Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 90
Vis dagsorden

Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme

Miljøudvalget godkendte på møde 15.05.2008 at sende forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme i tre måneders høring blandt kunderne med henblik på kommentering og eventuel forhandling. Forslaget har nu været i høring og en lettere revideret version af forslag til leveringsbestemmelser for fjernvarme forelægges nu til politisk behandling og godkendelse.

Baggrund
By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da de nuværende bestemmelser på flere punkter ikke er tidssvarende. De nye leveringsbestemmelser erstatter i store træk de nuværende bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske bestemmelser, mens afregningsgrundlag for fjernvarmelevering nu fremgår af prisbladet.

Almindelige og tekniske bestemmelser er nu integreret i én leveringsbestemmelse. Leveringsbestemmelsen er opbygget således at der foretages generelle henvisninger til nugældende normer, standarder og institutioner i leveringsbestemmelserne, mens der i de tilhørende bilag henvises til de p.t. aktuelt gældende standarder, tilsyns- og klagemyndigheder mv. Denne opdeling muliggør, at opdateringer af aftaleforholdet lettere kan foretages når f.eks. normer og standarder ændres.

De nye reviderede leveringsbestemmelser er i overensstemmelse med lovgivningen på området og afspejler den nuværende og forventede fremtidige drift af fjernvarmesystemet. Dette vil give de nye fjernvarmeforbrugere et samlet overblik over, hvad aftalegrundlaget omfatter.

De nye leveringsbestemmelser inkluderer bl.a. elementer fra Dansk Fjernvarmes seneste vejledninger samt leveringsbestemmelser for andre fjernvarmeselskaber.

Forslag til nye leveringsbestemmelser
Leveringsbestemmelserne er opdelt i tre afsnit:
1) Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering,
2) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, og
3) Fælles bestemmelser for fjernvarmelevering,
jfr. bilag a.

I aftalegrundlaget med forbrugerne indgår endvidere følgende: prisblad, tilslutningsbidrag, tekniske specifikationer af rør og komponenter, tilsyns- og klagemyndigheder, og hvor det er relevant aftale om tilslutning til fjernvarme samt servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen, bilag b til g.

Forslag til ny leveringsbestemmelser for fjernvarme har været i høring i perioden 10.06.2008 til 09.09.2008. Fjernvarmeforbrugerne er skriftligt blevet informeret om høringen, og den har endvidere været annonceret i lokalpressen og på gladsaxe.dk.
Forslag til leveringsbestemmelser har været tilgængeligt på gladsaxe.dk/fjernvarme.

By- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget skriftlige høringskommentarer, men nye fjernvarmeforbrugere har kommenteret dimensioneringskrav for afkøling af fjernvarme.
Forvaltningen har endvidere, på anmodning fra en større fjernvarmeforbruger, givet en orientering om forslaget til forbrugerens forretningsudvalg.

Ændringer i forslag til leveringsbestemmelser
På baggrund af Dansk Fjernvarmes nye tarifvejledning samt kommentarer fra nye fjernvarmeforbrugere er der foretaget følgende ændringer i forhold til juni 2008 versionen af forslag til leveringsbestemmelser:
  Definitioner på henholdsvis ”Forbruger” og ”Ejer” er præciseret i almindelige, tekniske og fællesbestemmelser i forslag til leveringsbestemmelser
  Dimensioneringsgrundlag for afkøling af fjernvarme er justeret, og samtidig udgår krav til dimensionering af forbrugerens varmeanlæg
  Det garanterede differenstryk for fjernvarmeforbrugere er justeret således at det afspejler den forventede driftsform efter udbygning af fjernvarmesystemet
  Der stilles krav til om en lavere maksimal returtemperatur for nye forbrugere ved nybyggeri
  Udformning af tarifblad er nu i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes anbefalinger i ny tarifvejledning
  Standardinvesteringsbidrag oplyses eksklusiv og inklusiv moms

Økonomiske konsekvenser
De anbefalede ændringer i leveringsbestemmelser har begrænsede økonomiske konsekvenser for nye forbrugere og påvirker ikke fjernvarmetariffen.

Ændring af leveringsbestemmelser vil fremover betyde for nuværende forbrugere, at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører at forbrugerens eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne hertil mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren. Fordelingen af udgifter sker ud fra, hvad der må anses for rimeligt ud fra en samlet vurdering af parternes interesse i ændringerne, jf. § 5.1. Eventuelle merudgifter for Gladsaxe Fjernvarme forventes opvejet af færre udgifter som følge af mindsket tab fra fjernvarmenet og bedre afkøling af fjernvarme hos forbrugerne.

Hvis myndighederne foreskriver ændringer af f.eks. tryk og temperatur, og dette giver anledning til at forbrugerens installation skal ændres, påhviler udgifterne hertil forbrugeren, jf. § 5.2.

Ikrafttræden af bestemmelser
De nye leveringsbestemmelser træder i kraft 01.01.2009, under forudsætning af Byrådets godkendelse 10.12.2008.

Leveringsbestemmelserne med tilhørende bilag anmeldes til Energitilsynet når de er godkendt af Byrådet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at leveringsbestemmelser for fjernvarme med bilag (prisblad, tilslutningsbidrag, tilsyns- og klagemyndigheder, tekniske specifikationer af rør og komponenter, samt servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen) godkendes, og

at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører, at forbrugernes eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren, og sager til støtte til ombygning på over 50.000 kr. forelægges udvalget.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 09.11.2005, sag nr. 177
MIU 15.12.2005, sag nr. 88
ØU 03.01.2006, sag nr. 13
BR 11.01.2006, sag nr. 22
MIU 15.05.2008, sag nr. 40

Bilag a: Leveringsbestemmelser for fjernvarme, oktober 2008
Bilag b: Prisblad, oktober 2008
Bilag c: Tilslutningsbidrag, oktober 2008
Bilag d: Tekniske specifikationer af rør og komponenter,
oktober 2008
Bilag e: Tilsyns- og klagemyndigheder, oktober 2008
Bilag f: Servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarme-
ledninger på ejendom, oktober 2008
Bilag g: Aftale om tilslutning til fjernvarme, oktober 2008

Bilag:

Bilag A Forslag til leveringsbestemmelser.pdfBilag B GF tarifblad.pdfBilag C Tilslutningsbidrag.pdfBilag D Tekniske specifikationer rør og komponenter.pdfBilag E Tilsyns- og klagemyndigheder.pdfBilag F Servitutaftale for fjernvarmeledninger.pdfBilag G Aftale om tilslutning til fjernvarme.pdf

MIU:

Tiltrådt med tilføjelse af følgende at-punkt:

- at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører, at forbrugernes eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren, og sager til støtte til ombygning på over 50.000 kr. forelægges udvalget.