Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 92
Vis dagsorden

Alléhusene, fjernvarmeforsyning, anlægsregnskab


Byrådet meddelte 05.04.2006, sag nr. 85, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 700.000 kr. og til indtægter på i alt 1.080.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Alléhusene.

Anlægsbevillingen har omfattet etablering af stikledning til boilerrum, tilslutning til SRO, konsulenthonorar til at granske og kvalitetssikre Sjælsøgruppens projekter for boilerrum og internt fordelingsnet til rækkehusene og føre overtilsyn med udførelsen. Varmen distribueres fra varmecentralen via et sekundært fjernvarmenet til 84 rækkehuse.

Arbejdet er nu afsluttet, det interne fordelingsnet til forsyning af Alléhusene er overdraget til Gladsaxe Kommune, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Bevilling til udgifter 700.000 kr.
Udgift i alt 728.049 kr.
Merudgift 28.049 kr.

Merudgifterne til fjernvarmeforsyning af Alléhusene skyldes øgede udgifter til rådgivning, idet etablering af fordelingsnet samt overdragelse til Gladsaxe Kommune har trukket ud. Dette skyldes at fejl og mangler skulle afhjælpes inden ledningsnettet blev overdraget.

Indtægter omfatter investeringsbidrag, på basis af 84 boligenheder, samt refundering af etablering af stikledning fra grundskel til indføring i bygning.

Bevilling til indtægter 1.080.000 kr.
Indtægt i alt 860.000 kr.
Mindreindtægt 220.000 kr.

Refusion fra Alléhusene for udgifter til stikledning har været mindre end budgetteret. Refusionen for udgifter til stikledning er 20.000 kr., mod bevilget 250.000 kr. Investeringsbidraget er 10.000 kr. højere end bevilget idet der er opført 84 kæde-/rækkehuse, og ikke 83, som forudsat i anlægsbevillingen.

Nettoindtægten udgør 131.951 kr. I forhold til den oprindeligt budgetterede nettoindtægt på 380.000 kr. svarer dette til en mindreindtægt netto på 248.049 kr.

Beløbet vil ikke kunne finansieres af andre igangværende anlægsprojekter på fjernvarmeområdet. Derimod vurderer forvaltningen, at det vil kunne finansieres af fjernvarmeområ-dets samlede driftsramme for 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten netto på 248.049 kr. finansieres af fjernvarmeområdets driftsramme for 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 18.08.2005, sag nr. 59
BR 11.01.2006, sag nr. 22
MIU 07.03.2006, sag nr. 19
ØU 28.03.2006, sag nr. 144
BR 05.04.2006, sag nr. 85

MIU:

Anbefales.