Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 46
Vis dagsorden

Bagsværd Søpark, forslag til plejeplan, anlægsbevilling

Sagen har været behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 21.04.2008, sag nr. 28. Trafik- og Teknikudvalget har tiltrådt, at plejeplanen forelægges Miljøudvalget til orientering.

Trafik- og Teknikudvalget blev 17.9.2007, sag nr. 75 orienteret om Naturklagenævnets afgørelse i sagen om fredning af Bagsværd Søpark.

Jævnfør fredningsbestemmelsernes § 5 gælder, at der skal udarbejdes en samlet plejeplan for hele det fredede område. Plejeplanen skal foreligge senest 01.11.2007 og plejeplanen skal indeholde bestemmelser til opfyldelse af fredningens udsigtsformål senest 01.04.2008.

I Blå orientering nr. 2, 2008 blev udvalget orienteret om, at forvaltningen har fremsendt dispensationsansøgning til Fredningsnævnet for København vedrørende Fredningsbestemmelsernes § 5 om opfyldelse af fredningens udsigtsformål senest
01.04. 2008. Fredningsdommeren har 14.03.2008 telefonisk meddelt dispensationen. Dispensationen er betinget af at udsigtsfredningen realiseres i september-oktober 2008. Skriftligt svar afventer.

Fredningen har som formål:

at give mulighed for udsigt over Bagsværd Sø fra Bagsværdvej,
at give mulighed for udsigt over søen fra stien langs
  Bagsværdvej,
at bevare og fremme ellebevoksningen i den vestlige del af fredningsområdet, og
at fastholde mulighed for rekreativ benyttelse af de offentligt ejede arealer.

Forslag til plejeplan, bilag a, er udarbejdet i perioden ultimo august 2007 – oktober 2007 og har været sendt til høring hos Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Bagsværd Grundejerforening, Biodiversitetsgruppen, Aldershvile Planteskole samt naboer og genboer til parken.

I høringsperioden, 04.12.2007-30.01.2008, er indkommet tilkendegivelser fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, Dansk Ornitologisk Forening, Biodiversitetsgruppen samt 7 genboer til parken.

De indkomne tilkendegivelser, jf. bilag b, kan overordnet grupperes under følgende hovedpunkter:
1. Udsigtsforhold/rydninger:
- ønske om forbedring af udsigtsforholdene ved blandt andet fældning af flere solitære træer, især birk i den åbne parkdel,
- genindførelse af udsigtskiler fra plejeplanen fra år 2000,
- ønske om fældning af træer på skråningen mellem
Bagsværdvej og elletrekanten,
- tilkendegivelser om at udsigtsforholdene ikke forbedres med de foreslåede indgreb,
- ønske om at der i forbindelse med rydninger bevares enkelte træer og buske af hensyn til fugle- og insektlivet,
- ønske om øget bekæmpelse af invasive urter,
- bemærkning om at udsigten over Bagsværd Sø fra
Bagsværdvej ikke genskabes og at indsigeren derfor anser fredningsnævnets dispensation fra 1997 til planteskolen for bortfaldet og lokalplan 153 for ugyldig.

2. Nyplantninger/nyanlæg:
- brug af hjemmehørende træer og buske,
- brug af danske græsarter,
- nyplantning omkring pumpestation,
- bestemmelser om skærmende beplantning mellem
planteskolen og elletrekanten.

3. Ønske om supplerende registreringer af urtevegetationen:
- i ellesumpen,
- på de slåede græsarealer.

4. Supplerende forslag:
- forslag om etablering af fodgængerovergange på
Bagsværdvej,
- ønske om etablering af bro over kanalen,
- ønske om at der indarbejdes plan for hvordan vandtilførslen til ellesumpen kan forbedres og hvordan vandkvaliteten i kanalen kan forbedres.

