Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Byrådet konstituering

Mødedato: 14.12.2005
Sagsnr.:
Vis dagsorden

DAGSORDEN TIL DET KONSTITUERENDE MØDE 14.12.2005

Til valg af viceborgmestre, medlemmer af udvalg, kommissioner, nævn m.v. jf. sag nr. 1 – 70 foreligger der i henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3 en anmeldelse om, at følgende grupper vil stemme sammen ved de pågældende valg.

Gruppe 1:

Repræsenterer tilsammen 23 mandater (A,B,C,F,V,Ø).

Gruppe 2:

Repræsenterer tilsammen 2 mandater (O).Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et Økonomiudvalg og 8 stående udvalg.

Fordelingen af medlemmerne sker efter reglerne om forholdstalsvalg, og for så vidt angår de stående udvalg efter § 27-regulering. (Fordelingen af pladserne i de stående udvalg fordeles under ét, hvorved det sikres, at ethvert parti bliver repræsenteret i mindst et udvalg. Der sker dog en regulering af medlemstallet såfremt en gruppe mister flertallet i et udvalg).

Ved en fordeling af 60 udvalgspladser under ét skal O have tildelt 4 pladser.

Udpegningen af stedfortrædere i Økonomiudvalg og stående udvalg sker efter styrelsesvedtægtens §§ 23 og 24.

Valg af borgmester og viceborgmestre

Nr. 1

BORGMESTER :

Valget gælder for perioden 01.01.2006 – 31.12.2009. Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af Byrådet og foretages efter flertalsvalgsmetoden, jf. § 24, stk. 1 i styrelsesloven.

Der foreligger forslag om valg af Karin Søjberg Holst (A).

Byrådets beslutning:

Valget blev ledet af Erling Schrøder.

For Karin Søjberg Holst stemte:

For: 23 (A, B, C, F, V, Ø)
Imod: 0
Undlod: 2 (O)

Karin Søjberg Holst var herefter valgt. Erling Schrøder ønskede tillykke med valget. Karin Søjberg Holst takkede for valget.

Nr.2

1. og 2. VICEBORGMESTER

Valget gælder for perioden 01.01.2006 – 31.12.2009. Valget foretages under et og efter reglerne
om forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 6, stk. 5 og § 24, stk. 3.

Gruppe 1 udpeger:

1. Viceborgmester: Bjarne Rasmussen (V)
2. Viceborgmester: John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt, at Bjarne Rasmussen vælges til 1. viceborgmester og John Brown Brabant Althoff-Andersen vælges til 2. viceborgmester.

Økonomiudvalg og stående udvalg

Nr. 3

ØKONOMIUDVALGET


Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Borgmesteren er formand.

Gruppe 1 udpeger: 9

Medlemmer: Stedfortrædere:
Karin Søjberg Holst (A)Katrine Skov (A)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)Ole Rasmussen (A)
Trine Græse (A)Tom Vang Knudsen (A)
Erling Schrøder (A)Peter Nielsen (A)
Cheri-Mae Marlena Williamson (B)Mette Marie Schmidt (A)
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)
Lars Abel ( C) Eva Michaelsen (C)
Bjarne Rasmussen (V)Ebbe Skovsgaard (V)
Søren Søndergaard (Ø)Emilce Nielsen (Ø)
Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 4

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET


Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem

Gruppe 1 udpeger: 6

Medlemmer: Stedfortrædere:
Ole Rasmussen (A)John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Katrine Skov (A)Mette Marie Schmidt (A)
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)
Ebbe Skovsgaard (V) Bjarne Rasmussen (V)
Kim Wessel-Tolvig (V)Lars Abel (C)
Søren Søndergaard (Ø)Trine Henriksen (Ø)

Gruppe 2 udpeger: 1


Kristian Niebuhr (O)Henning Duvier Stærmose (O)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 5

MILJØUDVALGET


Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem

Gruppe 1 udpeger: 6

Medlemmer: Stedfortrædere:
Mette Marie Schmidt (A)Katrine Skov (A)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)Katrine Skov (A)
Ole Rasmussen (A)Tom Vang Knudsen (A)
Gunnar Svendsen (F) Susanne Palsig (F)
Ebbe Skovsgaard (V) Kim Wessel-Tolvig (V)
Trine Henriksen (Ø) Søren Søndergaard (Ø)

Gruppe 2 udpeger: 1

Henning Duvier Stærmose (O)Kristian Niebuhr (O)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 6

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET


Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Gruppe 1 udpeger: 9

Medlemmer: Stedfortrædere:
Trine Græse (A)Peter Nielsen (A)
Katrine Skov (A)Peter Nielsen (A)
Ole Rasmussen (A)Eva Nielsen (A)
Khuram Malik (A)Eva Nielsen (A)
Mette Marie Schmidt (A)Eva Nielsen (A)
Gunnar Svendsen (F)Susanne Palsig (F)
Lars Abel (C) Eva Michaelsen (C)
Bjarne Rasmussen (V)Ebbe Skovsgaard (V)
Trine Henriksen (Ø)Emilce Nielsen (Ø)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 7

KULTURUDVALGET


Gruppe 1 udpeger: 6

Medlemmer: Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A)Trine Græse (A)
Eva Nielsen (A)Trine Græse (A)
Gunnar Svendsen (F)Susanne Palsig (F)
Lars Abel (C)Eva Michaelsen (C)
Lone Yalcinkaya (V) Kim Wessel-Tolvig (V)
Søren Søndergaard (Ø)Trine Henriksen (Ø)

Gruppe 2 udpeger: 1

Henning Duvier Stærmose (O)Kristian Niebuhr (O)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 8

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Gruppe 1 udpeger: 6Medlemmer:Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A)John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Khuram Malik (A)John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Tom Vang Knudsen (A)Ole Rasmussen (A)
Kim Wessel-Tolvig (V)Ebbe Skovsgaard (V)
Bjarne Rasmussen (V)Lone Yalcinkaya (V)
Gunnar Svendsen (F)Søren Søndergaard (Ø)

Gruppe 2 udpeger: 1

Kristian Niebuhr (O)Henning Duvier Stærmose (O)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 9

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET


Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Medlemmer og stedfortrædere af Social- og Sundhedsudvalget kan ikke samtidig være medlemmer af Børn- og Ungeudvalget.

Gruppe 1 udpeger: 9


Medlemmer:Stedfortrædere:
Erling Schrøder (A)Peter Nielsen (A)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)Peter Nielsen (A)
Tom Vang Knudsen (A)Khuram Malik (A)
Mette Marie Schmidt (A)Khuram Malik (A)
Karin Søjberg Holst (A)Khuram Malik (A)
Cheri-Mae Marlena Williamson (B)Gunnar Svendsen (F)
Eva Michaelsen (C)Lars Abel (C)
Ebbe Skovsgaard (V) Lone Yalcinkaya (V)
Emilce Nielsen (Ø)Søren Søndergaard (Ø)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 10

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET


Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Gruppe 1 udpeger: 7


Medlemmer:Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A)Erling Schrøder (A)
Karin Søjberg Holst (A)Erling Schrøder (A)
Katrine Skov (A)Ole Rasmussen (A)
Tom Vang Knudsen (A)Ole Rasmussen (A)
Cheri-Mae Marlena Williamson (B)Susanne Palsig (F)
Eva Michaelsen (C) Lars Abel (C)
Lone Yalcinkaya (V) Bjarne Rasmussen (V)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 11

PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET


Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Gruppe 1 udpeger: 7


Medlemmer:Stedfortrædere:
Erling Schrøder (A)Eva Nielsen (A)
Trine Græse (A)Mette Marie Schmidt (A)
Khuram Malik (A)Eva Nilsen (A)
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)
Eva Michaelsen (C)Lars Abel (C)
Lone Yalcinkaya (V)Kim Wessel-Tolvig (V)
Emilce Nielsen (Ø)Trine Henriksen (Ø)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Andre udvalg

Nr. 12

BØRN OG UNGE-UDVALGET


Byrådet nedsætter et børn og unge-udvalg efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Derudover består udvalget af retskredsens byretsdommer og 1 pædagogisk-psykologisk sagkyndig, der udpeges af amtsrådet. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortræder til børn og unge-udvalget.

Gruppe 1 udpeger: 3


Medlemmer:Stedfortrædere:
Eva Nielsen (A)Katrine Skov (A)
Trine Græse (A)Ole Rasmussen (A)
Kim Wessel-Tolvig (V)Lone Yalcinkaya (V)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 13

GRUNDLISTEUDVALGET


Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet for den kommende valgperiode, jf. retsplejeloven § 72.

Gruppe 1 udpeger: 5

Medlemmer:

Erling Schrøder (A)
Trine Græse (A)
Gunnar Svendsen (F)
Ebbe Skovsgaard (V)
Trine Henriksen (Ø)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 14

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET


Folkeoplysningsudvalget nedsættes efter §§ 34-39 i folkeoplysningsloven. Det er frivilligt om Byrådet vil nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Hvis det nedsættes skal Folkeoplysningsudvalget bestå af mindst 7 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af et mindretal valgt af Byrådet blandt dets medlemmer og et flertal, der består af repræsentanter for folkeoplysende foreninger i kommunen.

Det siddende Folkeoplysningsudvalg består af 13 medlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 19, heraf 6 byrådsmedlemmer, 2 medlemmer fra oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning for voksne, 2 medlemmer der repræsenterer idrætsområdet, 2 medlemmer der repræsenterer det øvrige fritidsområde og 1 medlem der repræsenterer handicapforeninger.

Der vælges 6 byrådsmedlemmer og udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Gruppe 1 udpeger: 6


Medlemmer:Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A)Katrine Skov (A)
Tom Vang Knudsen (A)Katrine Skov (A)
Mette Marie Schmidt (A)Trine Græse (A)
Eva Nielsen (A)Trine Græse (A)
Eva Michaelsen (C)Lars Abel (C)
Kim Wessel-Tolvig (V) Lone Yalcinkaya (V)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 15

DET FÆLLESKOMMUNALE BÅDFARTSUDVALG


Bådfartsudvalget er resultatet af en samarbejdsaftale mellem Farum, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Værløse kommuner. Gladsaxe Byråd vælger ét byrådsmedlem til udvalget.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem
Karin Søjberg Holst (A)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 16

VANDUDVALGET

Gladsaxe Kommune tilsluttede sig i 1999 Hovedstadsområdets Vandsamarbejde. De deltagende kommuner er FKKA kommunerne og Københavns Kommune.

Efter vedtægternes § 3 består vandudvalget af 1 repræsentant for hvert medlem. Der udpeges tillige en stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlemmer:Stedfortrædere:
Mette Marie Schmidt (A)Ole Rasmussen (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr.17

DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR GLADSAXE LOKALHISTORISKE ARKIV


Til det rådgivende udvalg for Gladsaxe Lokalhistoriske Arkiv udpeger byrådet 2 medlemmer.

Gruppe 1 udpeger: 2

Medlemmer:
Peter Nielsen (A)
Kim Wessel-Tolvig (V)Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Råd

Nr.18

GLADSAXE ERHVERVSRÅD


Erhvervsrådet består af 11 - 17 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Byrådet. Formandsposten i rådet varetages af borgmesteren. Erhvervsorganisationerne udpeger 5 medlemmer, og LO Sektion Gladsaxe udpeger 3 medlemmer. Endelig er der 1 – 6 medlemmer, som er repræsentanter fra en række store virksomheder i Gladsaxe Kommune.

Gruppe 1 udpeger: 3

Medlemmer:

Karin Søjberg Holst (A)
Cheri-Mae Marlena Williamson (B)
Bjarne Rasmussen (V)
Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 19

INTEGRATIONSRÅDET


Integrationsrådet nedsættes i medfør af integrationsloven § 42. Det er frivilligt om Byrådet vil nedsætte et Integrationsråd. Hvis Integrationsrådet nedsættes skal det bestå af mindst 7 medlemmer. Det nuværende Integrationsråd består af 11 medlemmer med følgende sammensætning:

2 medlemmer fra Byrådet, 4 medlemmer fra de registrerede indvandrer- og flygtningeforeninger eller tilsvarende personer fra indvandrer- og flygtningetætte distrikter, 1 medlem fra skolerådet, 2 medlemmer fra boligselskaberne og 2 medlemmer fra arbejdsmarkedets parter. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Der vælges 2 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere.

Gruppe 1 udpeger: 2

Medlemmer: Stedfortrædere:
Katrine Skov (A) Tom Vang Knudsen (A)
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 20

KLAGERÅD


Efter § 34 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Byrådet et klageråd, der drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter §§ 71 og 72 i lov om social service. Rådet følger udviklingen på området og medvirker til, at opgaverne løses i overensstemmelse med Byrådets målsætninger. Klagerådet afgør, hvilke generelle spørgsmål vedrørende personlig hjælp og pleje m.v. rådet vil forelægge for Byrådet.

Klagerådet består af 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges af kommunens ældreråd blandt dets medlemmer, 2 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer, og 1 medlem vælges af invalideorganisationerne i kommunen.

For hvert medlem vælges en stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlemmer: Stedfortrædere:
Trine Græse (A)Ole Rasmussen (A)
Kim Wessel-Tolvig (V)Bjarne Rasmussen (V)Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 21

GLADSAXE BIOS BRUGERRÅD


Efter vedtægternes § 2 består Brugerrådet af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer samt 2 personlige suppleanter udpeges af Gladsaxe Byråd og følger Byrådets valgperiode. 6 medlemmer samt 4 suppleanter vælges af Gladsaxe Bios brugere på et offentligt møde indkaldt af Byrådet. De vælges for Byrådsperioden. Suppleanter indkaldes efter liste. Det forudsættes at brugerrepræsentanterne er bosiddende i Gladsaxe Kommune.
1 medlem samt 1 personlig suppleant vælges af Gladsaxe Bios personale.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlemmer:Stedfortrædere:
Ida Krog (F)Anni Lindqvist (F)
Henrik Sørensen (C)Jan Nørregaard (C)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 22

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD


Rådet er sammensat således:

Miljøudvalgets medlemmer.

8 medlemmer og 8 suppleanter udpeget af foreninger/sammenslutninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune og med interesse for miljø- og energispørgsmål

2 udpeget af miljøinteresseorganisationer
2 udpeget af boligselskaber/-sammenslutninger
2 udpeget af grundejerforeninger/-sammenslutninger
1 udpeget af erhvervssammenslutninger
1 udpeget af fagbevægelsen
2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt borgere med særlig interesse for miljø- og energispørgsmål.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlemmer: Stedfortrædere:
Mette Lise Jensen (F)Andreas Røpke (F)
Gitte Niebuhr (O)Hugo Nathan (C)Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 23

BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD


Brugerbestyrelserne for omsorgscentrene blev pr. 01.01.2002 erstattet af bruger- og pårørenderåd nedsat i medfør af servicelovens § 12a.

Valget foretages for alle rådene under ét:
Gruppe 1 udpeger: 6

Bruger- og pårørenderåd Bagsværd distrikt


Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til rådet samt 1 stedfortræder.


Medlem: Stedfortræder:
Ebbe Skovsgaard (V)Eva Michaelsen (C)

Bruger- og pårørenderåd Stengård distrikt


Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til rådet, samt 1 stedfortræder.

Medlem: Stedfortræder:
Mette Marie Schmidt (A) John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Bruger- og pårørenderåd Egegård distrikt


Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til rådet, samt 1 stedfortræder.


Medlem: Stedfortræder:
Eva Nielsen (A)Trine Græse (A)

Bruger- og pårørenderåd Søborg distrikt


Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til rådet, samt 1 stedfortræder.


Medlem: Stedfortræder:
Tom Vang Knudsen (A) Katrine Skov (A)

Bruger- og pårørenderåd Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikt


Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til rådet, samt 1 stedfortræder


Medlem: Stedfortræder:
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)

Bruger- og pårørenderåd Hareskovbo


Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til rådet.

