Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 59
Vis dagsorden

STENGÅRD SKOLE, SVAMPEANGREB, OPSTILLING AF PAVILLONER FINANSIERET AF MINDREUDGIFTER VEDR. LICITATIONEN

Byrådet vedtog 09.06.1999, sag nr. 136 at give en anlægsbevilling på 310.000 kr., og 10.11.1999, sag nr. 210 at give en anlægsbevilling på 14.770.000 kr., i alt 15.080.000 kr. til reno-vering af Stengård skole på grund af skimmelsvampeangreb.

Stengård skole har i stigende grad siden konstateringen af svampeangrebet haft henvendelser fra forældre og elever, der klager over gener, som menes at stamme fra indeklimaforholdene på skolen. Der har ikke været bevis for en klar årsagssammenhæng.

Børne- og kulturforvaltningen har nu fra en forældre modtaget lægeerklæring, der konkludere, at det pågældende barns
”sym-ptomer er karakteristiske for reaktion på skimmelsvampeforekomst i indeklimaet”, og ”Da indeklimaundersøgelser på skolen i marts 1999 har påvist massiv vækst af forskellige skimmelsvamp, må det derfor anbefales, at disse problemer hurtigst muligt afhjælpes, og at man i mellemtiden evt. finder alternative opholdsmuligheder for eleverne”.

Skolen har også flere tilfælde, hvor medarbejdere har haft gener, som kan skyldes indeklimaet.

Byrådet har som nævnt godkendt et renoveringsprojekt, der starter 01.04.2000 og forventes færdigt 01.12.2000.

Der er allerede i foråret, da skimmelsvampen blev konstateret, dels lukket 4 lokaler og dels iværksat forebyggende foranstalt-ninger i den øvrige del af skolebygningen. Disse synes åben-bart ikke at have været tilstrækkelige til at undgå gener.

Da der nu er fornyede klager, vurderes det, at man bør iværksætte yderligere foranstaltninger for en del af skolen. Kommunens sundhedspleje og kommunelæge er enig i denne vurdering.

Børne- og kulturforvaltningen har undersøgt mulighederne for at flytte elever fra børnehaveklasse – 3. klasse, 4. og 6. klasse samt dele af SFO’en til andre lokaler indtil renoveringen er til-endebragt. 5. klasse er allerede i pavilloner og 7.-9. klasse er i dele af bygningen, som ikke skønnes angrebet så hårdt, at en flytning er nødvendig. Faglokaler, lærerværelse samt admini-stration kan også benyttes.

Teknik- og miljøforvaltningen har meddelt, at man ved at leje og opstille pavilloner til 9 klasser i skolegården indrettet med el, varme og ventilation vil kunne huse eleverne, indtil renoveringen er færdig. Udgifterne hertil er anslået til 1,1 mio. kr. inkl. opsætning og nedtagning. Lokalerne vil kunne benyttes til både undervisning og SFO. Der vil herudover blive behov for, at SFO’en i et større omfang end normalt benytter mulighed for aktiviteter ud af huset.

En udflytning af lokalerne vil samtidig betyde, at renoveringen kan koncentreres og blive færdig ca. 01.11.2000. Der er 4-5 ugers frist før lokalerne kan være klar.

Finansieringen af en sådan løsning kan ske gennem at anvende den tidligere givne bevilling til renoveringen, idet licitationen har givet et resultat, der muliggør dette. Evt. yderligere udgifter til aktiviteter vil blive finansieret inden for Børne- og Undervis-ningsudvalgets samlede ramme.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at der lejes og opstilles pavilloner til i alt 9
klasser,

at udgifterne hetil ca. 1,1 mio. kr. afholdes inden for den givne bevilling til renovering af Stengård skole, og

at der gives igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økono-
miudvalgets behandling den 04.04.2000.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 09.06.1999, sag nr. 136
BR 10.11.1999, sag nr. 210

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.