Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 95
Vis dagsorden

Justeringer af regulativ for erhvervsaffald

Miljøudvalget har den 28.08.2008 godkendt et nyt ”Regulativ for erhvervsaffald”. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der skal foretages yderligere 3 justeringer i regulativet.
Mængdebegrænsningen på 1 m3 jord skal indsættes på baggrund af kravet i Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007, hvor det fremgår at jordflytning kan finde sted uden forudgående anmeldelse til et godkendt modtageanlæg, hvis der er tale om mindre en 1 m3 jord. Miljøudvalget har 13.12.2007 sag nr. 97 vedtaget et nyt jordflytningsregulativ, hvor mængdebegrænsningen er fastlagt.

I bilag 7B, Mængdebegrænsning på Genbrugsstationen, skal følgende mængdebegrænsning indsættes:
    1 m3 jord

I bilag 7A, Ordensreglement for genbrugsstationen i Gladsaxe Kommune, står følgende:
Pladspersonalet er berettiget til at kræve dokumentation for, at affaldet mv. kommer fra husstande eller virksomheder i Vestforbrændings område. Hvad angår farligt affald, herunder asbest samt støvende eternit skal der forelægge dokumentation for, at affaldet kommer fra husstande eller erhverv i Gladsaxe Kommune.

Farligt affald, herunder asbest er pr. 01.01.2008 overgået til at være en fraktion, som hører ind under I/S Vestforbrændingen, det betyder, at alle borgere i vestforbrændingsområdet kan aflevere farligt affald på Gladsaxe kommunes genbrugsstation. Støvende eternit er ikke en fraktion under I/S Vestforbrændingen. Der skal derfor stå følgende i regulativet:

Pladspersonalet er berettiget til at kræve dokumentation for, at affaldet mv. kommer fra husstande eller virksomheder i Vestforbrændings område. Hvad angår støvende eternit skal der forelægge dokumentation for, at affaldet kommer fra husstande eller erhverv i Gladsaxe Kommune.

Arbejdstilsynet anbefaler, at reducerer vægten i mini-containerne og dermed trækkraften for skraldefolkene. Der skal derfor indføjes følgende i regulativet:

By- og Miljøforvaltningen anbefaler ved udskiftning af 800 l containere til dagrenovation, at boligafdelinger overgår til 660 l containere i stedet. Boligafdelinger kan søge dispensation til at bibeholde 800 l containere. En evt. dispensation vil bero på en konkret vurdering, hvor Arbejdstilsynet evt. inddrages.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at ovenstående rettelser indføjes i Regulativ for erhvervsaffald,

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 28.08.2008, sag nr. 64
ØU 09.09.2008, sag nr. 313
BR 01.10.2008, sag nr. 158

MIU:

Tiltrådt med følgende to tilføjelser:

1. I sidste afsnit inden indstillingen: "Boligafdelingen kan ......i tilfælde af udskiftning......søge dispensation...".

2. I samme afsnit: "En eventuel dispensation.....fra regulativet....vil bero...".