendegivere nr. 4 og 9)
Borgerne og Bagsværd Grundejerforening bemærker, at deklarationen, tinglyst i 1948, der hidtil har hindret yderligere udstykning, bør opretholdes, selv om grundlaget for dens oprettelse, ikke længere er til stede. Det fremføres, at de omkringboende naboer har erhvervet deres ejendom i tiltro til deklarationens fortsatte beståen.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Beslutningen om at ophæve den omtalte deklaration blev truffet af Økonomiudvalget 18.12.2007, sag nr. 479. Beslutningen blev truffet, idet der var tilvejebragt oplysninger om, at baggrunden for deklarationens tilvejebringelse var forsvundet ved etableringen af støjværn langs med Ring 4. For at sikre, at muligheden for udstykning blev reguleret i overensstemmelse med Byrådets intentioner, blev det i samme anledning besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der regulerer fremtidig bebyggelse. Økonomiudvalget besluttede 26.02.2008, sag nr. 68, at lokalplanen skal muliggøre udstykning af ejendommen Skovsøen 48 til yderligere en eller højst to nye parceller.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke imødekommes.

Andet

Tilkendegivelse nr. 9 (tilkendegiver nr. 4)
Borgerne giver udtryk for, at der bør tages hensyn til den landskabelige sammenhæng mellem bevaringsværdig bebyggelse og omgivelserne. Det foreslås, at der nægtes yderligere udstykning, og at der alene gives mulighed for, at der kan oprettes to en-familie boliger på ejendommen Skovsøen 48: Én bolig i den bevaringsværdige hovedbygning samt én bolig i det tilstødende anneks. Desuden bemærkes det, at hovedbygningen bør have passende omgivelser, hvilket som minimum indebærer et tilhørende grundareal på 2.500-3.000 m².

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

I forbindelse med udarbejdelsen af principperne for udstykning samt placering af byggefelter er overvejelser om den landskabelige sammenhæng indgået. Det er forvaltningens opfattelse, at det har betydning, at arealet, der skråner fra hovedbygningen ned mod søen, ikke bebygges med boligbebyggelse, således at arealet bibeholdes som et rekreativt areal. Arealet kan på den måde være med til at fremhæve hovedbygningen samt dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. Forvaltningen vurderer derfor også, at hensynet til den landskabelige sammenhæng er varetaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen ikke imødekommes.

Tilkendegivelse nr. 10 (tilkendegiver nr. 10)
Kroppedal Museum gør opmærksom på forhold, der gælder i tilfælde af, at man mod forventning støder på jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejder i området.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

De pågældende forhold vurderes at være imødekommet i forbindelse med procedurerne for udstedelse af byggetilladelser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelsen tages til efterretning.

Miljøvurdering – sammenfattende redegørelse
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmers § 9 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af planen udarbejde en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og for, hvordan tilkendegivelser i den offentlige debat er taget i betragtning. Endelig skal der redegøres for, hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. De tilkendegivelser, der redegøres for i den sammenfattende redegørelse, er behandlet ovenfor. Den sammenfattende redegørelse følger nedenfor:

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22.10.2007, gennemført miljøvurdering af forslag til lokalplan 207, hvilket har resulteret i miljørapporten i lokalplan 207. Miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i perioden 24.02.2009-27.04.2009.

Forud for beslutningen om at gennemføre miljøvurdering er der gennemført en screening af miljømæssige konsekvenser ved vedtagelsen af Lokalplan 207. Bilag a viser de miljøfaktorer, som er gennemgået i screeningen. På baggrund af screeningen er miljøvurderingen udarbejdet i samarbejde med Amphi Consult.

Scopingen, det vil sige afgræsningen af miljørapportens indhold, har været til høring hos relevante myndigheder og interesseorganisationer i perioden 06.06.2008-23.06.2008. Scopingen definerer miljørapportens indhold til at omfatte en vurdering af risikoen for den beskyttede paddeart Stor Vandsalamander under anlægsarbejde såvel som i den daglige brug af arealerne omkring søen Skovsøen. Miljørapporten skal i henhold til scopingen også indeholde anbefalinger til afbødende foranstaltninger. Specifikt tages der stilling til, om oprettelsen af en 10 meters beskyttelseszone omkring sø og moseområde er tilstrækkeligt til at opretholde paddeartens yngle- og rasteområder. Desuden skal miljørapporten indbefatte en klar geografisk afgrænsning af moseområdet ved søens nordvestlige del, der i lighed med søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljørapportens overordnede formål er derfor at vurdere, om tiltagene i lokalplanforslaget er tilstrækkelige til at sikre Stor Vandsalamanders yngle- og levesteder samt at afgrænse områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ved at gennemføre miljøvurderingen kortlægges de mulige miljømæssige konsekvenser, og samtidig fremlægges de planlagte foranstaltninger til at afværge og begrænse eventuelle gener.

Miljørapporten har medført, at der i lokalplanen stilles skærpede krav til planlægningen samt gennemførelsen af byggearbejde.

