Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 25
Vis dagsorden

Status for udarbejdelse af CO2-strategi for Gladsaxe
Kommune


Byrådet besluttede i note 19 til budget for 2008 følgende:
” I det kommende år udarbejdes en handlingsplan for nedsættelse af CO2-belastningen i Gladsaxe Kommune. Handlingsplanen tager udgangspunkt i regeringens strategi på området og ses i sammenhæng med den kommende Agenda 21-plan og kommuneplanlægningen.”

Det tilhørende resultatkrav i budget 2008 er formuleret således:
”Resultatkrav:
Der udarbejdes i 2008 et samlet oplæg til, hvordan kommunens CO2-udslip kan reduceres. Planen skal indeholde forslag til konkrete handlinger til iværksættelse med beregnet effekt, herunder en vurdering af de nødvendige investeringer.
Opfølgningsmetode:
Planen skal forelægges Miljøudvalget inden udgangen af 2008.”

Regeringens vision er at Danmark på langt sigt skal frigøre sig fra fossile brændsler – kul, olie og naturgas. Frem mod 2025 skal anvendelsen af fossile brændsler reduceres med mindst 15 procent i forhold til i dag, og Danmark skal fortsat realisere betydelig økonomisk vækst uden samtidig at øge energiforbruget. Frem til 2020 skal der årligt gennemføres konkrete energibesparelser i slutforbruget af energi svarende til 1,5 % af det endelige energiforbrug i 2006. Vedvarende energis andel af bruttoenergiforbruget øges til 20 % i 2011, og fordobles i 2020. På EU fællesskabsniveau skal udledningen af CO2 reduceres med 20 % i forhold til udledningen i 1990. Danmarks andel af den samlede forpligtelse fastlægges indenfor de næste år.

CO2-handlingsplan for Gladsaxe Kommune
CO2-handlingsplanen vil anvise hvorledes Gladsaxe Kommune, henholdsvis som virksomhed og som geografisk område, mest omkostningseffektivt lokalt kan reducere udledningen af CO2 og hermed bidrage positivt til Danmarks nationale og globale forpligtelser. Gladsaxe Kommune kan endvidere støtte borgere og virksomheder gennem forpligtende partnerskaber eller tilskudsordninger. Den detaljerede projektbeskrivelse fremgår af bilag a.

Der findes endnu ikke værktøjer til at kortlægge udledning af CO2 for en kommune som geografisk område. Derfor har det vist sig nødvendigt at opdele udarbejdelsen af handlingsplanen i to faser. KL og Klima- og Energiministeriet udarbejder i 2008 et gratis modelværktøj i samarbejde med en række kommuner. Model og værktøj forventes først færdigudviklet og frigivet til brug med udgangen af 2008.

Derfor vil Fase 1 af CO2-handlingsplanen alene omfatte Gladsaxe Kommune som virksomhed, mens Fase 2 vil omfatte Gladsaxe Kommune som geografisk område.

Fase 1 af CO2-handlingsplan
CO2-handlingsplanen for Gladsaxe Kommune som virksomhed udføres i 2008. I 2008 gennemføres følgende aktiviteter:
Kortlægning af CO2 emissioner fra Gladsaxe Kommunes egne institutioner og aktiviteter samt forventet udvikling i udledning af CO2 emissioner, hvis ikke der
gennemføres særlige tiltag.
CO2-handlingsplan med katalog med prissatte reduktionsmuligheder (investering samt ændring i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger).
Reduktionsmulighederne sammenstilles i scenarier.
Oplæg til politisk beslutning af hvordan Gladsaxe Kommune kan bidrage til reduktion af udledning af CO2.
Handlingsplanen belyser hvilke tiltag der kan gennemføres, og der opstilles scenarier for CO2-reduktion, herunder hvilke økonomiske konsekvenser der
er forbundet med at realisere planen. CO2-handlingsplanen indeholder endvidere en beskrivelse af organisation, bemanding og incitamentsstruktur.

Som input til budgetprocessen udarbejder forvaltningen til juni 2008 et notat, med hovedresultaterne fra kortlægningen og udvalgte reduktionsprojekter dokumenteres og prissættes. Fase 1 af CO2-handlingsplanen fremlægges til politisk beslutning inden årets udgang.

En eventuel politisk beslutning om hvorvidt Gladsaxe Kommune ønsker at blive ”klimakommune” vil kunne træffes inden udgangen af 2008. ”Klimakommune” er et initiativ Danmarks Naturfredningsforening har startet, og hvor kommuner kan forpligter sig til en årlig reduktion frem mod 2025 på minimum 2 % i udledning af CO2.

I de efterfølgende år vil der være behov for opfølgning på realisering af CO2-handlingsplanen, herunder at følge udviklingen i energiforbrug og udledning af CO2.

Fase 2 af CO2-handlingsplan
En CO2-handlingsplan for Gladsaxe Kommune som geografisk område udføres fra slutningen af 2008 til slutningen af 2009. Fase 2 aktiviteter vil involvere eksterne interessenter. I tæt samarbejde med de involverede parter gennemføres en kortlægning af CO2 udledningen for kommunen som geografisk område. Dette sker med det ny udviklede kortlægningsværktøj. Fase 2 vil være mere omfattende end fase 1 og inkludere etablering af partnerskaber med eksterne aktører såsom boligselskaber, virksomheder og grundejerforeninger. Energiselskabernes vil spille en central rolle for hvorledes udledning af CO2 udvikler sig, bl.a. i hvilket omfang der gennemføres energibesparelser og udbygges med fjernvarme. Trafikken forventes endvidere at spille en væsentlig rolle i udviklingen i udledning af CO2.

Fase 2 aktiviteter vil starte i slutningen af 2008, og til maj 2009 vil der i et notat blive givet foreløbig input til budgetprocessen, mens den endelige CO2-handlingsplan vil foreligge inden udgangen af 2009.

Koordination med andre planer
Der vil løbende ske en koordination mellem CO2-handlingsplan og andre planer under udarbejdelse, eksempelvis Planstrategi 2008 og Kommuneplan 2009, Agenda 21-plan 2009-2012, samt sektorplaner og udbygningsplaner for fjernvarme i Gladsaxe Vest og Sydøst for Motorringvej 3.

By- og Miljøforvaltningen forlægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Økonomiudvalget

Bilag a: Projektbeskrivelse, CO2-handlingsplan for Gladsaxe

Bilag:

Bilag co2 REV.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.