Medlem:
Erling Schrøder (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 24

VOKSENUDDANNELSESCENTER NORD


VUC Nord dækker Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Gladsaxe Kommune. Kommunernes skal i fællesskab indstille en repræsentant og en suppleant til centerrådet.

I forbindelse med strukturreformen bliver voksenuddannelsescentrene pr. 01.01.2007 selvejende institutioner.
Der skal derfor udover et centeråd nedsættes en midlertidig bestyrelse. FKKA har 03.10.2005 besluttet, at udpegning af et medlem til den midlertidige bestyrelse foretages af beliggenhedskommunen, dvs. Lyngby-Taarbæk Kommune.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Lonny Hjorth (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Kommissioner

Nr. 25

BEREDSKABSKOMMISSIONEN


Byrådet skal efter beredskabslovens § 9 nedsætte en beredskabskommission til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Kommissionen har 5 medlemmer. Der vælges 3 medlemmer udover borgmesteren, der er født medlem. Politimesteren er 5. medlem.

Byrådet skal (som noget nyt) endvidere udpege en repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet som observatør i beredskabskommissionen. Udpegning sker efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet (Beredskabsforbundet).

Gruppe 1 udpeger: 4

Medlemmer:

Karin Søjberg Holst (A)
Poul Reher Jensen (F)
Ove Arberg (K)
Søren Søndergaard (Ø)

Observatør:

Der foreligger indstilling fra beredskabsforbundet:
Kredsleder Annelise Rasmussen


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 26

EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN


Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer og nedsættes af trafikministeren.

Byrådet udpeger 1 repræsentant, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne. Repræsentanten skal have kendskab til planlægningen i området og andre forhold af betydning for ekspropriationen. Repræsentanten kan være medlem af Byrådet.

Gruppe 1 udpeger: 1

Repræsentant:

John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nævn


Nr. 27

BEBOERKLAGENÆVN


Efter §§ 96 og 97 i lov om leje af almene boliger nedsættes i kommuner med almene boliger mindst ét beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter denne lov. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale beboerklagenævn.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer samt en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som tiltræder nævnet i sager om lejernes brug af det lejede.

Formanden, der skal være jurist, beskikkes af statsamtmanden efter indstilling fra Byrådet.

De to øvrige medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerorganisationer og boligorganisationer i kommunen.

Byrådet udpeger den socialt sagkyndige person.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem, og den socialt sagkyndige.

Gruppe 1 udpeger: 1

Formand Stedfortræder:
Hans H. Jensen Nina Löwe Krarup

Der foreligger indstilling fra LLO

Lejerrepræsentant Stedfortræder:
Rasmus JuvikOle Heilmann

Der foreligger indstillingfra boligorg.

Boligorg. Repræsentant Stedfortræder:
Ryno ScheilAnnie Aarestrup

Gruppe 1 udpeger: 1


Socialt sagkyndig Stedfortræder:
Tina KragBirgitte Vallø


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 28

HUSLEJENÆVNET


Efter § 35 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsættes et huslejenævn. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer.
Formanden beskikkes af statsamtmanden efter indstilling fra Byrådet.

Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerforeninger eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling af hhv. de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

Der udpeges stedfortrædere for hvert af medlemmerne.
Gruppe 1 udpeger: 1


Formand Stedfortræder:
Iver Skov HenriksenLise Svane Vestergård

Der foreligger indstilling fra LLO

Lejerrepræsentant Stedfortræder:
Simon Dyngbo Kurt Jeppesen

Der foreligger indstilling fra Ejendomsforeningen Danmark

Udlejerrepræsentant Stedfortræder:
Lars Westall Mogens Dürr


Gruppe 1 udpeger: 1

Socialt sagkyndig Stedfortræder:
Tina Krag Birgitte Vallø


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 29

LOKALNÆVNET FOR GLADSAXE POLITIKREDS


Efter § 115 i lov om rettens pleje oprettes et lokalnævn i hver politikreds. Foruden Gladsaxe Kommune omfatter politikredsen Ballerup, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse kommuner.

Lokalnævnet består af politimesteren, 2 medlemmer valgt af og blandt politipersonalet i politikredsen, borgmestrene i de kommuner politikredsen omfatter samt yderligere 1 byrådsmedlem fra de kommuner, der har over 30.000 indbyggere dvs. Gladsaxe og Ballerup.

Der udpeges stedfortrædere for de kommunale medlemmer.

Der vælges 1 byrådsmedlem, ud over borgmesteren.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlemmer:Stedfortrædere:
Karin Søjberg Holst (A)Erling Schrøder (A)
Lars Abel (C)Bjarne Rasmussen (V)


Reformen af politi og domstole vil medføre ændringer, men der foreligger intet konkret endnu om ny inddeling i nye og større politikredse.


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 30

GLADSAXE LOKALRADIONÆVN


Efter § 64 om lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nedsættes et lokalt radio- og fjernsynsnævn.

I københavnsområdet er der et fælles nævn for fjernsynsvirksomhed og Byrådet nedsætter således et lokalt radionævn for Gladsaxe Kommune.

Medlemmer til det fælles fjernsynsnævn vælges af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Københavns Amt (via FKKA).

Gladsaxe Lokalradionævn består af 13 medlemmer. Et mindretal på 6 medlemmer vælges direkte af Byrådet.

