Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 53
Vis dagsorden

SKOLERÅDETS FUNKTION

Gladsaxe Kommunes Skoleråd er nedsat af Byrådet som et fælles rådgivende organ for kom- munens skolevæsen. Kommunen er ikke forpligtet til at have et fælles rådgivende organ, men er der ikke oprettet et sådant, skal der ifølge folkeskoleloven mindst 2 gange årligt afholdes møde mellem repræ- sentanter for skolebestyrelserne og kommunen.

Skolerådet er et rådgivende organ, der ikke kan tillægges nogen beslutningskompetence. Der kan således hverken delegeres kompetence fra byrådet eller fra skolebestyrelsen til Skolerådet.

Iflg. styrelsesvedtægten (§ 24) er Skolerådets opgaver at:

drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenet,

drøfte sektorplanforslag af betydning for skolerne,

drøfte generelle pædagogiske forhold,

afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet og

afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det.

Skolerådet har vedtaget sin egen forretningsorden og holder møde 1 gang i kvartalet. Følgende temaer har været drøftet i perioden august 1996 til januar 2000:

1.
10. klasseskolen – præsentation af rapportens centrale dele
Klasselærersamarbejdet
2.
Tosprogede i Gladsaxe kommune – præsentation af kommunens overordnede målsætning for arbejdet med indvandrere og flygtninge. Hvad arbejder en tosproget lærer med ?
3.
Udviklingsplaner på Gladsaxe kommunes skoler
4.
Budget og prioriteringer (Bindinger og frirum)
5.
Nordlæsrapporten, projekt læseudvikling i Gladsaxe, Times, matematik og naturvidenskab i folkeskolen
6.
SFO-analysen – status og perspektiv
7.
Nyt folkeskolelovforslag – konsekvenserne
8.
Styrelsesvedtægt for Gladsaxe kommunes skolevæsen
9.
Nedtælling til skolebestyrelsesvalget i 1998 – forløb og forventninger
10.
8 skridt i den rigtige retning! – Folkeskolen år 2000. 8 fokusområder, debat om uviklingsprogrammet
11.
Statusrapport vedrørende specialundervisning og andre støtteforanstaltninger i folkeskolen, samt perspektivdel,
12.
Skolerådets forretningsorden 1998-2001
13.
En god start – det fælles grundlag
14.
Budgetforhold: drift (budgetudtalelser og budgetanalyse for folkeskoleområdet), anlægsbudget (COWI-rapport – tilstands-vurdering af skolebygninger), budget 2000 og ændring af sko-lernes dispositionsret på bygningsvedligeholdelsesbudgettet
15.
Tag stilling – om politiske muligheder i overenskomst 1999 på lærerområdet
16.
Mål og rammer for folkeskolen i skoleåret 2000/01.

Der har derudover været afholdt fællesmøder med skolebestyrelserne om følgende emner:

1.
Storyline, hvad er det?
2.
Kvalitet i undervisningen – ”computeren – den elektroniske sutteklud ?” og ”Janus-projektet/skolefag og edb
3.
Folkeskolen på vej mod det 21. århundrede.

Skolerådets og dets funktioner m.v. forelægges til en drøftelse med henvisning til mål og rammer for folkeskolen, hvor den udvidede frihedsgrad for skolernes mulighed for at tilrettelægge skolens virksomhed skal ses i sammenhæng med Skolerådets fremtidige funktioner.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede:

at vurderingen af Skolerådets fremtidige funktion samt byrådsmedlemmernes repræsentation i skolebestyrelserne tages op til drøftelse forud for en ny valgperiode.
Denne drøftelse skal således finde sted om et år.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af to forældre fra Skolerådet.

Forskellige organisationsmodeller forelægges herefter Børne- og Undervisningsudvalget til drøftelse.