Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 45
Vis dagsorden

VADGÅRD SKOLE, FÆLLESANVENDELSE AF KLASSE-LO-KALER OG PÆDAGOGISK SERVICECENTER, LICITATONS-RESULTAT OG FORSLAG TIL BRUG AF OVERSKUD

Byrådet vedtog 09.06.1999, sag nr.138 at der skulle etableres et pædagogisk servicecenter og fællesanvendelse af klasse/ SFO lokaler.

Der har været afholdt licitation og der er ca. 1,3 mio.kr. i forskel mellem billigste og dyreste tilbud. Der er indgået kontrakt med den lavestbydende.

Der er givet anlægsbevilling på 10.670.000 kr. og det forventes at de samlede udgifter i henhold til licitationsresultatet vil være 9.970.000 kr. Der forventes således et mindreforbrug på 700.000 kr. i forhold til overslagsfasen.

Da økonomien i projektet i en tidligere fase blev skønnet at være meget stram, blev der ikke kalkuleret med inventar hverken til pædagogisk servicecenter eller til klasse/SFO lokaler. Det blev aftalt med skolen, at der så vidt det var muligt skulle ske genbrug af de eksisterende møbler.

Der er i forbindelse med ombygningen behov for inventar og udstyr til 2 børnegrupper i klasse/SFO lokaler.

I servicecentret skal bl. a. anvendes følgende inventar og udstyr:

Reoler
Krybber til bøger
Tidsskriftreoler
Arbejdspladser til elever
Udlånsskranke
Skærmvægge/opslagstavler

Udgiften til nyt inventar og udstyr i servicecentret er vurderet til ca. 520.000 kr. og udgiften til inventar og udstyr til 2 børnegrup-per er overslagsberegnet til 180.000 kr.

Overskuddet fra licitationen 700.000 kr. foreslås brugt til at finansiere ovennævnte inventar og udstyr.

Skolen ønsker nyt inventar og udstyr leveret klar til brug samtidig med ibrugtagning af lokalerne 01.08.2000.

Der indhentes tilbud fra 2-3 forskellige leverandører.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at forslag og tidsplan godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og udbud, og

at der indkøbes inventar m.m. for 700.000 kr. finansieret af overskuddet fra den eksisterende anlægs- bevilling.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 09.06.1999, sag nr. 138

Børne- og Undervisningsudvalget:

7. og 8. afsnit erstattes af nedenstående tekst:

Det ønskelige inventarbehov til henholdsvis klasse-/SFO-lokaler samt pædagogisk servicecenter
beløber sig til mere end det forventede mindreforbrug på 700.000 kr.

Børne- og kulturforvaltningen kan herefter anbefale, at der til inventar/udstyr til 2 børnegrupper an-
vendes 180.000 kr., og at der til servicecentret anskaffes inventar og udstyr for 520.000 kr.

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.