Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 37
Vis dagsorden

Budget 2009-2012, målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder for Miljøudvalgets område

Budget 2009-2012 indeholder – udover de økonomiske rammer – en opstilling af målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder.

Kommunestrategien 2006-2009 danner rammen for udmøntningen af målsætninger i resultatkrav og opfølgningsmetoder. Herudover kan Miljøudvalget vedtage supplerende målsætninger, som ligeledes skal udmøntes i resultatkrav og opfølgningsmetoder.

Målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder er en integreret del af fagudvalgenes behandling af budgetforslagene.

By- og Miljøforvaltningen lægger op til en separat drøftelse af målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder, således at disse behandles på udvalgets møde i maj. Forvaltningen forelægger den talmæssige del af budgettet samt de øvrige bemærkninger til budgettet på udvalgets møde i juni.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til målsætningernes udmøntning i resultatkrav og opfølgningsmetoder, bilag a. I forhold til tidligere år er der i år færre resultatkrav, som til gengæld er mere borgerrettede og orienteret mod at have en effekt i relation til borgerne.

Som det fremgår af bilag a, foreslår forvaltningen resultatkrav ud fra kommunestrategiens målsætninger for By og Miljø om tilgængelighed til kommunens grønne og fredede områder. Derudover foreslår forvaltningen et resultatkrav på baggrund af tre målsætninger, som udvalget fremsætter, om henholdsvis let tilgængelig til indsamlingsordningerne på affaldsområdet, reduktion af CO2-udledning samt udbygning af fjernvarmeforsyningen.

By- og Miljøforvaltningen forelægger de opstillede målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder til drøftelse.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Miljøudvalget, målhierarki 2009.

Bilag:

MIU resultatkrav 2009 REV.pdf

MIU:

Der var enighed om følgende:

Målsætningen om grønne og fredede områder blev ændret til: "Det grønne præg skal styrkes. Naturområderne skal beskyttes, bevares og plejes, og mangfoldigheden i plantevækst og dyreliv skal styrkes. Tilgængeligheden til kommunens grønne og fredede områder samt øvrige naturområder forbedres med henblik på rekreative formål, der kan ske i respekt for naturværdierne".

Målsætning om indsamlingsordninger tilføjes: ".....så de fremmer frasortering til genanvendelse". Opfølgningsmetoden tilføjes efter 1. sætning ".....og om borgerne benytter ordningerne i større omfang end tidligere".