Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 94
Vis dagsorden

Evaluering af indsamlingsordningerne for farligt affald

Gladsaxe Kommune har, som krævet i Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13/12/2006), en indsamlingsordning for farligt affald fra borgerne i kommunen. En del af indsamlingsordningen varetages p.t. af vognmandsfirmaet M. Larsen. Kontrakten med M. Larsen om kørsel og sortering af farligt affald ophører 1.april 2009.

Forvaltningen vurderer, at det er relevant i forbindelse med et nyt udbud at evaluere indsamlingsordningen. Evalueringen af ordningen er i bilag a.

Indsamlingsordningen for farligt affald består af flere forskellige ordninger og alle ordninger undtagen genbrugsstationen og batteribokse ved genbrugsbeholdere er omfattet af kontrakten med M. Larsen.

Indsamlingsordningen for farligt affald i Gladsaxe Kommune består af følgende ordninger:
  Genbrugsstationen (kørslen af det farlige affald varetages af I/S Vestforbrændingen)

  Miljøbilen med faste holdepladser
  Farvehandlerordning
  Batteribokse i butikker, Viceværtordning, Ordningen for ældre og handicappede, Apoteker ordning

  Batteribokse ved genbrugsbeholdere (kørslen varetages af Driftsafdelingen)

Det fremgår af bilag a, at miljøbilen med faste holdepladser ikke bliver brugt særligt meget i forhold til de omkostninger, der er forbundet med ordningen. Forvaltningen foreslår derfor, at ordningen ophører og at Farvehandlerordningen i stedet udvides. En udvidelse af Farvehandlerordningen vil bl.a. betyde, at borgerne få udvidet det tidsrum, hvor de kan afleverer deres farlige affald i betragteligt.

Forvaltningen foreslår at de eksisterende ordninger, Batteribokse i butikker, Viceværtordning, Ordningen for ældre og handicappede, Apoteker ordning og Batteribokse ved genbrugsbeholdere udbygget og udvikles, fordi de fungerer godt.

Forvaltningen vil igangsætte en informationskampagne, som skal strække sig over hele 2009. Forvaltningen ønsker med kampagnen, at informere borgerne om, hvad de skal gøre med deres farlige affald, men forvaltningen ønsker også at give borgerne et indblik i, hvad der er farligt affald, og hvorfor det er farligt. Derudover vil forvaltningen også gerne informere borgerne om at en del af det farlige affald, der bliver afleveret, og som er rigtigt sorteret og afleveret de rigtige steder, faktisk kan genanvendes. Forvaltningen vil:
  jævnligt via lokalavisen og hjemmesiden informerer om de forskellige farlige affaldsfraktioner, hvor de skal
  afleveres, hvorfor det er farligt, og hvad der sker med affaldet – kampagne er også en opfølgning på et initiativ i den nye affaldsplan om faktaark for affaldsfraktioner,
  producerer klistermærker, som kan sættes på døren i farvehandlerne og andre relevante steder,
  informerer borgerne om ordningen via oplag på genbrugsstationen og udlevering af faktaark til borgere, som ønsker mere information om håndteringen af det farlige affald
  skrive en ny pjece til viceværterne, en pjece til beboerne som er tilknyttet viceværtordningen, og en lille plakat som kan hænges op i ejendommenes opgange.
Forvaltningen vil indarbejde Miljøudvalgets indstillinger i udbudsmaterialet og vil sende udbudsmaterialet ud til 3-5 renovationsfirmaer, som har ekspertise i kørsel af farligt affald. Udbudsmaterialet vil blive sendt til renovationsfirmaerne 2. januar og renovationsfirmaernes tilbud skal afleveres i By- og miljøforvaltningen den 1. februar kl. 12.00. Forvaltningen vil tildele opgaven til det firma, som har det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Forvaltningen vil som i EU udbuddet for renovationsordningerne for dagrenovation, haveaffald og storskrald lægge følgende kriterier til grund:
  Økonomi (vægtet 55%)
  Kvalitet og driftssikkerhed (vægtet 35%)
  Miljø (vægtet 10 %)

Entreprisestart bliver den 01.04.2008.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer og justeringer kan holdes inden for renovationsområdet budget for indsamling og behandling af farligt affald for 2009.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at miljøbilen med kørsel ved faste holdepladser ophører 1.april 2009,

at farvehandlerordningen udvides til at omfatte alle typer af farligt affald, dog undtagen plantegifte og energisparepærer/lysstofrør fra 1. april 2009,

at de øvrige ordninger forsætter og udbygges, som beskrevet ovenfor,

at forvaltningen arbejder for at etablerer en ordning for aflevering af energisparerpærer og lysstofrør,

at forvaltningen indarbejder ovennævnte justeringer i udbudsmaterialet til en ny kontrakt om indsamling af farligt affald, og sender det i udbud,

at forvaltningen tildeler entreprisen med kørsel af farligt affald til det firma, som har det økonomiske laveste tilbud, og

at forvaltningen igangsætter en informationskampagne om indsamling af farligt affald.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 17.06.2004, nr. 38

Bilag a: Status for ordningen for indsamling af farligt affald

Bilag:

Bilag a Status på ordningen for indsamling af farligt affald.pdf

MIU:

Tiltrådt.