Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 54
Vis dagsorden

KANTINER OG UDSALGSBODER PÅ SKOLERNE, STATUS

Den enkelte skole bestemmer selv omfanget af kantinedrift. Nogle skoler har kantine, andre har udsalgsboder. Skoleledelsen er ansvarlig for, at driften drives efter reglerne, og varesortimentet besluttes af skolens kantineudvalg, der har fået opfordring til at være opmærksomme på kommunens miljøvenlige indkøbspolitik.

Det er blevet ønsket at se på skolernes kantinedrift i lyset af indkøbspolitikken i kommunen, lokaleforholdene samt det økonomiske omfang. Der er derfor blevet udarbejdet en status af skolekantinedriften, således at der er en baggrund for at drøfte eventuelle nye tiltag.

Driftsregler:
Alle skoler i Gladsaxe Kommune skal have enten en udsalgsbod eller en kantine for eleverne.

En skoles udsalg skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal være i balance. Priserne må ikke være højere end omkostningsniveauet, der omfatter varekøb og omkostninger forbundet hermed.

En skole beslutter selv omfanget af åbningstiden, og ingen skoler har mindre end 3 daglige åbningstider.

Økonomi:
Skolerne solgte i 1999 for ca. 2 mio. kr., hvilket betyder, at der blev solgt i gennemsnit for 125.000 kr. pr. skole incl. Ungdomsskolen. Det svarer gennemsnitligt til, at hver skole sælger for 625 kr. pr. dag.

Lønudgiften betales af kommunen, men indtægterne skal svare til de beregnede udgifter, hvilket indeholder vareindkøb, beregnet lønmoms og andre omkostninger, som er forbundet med driften af kantine eller bod.

13 af de 16 skoler har søgt EU-tilskud til mælk, og udlevering af mælk sker inden for det afsatte timetal til kantine/udsalgsbod.

Personale:
Det årlige personaleforbrug er ca. 17.000 timer på 16 skoler, eller i gennemsnit ca. 1100 timer pr. skole. Det gennemsnitlige daglige timeforbrug er 5,2 timer, varierende fra 3 til 7,4 daglige timer

Nogle skoler har kantinepersonale, der alene er beskæftiget i kantinen/udsalgsboden, andre har personale, der både er beskæftiget med skolerengøring og kantine/udsalgsbod.

Varesortiment:
I september måned 1999 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om økologisk mad i skolerne. Ud fra dette skema er opgjort en procentvis fordeling af varesortimentet mellem mejeriprodukter, kolonialvarer, kød/pålæg, brød, frugt/ grønt, chips/slik, drikkevarer og andet.

Forudsættes det, at kategorierne mejerivarer, kolonialvarer, kød/pålæg, brød og frugt/grønt er SUNDE varer og at kate-gorierne chips/slik, toast, drikkevarer og andre varer er USUNDE varer, så fordeler salget sig i opgørelsen med ca. 70% til sunde varer og ca. 30% til usunde varer. Af de sunde varer tegnede brød sig for 26%.

Lokaler:
Af de 16 skoler har 9 skoler en kantine, de øvrige har en udsalgsbod. Forskellen på kantine og bod er, hvorvidt eleverne har mulighed for at indtage deres mad i dertil indrettet lokale.

Af de 9 skoler med kantine har de 2 særlige ordninger:
Ungdomsskolen og 10.Klasse-centret har særlige udbyggede ordninger, idet de 2 skoler har mange store elever, som også har brug for en café-lignende mulighed.

Det er besluttet i forbindelse med fastsættelse af kommunens indkøbspolitik, at anvendelsen af økologiske fødevarer skal fremmes inden for de tildelte økonomiske rammer. Jævnfør den nævnte gennemførte under- søgelse på skolerne kan det aflæses, at der sælges fortrinsvis sunde varer, men det kan ikke aflæses, hvor- vidt der også er tale om økologiske fødevarer.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede:

at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave det er at udarbejde oplæg til diskussion af en
kostpolitik på skolerne samt at komme med forslag til, hvordan økologiske indkøb og mad-
produktion kan fremmes i forbindelse med udbudet af ”sund mad” i kantiner og boder.

I arbejdsgruppen indgår 1-2 forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne.