Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 96
Vis dagsorden

Tidsplan for nye anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område

Byrådet vedtog 08.10.2008, sag nr. 165, budgettet for 2009 samt for overslagsårene 2010-2012. Som opfølgning forelægger By- og Miljøforvaltningen en overordnet plan for den forventede start og afslutning af de vedtagne anlægsprojekter i 2009 på Miljøudvalgets område, bilag a.

Tidsplanen indeholder en oversigt over nye anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten for 2009 med angivelse af, hvornår der forventes søgt bevilling, hvis der ikke er givet bevilling ved budgetvedtagelsen. Desuden er det anført, hvornår projektet forventes igangsat og afsluttet, det forventede likviditetstræk for hvert kvartal samt den forventede overførsel af uforbrugte midler til 2010.

Forvaltningen vil løbende følge op på tidsplan og ressourceforbrug og forelægge dette i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at forslag til tidsplan mv. for anlægsprojekter i 2009 indenfor Miljøudvalgets område godkendes.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Tidsplan mv. for anlægsprojekter i 2009 på Miljøudval-
gets område.

Bilag:

Bilag a Tidsplan anlægsprojekter 2009.pdf

MIU:

Tiltrådt.