De øvrige medlemmer vælges ved, at Byrådet med mindst 14 dages varsel indkalder til et møde med deltagelse af lokale foreninger og organisationer, der udvælges efter Byrådets skøn. Der skal ved udøvelsen af dette skøn lægges vægt på en alsidig repræsentation af det lokale foreningsliv. Opnås der enighed på mødet om valget af de øvrige medlemmer til nævnet, anses de pågældende for valgt. Opnås der ikke enighed, vælger Byrådet medlemmer efter indhentet udtalelse fra de pågældende foreninger og organisationer. Der udpeges stedfortrædere for de medlemmer, der repræsenterer det lokale foreningsliv.

Personer, som er medlemmer af bestyrelsen for et selskab m.v., som har eller søger tilladelse til lokal radiovirksomhed i nævnets område, samt personer, som deltager i ledelsen af en lokal radiostation i nævnets område kan ikke vælges.

Der vælges 6 medlemmer og stedfortrædere.

Gruppe 1 udpeger: 6


Medlemmer: Stedfortrædere:
John Brown Brabant Althoff-Andersen(A)Katrine Skov (A)
Peter Nielsen (A)Katrine Skov (A)
Mette Marie Schmidt (A) Katrine Skov (A)
Signe Ejersbo (F)Lene Dragsdahl (F)
Karina Ebbensgaard (V) Benny Badenfeldt (V)
Hugo Nathan (C)Jens Rahr (C)


OBS: Der forventes fremsat lovforslag om nedlæggelse af de lokale radionævn. Forslaget skal 3. behandles i Folketinget 15.12.2005. En evt. lovændring skal træde i kraft 01.01.2006.Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 31

FREDNINGSNÆVNET


Efter § 35 i lov om naturbeskyttelse nedsætter miljøministeren et fredningsnævn for hvert amt.

Fredningsnævnet består af en formand, der skal være dommer og to andre medlemmer, der vælges af hhv. Amtsrådet og Byrådet i den kommune, hvor arealet, som skal fredes, ligger.

Samtidig med valget af medlemmer udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Det er ikke et krav, at medlemmer og stedfortrædere er medlemmer af de kommunale råd.

Der vælges 1 medlem og 1 stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger:


Medlem:Stedfortræder:
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A) Arne Hermann (B)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 32

HEGNSYNET


Efter hegnslovens §§ 27 – 29 nedsætter Byrådet et hegnsyn bestående af 3 medlemmer. Det ene medlem beskikkes til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt og 1 medlem skal være bygningskyndigt.

Der udpeges tillige stedfortrædere.

Ingen der har opnået en alder af 70 år kan beskikkes til synsmand.

Gruppe 1 udpeger: 3


Formand:Stedfortrædere:
John Brown Brabant Althoff-Andersen(A)Hans Christian Kirketerp (A)
Medlemmer:Stedfortrædere:
Jens Thind-Andersen (A) Peter Nellemann (A)
Carl-Erik Andersen (V)Tomm Olsen (C)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.BestyrelserNr. 33

VALGBESTYRELSEN


Der vælges 5 byrådsmedlemmer samt 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen, jf. den kommunale valglov § 14.

Valgbestyrelsen varetager opgaver i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og afstemninger.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Formandens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe, hvortil formanden hører – jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

Gruppe 1 udpeger: 5


Medlemmer:Stedfortrædere:
Karin Søjberg Holst (A)Trine Græse (A)
Erling Schrøder (A)Peter Nielsen (A)
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)
Bjarne Rasmussen (V)Kim Wessel-Tolvig (V)
Søren Søndergaard (Ø)Emilce Nielsen (Ø)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 34

VALG AF VALGSTYRERFORMÆND


Der vælges 1 byrådsmedlem som valgstyrerformand for hvert af de 11 valgsteder:

Gruppe 1 udpeger: 11

Bagsværd: Lars Abel (C)

Buddinge: John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)

Egegård: Trine Græse (A)

Høje Gladsaxe: Katrine Skov (A)

Kildebakken: Erling Schrøder (A)

Marielyst: Bjarne Rasmussen (V)

Mørkhøj: Tom Vang Knudsen (A)

Stengård: Kim Wessel-Tolvig (V)

Søborg: Peter Nielsen (A)

Vadgård: Gunnar Svendsen (F)

Værebro: Trine Henriksen (Ø)Byrådets beslutning:

Tiltrådt.Nr. 35

OBSERVATØRER TIL SKOLEBESTYRELSER


Byrådet kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, jf. styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen § 1, stk. 3.

(Børne- og Kulturforvaltningen indhenter en sådan anmodning fra skolerne).

På Økonomiudvalgets møde 25.10.2005, sag nr. 346 var det tilslutning til, at udpegning af observatører til skolebestyrelserne så vidt mulig skal ske blandt Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer.

Gruppe 1 udpeger: 14

Gruppe 2 udpeger: 1

Bagsværd skole: Gunnar Svendsen (F)

Buddinge skole: Ole Rasmussen (A)

Egegård skole: Trine Græse (A)

Enghavegård skole: Mette Marie Schmidt (F)

Gladsaxe skole: Kristian Niebuhr (O)

Høje Gladsaxe skole: Trine Græse (A)

Lundevang skole: Katrine Skov (A)

Marielyst skole: Susanne Palsig (F)

Mørkhøj skole: Trine Henriksen (Ø)

Stengård skole: Mette Marie Schmidt (A)

Søborg skole: Bjarne Rasmussen (V)

Søndergård skole: Eva Michaelsen (C)

10. Klasse-Centret: Lars Abel (C)

Vadgård skole: Katrine Skov (A)

Værebro skole: Ole Rasmussen (A)Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 36

SKOLEVALGBESTYRELSE

I medfør af bekendtgørelse nr. 903 af 29.09.2005 om skolevalgbestyrelser skal Byrådet udpege et medlem til valgbestyrelsen for den enkelte skole. Denne er formand for bestyrelsen.

