Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 38
Vis dagsorden

Miljøudvalget, budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2008, drifts- og anlægsudgifter

By- og Miljøforvaltningen forelægger budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2008. Der vedlægges oversigt over Miljøudvalgets driftsområder jfr. bilag a samt oversigt over anlægsprojekter jfr. bilag b.

DRIFTSUDGIFTER
Af bilag a fremgår det korrigerede budget og forbrug pr. 31.03.2008 for de fire bevillingsområder, Miljø, Vandforsyning og spildevandsanlæg, Renovation og Fjernvarme på Miljøudvalgets område.

Miljø
Det oprindelige driftsbudget var på netto 1,545 mio. kr. Der er pr. 31.03.2008 givet tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i form af opfølgning på merudgifter vedrørende amtsopgaver. Det korrigerede budget var således 1,645 mio. kr.

Forbruget efter 31.03. 2008 var 0,460 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 28,0 % af det korrigerede budget. Til sammenligning var forbrugsprocenten 9,4 % pr. 31.03.2007. Forbrugsprocenten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Forsyningsvirksomhederne
Forsyningsområdet består af 3 bevillinger, som er beskrevet herunder.
  Vandforsyning og spildevandsanlæg
   Det oprindelige driftsbudget var på netto -61,760 mio. kr. (nettoindtægter). Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af første kvartal. Forbruget pr. 31.03.2008 var
   -29,385 mio. kr. (nettoindtægter). Forbrugsprocenten for udgifter var 14,1 %, mens forbrugsprocenten for indtægter var 28,2 %.
   Den lave forbrugsprocent for udgifter skyldes, at der ikke er afregnet betaling med Driftsafdelingen før i begyndelsen af april måned. Opfølgningen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
  Renovation
   Det oprindelige driftsbudget var på netto 2,783 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af første kvartal. Forbruget pr. 31.03.2008 var -46,982 mio. kr. (nettoindtægter).
   Forbrugsprocenten for udgifter er 24 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 100,5 %. Den høje indtægtsprocent skyldes, at hele renovationsafgiften konteres i begyndelsen af året. Udgifterne konteres nogenlunde ligeligt henover året, og forbrugsprocenten overordnet set giver ikke anledning til særlige bemærkninger.
  Fjernvarme
   Det oprindelige driftsbudget var på netto -1,414 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af første kvartal. Forbruget pr. 31.03.2008 var 1,789 mio. kr.
   Forbrugsprocenten for udgifter er 23 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 18,8 %, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, end at indtægter og udgifter ikke konteres ligeligt henover året.

ANLÆGSUDGIFTER
Af bilag b fremgår det korrigerede budget og forbrug pr. 31.03.2008 for de igangværende anlægsprojekter på Miljøudvalgets område. I denne opgørelse pr. 31.03.2008 er der kun gjort op for anlægsprojekterne i budget 2008 og således ikke anlægsprojekter for tidligere år. Årsagen er, at Byrådet først efter udgangen af 1. kvartal har godkendt overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb.

Miljø
Det korrigerede budget for anlægsprojekter i budget 2008 var 0,215 mio. kr. pr. 31.03.2008. Hele budgettet forventes på nuværende tidspunkt brugt i 2008, således at der ikke forventes overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009.

Forsyningsvirksomhederne
Det korrigerede budget for anlægsprojekter i budget 2008 var 57,515 mio. kr. pr. 31.03.2008. Forbruget var 4,336 mio. kr. svarende til 7,5 %. Der forventes på nuværende tidspunkt overført et rådighedsbeløb til 2009 på 20 mio. kr. Det drejer sig primært om udbygning af kloakanlæg i henhold til spildevandsplanen, hvor projekter p.t. revurderes med hensyn til blandt andet metode og prioritering.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Driftsudgifter 1. kvartal 2008.
Bilag b: Opfølgning på forbrug og tidsplan for igangværende
anlægsprojekter 1. kvartal 2008.

Bilag:

Bilag a driftsudgifter.pdf Bilag b anlægsudgifter REV.pdf

MIU:

Til efterretning.