5. Ønsker til præciseringer i tekst og kortbilag
  Vej- og Parkafdelingens kommentarer til ovennævnte kan sammenfattes som følger:

  ad 1) Udsigtskiler indarbejdes i den endelige plan ligesom der indarbejdes fældning af enkelte supplerende birk. Bemærkningen omkring planteskolen vedrører ikke plejeplanen.

  ad 2) Ønskerne indarbejdes i den endelige plan.

  ad 3) Indarbejdes i den endelige plan som ønske.

  ad 4) Ønske om fodgængerovergang indgår i en kommende trafiksikkerhedsplan. Øvrige forslag opføres som ønsker til vurdering i planperioden.

  ad 5) Indarbejdes i den endelige plan. Endvidere suppleres med et nyt kort der viser ejerforhold, matrikelnumre, tekniske installationer, fredsskov, beskyttelseslinjer m.v.

  Høringssvarene, bilag b, og liste med opsummering og forvaltningens kommentarer, bilag c, vedlægges.

  Opfyldelse af fredningens udsigtsformål betyder øgede udgifter til såvel førstegangsindgreb som regelmæssig pleje i de følgende år.

  Til opfyldelse af fredningens udsigtsformål samt førstegangspleje i øvrigt har Vej- og Parkafdelingen indhentet overslagspriser fra HedeDanmark. Beregning af afledt drift er udført af Driftsafdelingen.

  I forhold til HedeDanmarks beregnede overslagspris på 772.000 har forvaltningen vurderet, at beløbet kan skæres ned til 600.000 kr. ved blandt andet besparelser på bortskaffelse af materiale, mindre afgravning på skråninger m.v.

  Udgifterne beløber sig som følger, jfr. bilag d:

  Udgifter til at opfylde
  fredningens udsigtsformål 600.000 kr.
  Førstegangspleje i øvrigt 134.000 kr.
  Nyanlæg jævnfør plejeplanen 42.000 kr.
  Afledt drift (udsigtsformål) 123.000 kr.

  By- og Miljøforvaltningen foreslår at finansiere udgiften på 600.000 ved negative tillægsbevilling på følgende anlægsprojekter:

  Smuk By rådgiver 100.000 kr.
  (restrådighedsbeløb udgør 103.000 kr.)

  Støjpulje 2008 150.000 kr.
  (restrådighedsbeløb udgør 151.000 kr.)

  Cykelstiplan 250.000 kr.
  (restrådighedsbeløb udgør 1.327.627 kr.)

  Trafiksanering 100.000 kr.
  (restrådighedsbeløb udgør 735.000 kr.
  under hensyntagen til sag nr. 26 og sag nr.
  27 i dagsordenen fra TTU 21.04.2008))

  By- og Miljøforvaltningen indstiller,

  at udvalget tilslutter sig forvaltningens kommentarer til de indkomne tilkendegivelser, som herefter indarbejdes i den endelige plejeplan,

  at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 600.000 kr. til realisering af plejeplanens udsigtsformål finansieret af restrådighedsbeløb på anlægsprojekter som foreslået ovenfor

  at øvrige udgifter til nyanlæg, førstegangspleje og afledte driftsudgifter indgår i Trafik- og Teknikudvalgets drøftelse af budget 2009-2012, og

  at den endelige plejeplan sendes til orientering i Miljøudvalget og Gladsaxe Miljø- og Energiråd.

  By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

  Sagen slutter i Byrådet.

  TTU 17.09.2007, sag nr. 75
  TTU 21.04.2008, sag nr. 28

  Bilag a: Forslag til plejeplan
  Bilag b: Indkomne tilkendegivelser
  Bilag c: Opsummering af tilkendegivelser med By- og Miljøforvaltningens kommentarer
  Bilag d: Økonomiske forhold i forbindelse med fredningskendelse

  Bilag:

  Bilag a Plejeplan.pdf Bilag b Plejeplan.pdf Bilag c Plejeplan.pdf Bilag d Plejeplan.pdf

  MIU:

  Til efterretning.