Gruppe 1 udpeger: 14
Gruppe 2 udpeger: 1

Bagsværd skole: Gunnar Svendsen (F)

Buddinge skole: Ole Rasmussen (A)

Egegård skole: Trine Græse (A)

Enghavegård skole: Mette Marie Schmidt (A)

Gladsaxe skole: Kristian Niebuhr (O)

Høje Gladsaxe skole: Trine Græse (A)

Lundevang skole: Katrine Skov (A)

Marielyst skole: Susanne Palsig (F)

Mørkhøj skole: Trine Henriksen (Ø)

Stengård skole: Mette Marie Schmidt (A)

Søborg skole: Bjarne Rasmussen (V)

Søndergård skole: Eva Michaelsen (C)

10. Klasse-Centret: Lars Abel (C)

Vadgård skole: Katrine Skov (A)

Værebro skole: Ole Rasmussen (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 37

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN


I henhold til Styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole består bestyrelsen af 10 medlemmer:

3 medlemmer udpeges af og blandt Byrådets medlemmer

2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Der skal indhentes indstillinger.

2 medlemmer vælges af ungdomsskolens medarbejdere

2 medlemmer vælges af ungdomsskolens elever

1 repræsentant for Folkeoplysningsudvalget deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Der kan udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Gruppe 1 udpeger: 3


Medlemmer: Stedfortrædere:
Trine Græse (A)Katrine Skov (A)
Ole Rasmussen (A)Eva Nielsen (A)
Cheri-Mae Marlena Williamson (B)Eva Nielsen (A)


Der foreligger indstilling fra LO Gladsaxe

Medlemmer:Stedfortrædere:
Flemming GrønborgRené Zingenberg


Der foreligger indstilling fra Gladsaxe håndværkerforening

Medlemmer:Stedfortrædere:
Erik NielsenErling Röder


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 38

GLADSAXE GYMNASIUM


Kommunerne er repræsenteret i bestyrelserne på amtets gymnasier.
I forbindelse med strukturreformen bliver gymnasierne pr. 01.01.2007 selvejende institutioner. Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning om, hvad dette betyder for de enkelte bestyrelser:

Der nedsættes en midlertidig bestyrelse, der skal bestå af en formand, der har erfaring med selvejende institutioner, 1 medlem efter indstilling fra forberedelsesudvalget for den pågældende region, 1 medlem efter indstilling fra kommunerne i det pågældende amt i forening, 1 medlem efter indstilling af de ansatte på institutionen og 1 elev/kursist på den pågældende institution, der ikke har stemmeret. Der udpeges tillige stedfortrædere.

Den midlertidige bestyrelse skal være udpeget 01.01.2006.
Den midlertidige bestyrelse fungerer indtil, der er udpeget en ny bestyrelse for institutionen. Det kan tidligst ske fra 01.01.2007.

FKKA har 03.10.2005 besluttet, at udpegning af et medlem til den midlertidige bestyrelse foretages af beliggenhedskommunen, dvs. Gladsaxe Kommune.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlem:Stedfortræder:
Mette Marie Schmidt (A)Khuram Malik (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 39

BLAAGAARD SEMINARIUM


Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Ifølge vedtægterne § 4 skal Byrådet udpege 1 medlem af bestyrelsen samt en stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlem:Stedfortræder:
Trine Græse (A) Karin Søjberg Holst (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 40

GLADSAXESEMINARIET


Gladsaxeseminariets bestyrelse består af 12 medlemmer. Ifølge vedtægternes § 2 udpeges 2 medlemmer af Gladsaxe Byråd. Øvrige medlemmer udpeges blandt andet af Københavns Amtsråd og FKKA.

For Gladsaxe Kommune er udpeget 2 medlemmer; Hans Christian Thorning (F) og Jytte Frederiksen (V), samt 2 stedfortrædere; Poul Reher Jensen (F) og Hanne Calberg (V).

Gladsaxeseminariets bestyrelse har på sit møde 04.10.2005 på baggrund af kommunalreformen vedtaget at henstille til de udpegende instanser at tiltræde, at funktionsperioden for de udpegede medlemmer forlænges frem til 31.03.2007.

Økonomudvalget har 22.11.2005, sag nr. 375, besluttet, at der skal ske nyudpegning af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Gladsaxe Seminariets bestyrelse med funktionsperiode frem til 31.03.2007.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlem:Stedfortrædere:
Hans Christian Thorning (F)Poul Reher Jensen (F)
Jytte Frederiksen (V)Hanne Calberg (V)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 41

CVU-STORKØBENHAVN


CVU-Storkøbenhavn (Center for Videregående Uddannelse) er en selvejende institution stiftet med hjemmel i selvejeloven af de selvejende institutioner Blaagaard Seminarium, Gladsaxeseminariet og Københavns Dag- og Aftenseminarium.

