Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 26
Vis dagsorden

Orientering om udskydelse af ikrafttrædelse af
vandsektorloven


Miljøudvalget har 27.03.2008, sag nr. 20, behandlet sag om dannelse af det fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner.

Lovforslaget blev sendt i høring 24.01.2008 med forventet ikrafttræden 01.01.2009. Høringsfristen var 14.02.2008.

By- og Landskabsstyrelsen modtog i alt 36 høringssvar. På et møde 28.02.2008 mellem miljøministeren og forligspartierne bag lovforslaget blev det aftalt, at forslaget udsættes til efteråret 2008, og at lovens ikrafttræden udskydes til 01.01.2010.
Baggrunden for udsættelsen er, at høringssvarene har vist, at der er en række spørgsmål i lovgivningen, som skal uddybes.

By- og Landskabsstyrelsen har i et notat af 25.02.2008 gennemgået de væsentligste problemstillinger, som fremgår af høringssvarene, jfr. bilag a.

Tidsplan for arbejdet blev forelagt Miljøudvalget 25.10.2007, sag nr. 88.

Udskydelsen betyder, at Gladsaxe og Gentofte kommuner vil kunne udskyde den planlagte udskillelse af vand- og spildevandsforsyningerne til 01.01. 2010.

Advokatfirmaet Horten har i notat af 27.03.2008 foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved udskydelse at tidspunktet for selskabsdannelsen. Her anbefales det at fastholde tidsplanen, jfr. bilag b.

Muligheden for udskydelse har været drøftet mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner. Der er enighed om, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde tidsplanen.

Begrundelsen herfor er, at man ved at følge den vedtagne tidsplan kan bygge videre på det omfattende arbejde, der allerede er udført i forbindelse med forberedelsen af udskillelsen. Derved opnår man den optimale udnyttelse af de betydelige ressourcer, der allerede er brugt på at tilrettelægge udskillelsesprocessen efter de to kommuners konkrete forhold.

Endvidere taler hensynet til de involverede medarbejdere for en hurtig afklaring og gennemførelse. En udskydelse vil skabe en længere ventetid og dermed risiko for større usikkerhed om fremtiden. Også af hensyn til fastholdelse af medarbejderstaben vil en udskydelse være uhensigtsmæssig.

Endelig vil det være en fordel for forsyningsvirksomhederne at opnå en vis erfaring med at drive forsyningsvirksomhed i selskabsform, inden reglerne om benchmarking, prislofter mv. træder i kraft.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 21.06.2007, sag nr. 50
ØU 14.08. 2007, sag nr. 294
BR 22.08.2007, sag nr. 128
MIU 25.10.2007, sag nr. 88
ØU 06.11.2007, sag nr. 408
ØU 08.01.2008, sag nr. 9
MIU 27.03.2008, sag nr. 20

Bilag a: Høringsnotat til forslag til lov om vandsektorens
organisering og økonomiske forhold
Bilag b: Udskydelse af vandsektorlovforslagets fremsættelse

Bilag:

bilag_a_Høringsnotat_vandselskab.pdf bilag_b_vandselskab.pdf

MIU:

Til efterretning.