Af hensyn til paddernes mulighed for at vandre mellem vandhuller er der fastsat en bestemmelse om, at hegn i naboskel skal være levende hegn. Desuden er der fastsat en bestemmelse om, at naturtilstanden inden for beskyttelseszonen skal opretholdes. Den anbefalede pleje for at opretholde naturtilstanden er anført i såvel miljørapport som i afsnittet om beskyttede dyrearter i lokalplanens redegørelsesdel.

Forvaltningen har aftalt med ejeren af ejendommen Skovsøen 48, at der stiftes en privat servitut hvoraf fremgår at nuværende og kommende ejere af ejendommen Skovsøen 48 og matrikler frastykket denne er forpligtet til at udføre den anbefalede pleje.

Konklusionen på miljørapporten er, at lokalplanens gennemførelse betyder, at der sker en mindre forringelse af området som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander i kraft af byggeriet af to helårs boliger. På den anden side er der i lokalplanen stillet vilkår om en række afbødende foranstaltninger, der sikrer hensyntagen til paddernes tilstedeværelse. De afbødende foranstaltninger vurderes at opveje denne negative påvirkning.

Den samlede vurdering i miljørapporten er dermed, at lokalplanen ikke vil medføre en forringelse af området som yngle- og rastested for Stor Vandsalamander.

I offentlighedsfasen har DN Gladsaxe givet udtryk for, at de ikke mener, at lokalplanen lever op til kravene om beskyttelse af yngle- og rasteområder for Stor Vandsalamander i habitatbekendtgørelsen. Begrundelsen herfor er, at der i miljørapporten står, at gennemførelsen af lokalplanen i sig selv medfører en forringelse af området som yngle- og rasteområde for Stor Vandsalamander. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, idet det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at de afbødende foranstaltninger sikrer, at områdets økologiske funktionalitet som yngle- og rastested for Stor Vandsalamander opretholdes. Kommunen betragter derfor kravene i habitatbekendtgørelsen for at være overholdt i denne lokalplan.
DN Gladsaxe har yderligere anført, at man mener, at det ikke er korrekt, når kommunen vurderer, at byggeri i området vil være muligt uden en lokalplan. DN Gladsaxe fremfører, at kommunen i sin behandling af ansøgning om byggetilladelse foruden den danske lovgivning på området, i form af habitatbekendtgørelsen, også skal forholde sig til bestemmelserne i EU-habitatdirektivet. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, da kommunen vurderer, at når EU-habitatdirektivet er implementeret i dansk lovgivning, er det den danske lovgivning, kommunen skal forholde sig til ved behandlingen af ansøgninger om byggetilladelse.

DN Gladsaxe har bemærket, at man ikke mener, at der kan næres tillid til de vurderinger Amphi Consult, der har udarbejdet miljøvurderingen i samarbejde med Gladsaxe Kommune, er kommet med i. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, idet kommunen ikke vurderer, at der er grund til at betvivle Amphi Consults faglige kvalifikationer.

En række borgere har i offentlighedsfasen udtrykt bekymring for, at der kan ske en negativ påvirkning af sø og moseområde i forbindelse med byggeri på nordlige byggefelt på ejendommen Skovsøen 48. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, da kommunen vurderer, at varetagelsen af forholdene er opfyldt af lokalplanen.

Nogle borgere har desuden tilkendegivet, at de undrer sig over, at vejføring inden for beskyttelseszonen er tilladt. Bemærkningen har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanens juridiske del: I § 10.2 er tilføjet, at vejføring ikke er tilladt.

Som den sidste tilkendegivelse har en række borgere givet udtryk for, at de mener, at beskyttelseszonen også bør omfatte søer i Furesø Kommune. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer, idet kommunen anser forslaget for i princippet at være imødekommet, da en sådan beskyttelseszones geografiske afgrænsning falder inden for den eksisterende beskyttelseszone.

Gladsaxe Kommune har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander. Kommunen forestår derfor en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander inden for lokalplanområdet. Første gang inden igangsætning af byggeriet og efter byggeriets afslutning minimum 1-3 gange, afhængig af hvor hurtigt bestanden vurderes at være stabil igen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der i lokalplanens redegørelsesdel tilføjes følgende afsnit: ”Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse. Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til § 9 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Den sammenfattende redegørelse har givet anledning til, at der i lokalplanens § 10.2 er tilføjet, at vejføring ikke er tilladt i beskyttelseszonen.

Med hensyn til overvågning forestår Gladsaxe Kommune en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander inden for lokalplanområdet. Første gang inden igangsætning af byggeriet og minimum én til tre gange efter, afhængig af hvor hurtigt bestanden vurderes at være stabil igen.”

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

at lokalplan 207 samt tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med de ændringer, der er angivet under tilkendegivelse nr. 2 og nr. 6 samt i den sammenfattende redegørelse, og

at der iværksættes en overvågning af bestanden af Stor Vandsalamander i søen, Skovsøen samt det tilstødende moseområde som beskrevet i miljørapporten.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 18.12.2007, sag nr. 479
ØU 26.02.2008, sag nr. 68
BR 27.08.2008, sag nr. 122
BR 16.02.2009, sag nr. 42

Bilag a: Screeningsskema
Bilag 206a.pdf

Økonomiudvalget:

Udsat.

Vis dagsorden