Efter vedtægternes § 6 består bestyrelsen af 17 medlemmer.

3 medlemmer udpeges i forening af Ballerup Kommunalbestyrelse, Gladsaxe Byråd, Glostrup Kommunalbestyrelse og Københavns Borgerrepræsentation.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Karin Søjberg Holst (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 42

KOLLEGIEBESTYRELSER


I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, består kollegiebestyrelser af 6 medlemmer.

Der vælges 2 medlemmer direkte udpeget af Byrådet, 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra beboerne, 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsinstitutionen. Der udpeges tillige stedfortrædere.

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til følgende kollegiebestyrelser:

Valget foretages under ét:

Gruppe 1 udpeger: 6

Kagså Kollegiet:

Medlem:Stedfortrædere:
Martin Mouritsen (B)Teddy Nielsen (B)
Sune Rasted Bahn (Ø)Søren Søndergaard (Ø)
Nybrogård Kollegiet:

Medlem:Stedfortrædere:
Bob Ishøj Fagerholt (C)Peter Cabion Hansen (C)
Henrik V. Petersen (A)Sahar Zangeneh (A)
P.O. Pedersen Kollegiet:

Medlem:Stedfortrædere:
Lars Brejnrod (A)Lars Poulsen (A)
Flemmning Albrechtsen (O)Gitte Niebuhr (O)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 43

PRODUKTIONSSKOLEN


Efter vedtægterne består produktionsskolens bestyrelse af 7 medlemmer.

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere, de lokale arbejdsmarkedsorganisationer udpeger 2 medlemmer, 1 medlem udpeges af skolens fastansatte medarbejdere, 1 medlem udpeges af TEC og 1 medlem udpeges af Lyngby Uddannelsescenter. Derudover består bestyrelsen af 2 tilforordnede medlemmer fra henholdsvis Arbejdsmarkedsafdelingen i Gladsaxe Kommune og Ungdomsskolen i Gladsaxe.

Der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlem:Stedfortrædere:
Eva Nielsen (A) Trine Græse (A)
Hanne Calberg (V)Karina Ebbensgaard (V)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 44

DE ALMENE BOLIGSELSKABERS BESTYRELSER

Valget til bestyrelserne sker under ét:

Gruppe 1 udpeger: 6

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab


Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.


Medlem:Stedfortrædere:
Trine Græse (A) Eva Nielsen (A)
Frank Asmussen (C)Jens Larsen (C)

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Kommune


Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Byrådet vælger 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen.Medlem:Stedfortrædere:
Erling Schrøder (A)Peter Nielsen (A)
Benny Jørgensen (A)Ole Juel Larsen (A)
Erik Andersen (F)Hans Christian Thorning (F)

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Kommune.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Byrådet vælger 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen.


Medlem:Stedfortrædere:
Benny Badenfeldt (V) Peter Schou (V)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 45

CHRISTIANEHØJ


Dagcenter for førtidspensionister.

Til bestyrelsen for den selvejende institution ”Christianehøj” udpeger Byrådet 1 medlem.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlem:
Erling Schrøder (A)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 46

CENTER FOR DØVE


Til bestyrelsen for den selvejende institution ”Center for Døve” udpeger Byrådet 1 medlem.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Kirsten Christophersen (C)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 47

SOFIESKOLEN


Til bestyrelsen for den selvejende institution ”Sofieskolen” udpeges et bestyrelsesmedlem.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Vibeke Nielsen (V)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 48

SKOVDIGET


Til bestyrelsen for den selvejende institution ”Skovdiget” udpeger Byrådet 1 medlem

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Lis Smidsholm (B)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 49

FONDEN SOVI

Til bestyrelsen for den selvejende institution ”Fonden Sovi” udpeger byrådet medlem.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Lis Smidsholm (B)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 50

HARESKOVBO


Den selvejende institution, Hareskovbo, ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Byrådet.

Gruppe 1 udpeger: 2

Medlem:
Erling Schrøder (A)
Edvard Nielsen (V)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 51

BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM


Til bestyrelsen for den selvejende institution Bagsværd Observationshjem udpeger Byrådet 1 medlem.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Mogens Seider (F)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 52

LÆNKEAMBULATORIET, SØBORG HOVEDGADE 119


Byrådet udpeget 1 medlem til ambulatorierådet.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Poul Erik Jørgensen (K)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 53

MØLLEÅVÆRKET


Mølleåværket forestår og udfører afledning og rensning af spildevand fra dele af de tilsluttede kommuner. Et fællesudvalg udgør den øverste ledelse i det kommunale fællesskab. Fællesudvalget består af 7 medlemmer, hvoraf Byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere.

Gruppe 1 udpeger: 2


Medlemmer: Stedfortrædere:
Ebbe Skovsgaard (V)Lars Abel (C)
Trine Henriksen (Ø)Mette Marie Schmidt (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 54

LYNETTEFÆLLESSKABET I/S


Bestyrelsen for Lynettefællesskabet I/S er interessentskabets højeste myndighed.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf Gladsaxe Byråd udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlemmer: Stedfortrædere:
Mette Marie Schmidt (A) Bendt Larsen (Ø)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 55

I/S ROSTADION BAGSVÆRD SØ


I/S Rostadion Bagsværd Sø ledes af en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf Byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlemmer: Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A) Karin Søjberg Holst (A)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Nr. 56

I/S VESTFORBRÆNDING


Til bestyrelsen for I/S Vestforbrænding vælges 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder.

