Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 45
Vis dagsorden

Vedtagelse af beredskabsplan for vandforsyningen

Vandforureningssagen i Køge i 2007 har sat stor fokus på vandområdet og på vandforsyningernes sikkerhed. I den forbindelse har By- og Miljøforvaltningen følt behov for at udvide afsnittet om vandforsyning i den samlede kommunale beredskabsplan. Derfor har forvaltningen udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyningen, som eksisterer som en selvstændig del af den samlede beredskabsplan for Gladsaxe Kommune.

Formålet med beredskabsplanen er at give retningslinjer for kommunens og vandforsyningens indsats i forbindelse med akutte driftsforstyrrelser. Driftsforstyrrelser kan være pludselige i form af opstået forurening, større ledningsbrud, strømsvigt eller andre tekniske nedbrud.

I en beredskabssituation er det vandforsyningens opgave, så vidt muligt, at opretholde en normal vandforsyning samt at genoprette denne efter udfald. Beredskabsplanen skal sikre medarbejderne et let tilgængeligt værktøj, der kan anvendes fra medarbejderen modtager en alarm eller henvendelse til en større beredskabsgruppe skal iværksætte nødvendige tiltag for en hurtig og effektiv indsats i forhold til en akut driftsforstyrrelse.

Beredskabsplanen giver klare retningslinjer for, hvordan vandforsyningens og kommunens medarbejdere bør organiseres i en beredskabssituation, opgave- og ansvarsfordeling og hvordan kommunikationen bør foregå internt og eksternt. Planen beskriver desuden, hvordan problemer kan afhjælpes, hvordan afblæsningen bør foregå, hvilke hjælpemidler der er til rådighed og hvordan personalemæssige forhold håndteres.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, Beredskabskontoret, Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen. På denne måde forsynes beredskabsplanen med flest mulige erfaringer og input, involverede personer føler ansvar for planen og får klarhed over opgaverne i forbindelse med en beredskabssituation.

Beredskabsplanen vil eksistere elektronisk med et link fra fokus samt fire eksemplarer fordelt mellem Vand- og Afløbskontoret og Driftsafdelingen. Planen revideres løbende, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode. Bilagsdelen revideres hvert år i januar måned.

Gladsaxe Kommune skal, i henhold til beredskabsloven, udarbejde en samlet beredskabsplan med et afsnit omkring vandforsyningens sikkerhed. Det er ikke lovpligtigt med en særskilt beredskabsplan for vandforsyningen, men By- og Miljøforvaltningen mener at det er nødvendigt, specielt med erfaringer fra vandforureningssagen i Køge. Tid er en begrænsende faktor i en beredskabssituation, og jo flere forhold der er afklaret på forhånd, jo bedre kan beredskabsgruppen koncentrere sig om det væsentlige, vandforureningen, og begrænse konsekvenserne mest muligt på den mest hensigtsmæssige facon.

Gladsaxe Vand- og Kloakforsyning danner et vandselskab med Gentofte Vand- og Kloakforsyning pr. 01.01.2009. By- og Miljøforvaltningen og vandselskabet vil ultimo 2008 tage stilling til, hvordan beredskabsplanen håndteres fremover.

Der er ingen økonomiske konsekvenser af beredskabsplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at beredskabsplanen for Gladsaxe Vandforsyning godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Beredskabsplan for Gladsaxe Vandforsyning.

Bilag:

Bilag a Beredskabsplan.pdf

MIU:

Tiltrådt