Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 100
Vis dagsorden

Budgetopfølgning pr. 30.09.2008, Miljøudvalgets
drifts- og anlægsudgifter samt resultatkrav


By- og Miljøforvaltningen forelægger budgetopfølgning pr. 30.09.2008 på Miljøudvalgets område. Der vedlægges oversigt over budget og forbrug for udvalgets driftsområde, bilag a, igangværende anlægsprojekter, bilag b, samt opfølgning på resultatkrav, bilag c.

DRIFTSUDGIFTER
Af bilag a fremgår det korrigerede budget og forbrug pr. 30.09.2008 for de fire bevillingsområder, Miljø, Vandforsyning og spildevandsanlæg, Renovation samt Fjernvarme.

Miljø
Det korrigerede budget pr. 30.09.2008 var 2,179 mio. kr.

Forbruget er 1,663 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 76,3 % af det korrigerede budget. Indtægter for den udførte miljøkontrol forventes bogført i 4. kvartal. Forbrugsprocenten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Forsyningsvirksomhederne
Forsyningsområdet består af 3 bevillinger, som er beskrevet herunder.

Vandforsyning og Spildevandsanlæg
Forbrugsprocenten for udgifter er 65,2 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 27,6 %. Der er tale om lave forbrugsprocenter både for udgifter og indtægter. Årsagen er køb og salg af en mindre mængde vand end forudsat i budgettet, hensættelse af beløb i forbindelse med vandsagen samt merudgifter til rådgivere mv. i forbindelse med etablering af Nordvand, det fælles vandselskab med Gentofte og grundet fejl i registreringsdelen i ØS har det ikke været muligt, at registrere de foretagne indbetalinger. For 2008 som helhed forventes p.t. et nettomerforbrug på 15,9 mio. kr. Merforbruget er særskilt behandlet i sag nr. 98 i denne dagsorden.

Renovation
Forbrugsprocenten for udgifter er 72,4 %, mens forbrugsprocenten for indtægter er 106,5 %. Alle indtægterne konteres i 1. kvartal. Der er merindtægter på ca. 4 mio. kr., som fordeler sig med ca. 2,7 mio. kr. på indtægter fra renovationsgebyr og resten for salg af genanvendelige materialer. Bevillingen for 2008 forventes fortsat overholdt og der er ikke anledning til øvrige bemærkninger.

Fjernvarme
Både udgifts- og indtægtsprocenten er 61,2 %. Forbrugspro-centerne giver ikke anledning til yderligere bemærkninger end, at indtægter og udgifter ikke konteres ligeligt henover året.

ANLÆGSUDGIFTER
Af bilag b fremgår det korrigerede budget og forbrug for de igangværende anlægsprojekter inklusiv overførte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter i 2007 og tidligere på Miljøudvalgets område.

Miljø
Det korrigerede budget for igangværende anlægsprojekter pr. 30.09.2008 var 5,956 mio. kr. Forbruget er 0,049 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 0,8 %. Den primære årsag er ikke-forbrugte midler vedrørende oprensning af Bagsværd Sø. Forvaltningen forventer, at der søges overført 5,7 mio. kr. til 2009.

Forsyningsvirksomhederne
Det korrigerede budget for igangværende anlægsprojekter var 102,8 mio. kr.. Forbruget var 1,2 mio. kr. netto, som omfatter udgifter på 14,7 mio. kr. og indtægter på 13,5 mio. kr. Forbruget svarer til 1,1 %. Årsagen til det lave forbrug kan primært henføres udbygning af kloakanlæg i henhold til spildevandsplanen, herunder at de nye kloakprojekter i Bagsværd ikke for alvor er kommet i gang endnu. Dernæst er der mindreforbrug til sanering af vandforsyningsanlæg i perioden 2006-2008 på ca. 10 mio. kr., som tænkes anvendt på renovering af Bagsværd Vandværk i 2009.
Der forventes yderligere brugt 28,044 mio. kr. i resten af 2008. Der forventes således overført et rådighedsbeløb på 73,624 mio. kr. til 2009. Stort set hele beløbet omfatter rådighedsbeløb på vand- og spildevandsområdet, som overføres til Nordvand fra 2009.

RESULTATKRAV 2008
Som noget nyt følges op på de resultatkrav, der blev fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008. Resultatkravene udspringer af Kommunestrategi 2006-2009 samt Miljøudvalgets egne formulerede målsætninger og resultatkrav. Opfølgningen på resultatkravene pr. 30.09.2008 fremgår af bilag c.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Driftsbudget og forbrug pr. 30.09.2008
Bilag b: Anlægsbudget og forbrug for igangværende
anlægsprojekter pr. 30.09.2008
Bilag c: Resultatkrav 2008

Bilag:

Bilag a Driftsudgifter.pdfBilag b Anlægsbilag 2008.pdfBilag c Resultatkrav.pdf

MIU:

Til efterretning.