Til repræsentantskabet vælges 4 byrådsmedlemmer som delegerede.

Gruppe 1 udpeger: 1


Bestyrelsesmedlem: Stedfortræder:
Mette Marie Schmidt (A) Karin Søjberg Holst (A)


Gruppe 1 udpeger: 4

Delegerede:
Karin Søjberg Holst (A)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Ebbe Skovsgaard (V)
Trine Henriksen (Ø)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 57

CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB


Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvor Gladsaxe Byråd udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlem: Stedfortræder:
Karin Søjberg Holst (A)John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 58

GLADSAXE TEATERSELSKAB


Efter vedtægterne består bestyrelsen for den selvejende institution af 7 medlemmer.
Ved udpegningen skal der lægges særlig vægt på teatermæssig, erhvervsmæssig, juridisk, økonomisk og/eller anden baggrund af relevans for teatrets drift.

Gladsaxe Teaterselskabs bestyrelse supplerer sig selv, dog for så vidt angår to medlemmer efter forud indhentet indstilling fra Københavns Amt, og for et medlems vedkommende efter forud indhentet indstilling fra Gladsaxe Kommune.

Funktionsperioden er 4 år.

Der indstilles 1 medlem.

Gruppe 1 indstiller: 1

Medlem:
Peter Nielsen (A)Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 59

GLADSAXE TEATERS FOND


I henhold til vedtægternes § 6 ledes fonden af en bestyrelse, der er identisk med bestyrelsen i Gladsaxe Teaterselskab samt et medlem udpeget af Gladsaxe Byråd og et medlem udpeget af Københavns Amtsråd.

Der udpeges 1 medlem.

Gruppe 1 udpeger: 1

Medlem:
Lars Abel (C)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 60

GLADSAXE INTERNATIONALE VENSKABSFORENING


I henhold til § 10 i vedtægterne kan Byrådet udpege 2 observatører til bestyrelsen, som deltager i dennes møder uden stemmeret.

Der vælges 2 observatører.

Gruppe 1 udpeger: 2

Observatører:
Bjarne Rasmussen (V)
Flemming Holst (Ø)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 61

GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE


Efter vedtægternes § 9 består bestyrelsen af 11 medlemmer. 1 medlem vælges af Byrådets midte, samt 1 stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Medlem: Stedfortræder:
Gunnar Svendsen (F)Cheri-Mae Marlena Williamson (B)
Byrådets beslutning:

Tiltrådt.Nr. 62

BRUGERBESTYRELSEN FOR RADIO GLADSAXE


Efter vedtægternes § 3 består bestyrelsen af 9 medlemmer.
5 medlemmer og 5 stedfortrædere vælges af Byrådet, 3 medlemmer og 3 stedfortrædere vælges af Radio Gladsaxes brugere og 1 medlem og 1 stedfortræder vælges blandt radioens medarbejdere.

Gruppe 1 udpeger: 5


Medlem:Stedfortræder:
Kristine Henriksen (A)Hüseyin Duygu (A)
Poul Reher Jensen (F) Ida Krog (F)
Bjarne Tolboe Christiansen (B)Bjørn Stosic Petersen (B)
Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen (K)Peter Schou (V)
Palle Olsen (C) Bob Ishøj Fagerholt (C)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 63

BRUGERBESTYRELSER PÅ IDRÆTSANLÆG


På idrætsområdet er der oprettet 2 brugerbestyrelser:
Efter vedtægternes § 3 består brugerbestyrelserne hver af 9 medlemmer, og er sammensat således:

Valget til brugerbestyrelserne foretages under ét:

Gruppe 1 udpeger: 6

Gladsaxe Sportscenter


3 medlemmer vælges af Byrådet

5 medlemmer vælges af brugerne.

1 medlem vælges af personalet

Der vælges stedfortræder for hvert medlem.


Medlemmer: Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A) Tom Vang Knudsen (A)
Khuram Malik (A)Tom Vang Knudsen (A)
Lars Abel (C)Kim Wessel-Tolvig (V)


Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal

3 medlemmer vælges af Byrådet

5 medlemmer vælges af brugerne.

1 medlem vælges af personalet

Der vælges stedfortræder for hvert medlem.


Medlemmer: Stedfortrædere:
Peter Nielsen (A)Khuram Malik (A)
Tom Vang Knudsen (A) Khuram Malik (A)
Kim Wessel-Tolvig (V)Lars Abel (C)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Repræsentanter og delegerede


Nr. 64

REPRÆSENTANTER TIL HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S


HNG I/S´ øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 71 repræsentanter fra interessentkommunerne.

Den kommunale strukturreform indebærer, at antallet af interessentkommuner i HNG med virkning fra 01.01.2007 ændres fra 47 til 32, og at antallet af repræsentantskabsmedlemmer i konsekvens heraf fra primo 2007 ændres fra 71 til 49.

For Gladsaxe Kommune indebære dette, at Byrådet skal vælge 4 repræsentanter og 4 personlige suppleanter til HNG’s repræsentantskab med funktionsperiode frem til primo 2007, og at antallet af repræsentanter og suppleanter skal reduceres til 3 med virkning fra det konstituerende møde primo 2007.

Til repræsentantskabet vælges 4 byrådsmedlemmer og 4 stedfortrædere.

Gruppe 1 udpeger: 4 (et medlem skal have en kortere funktionsperiode på 1 år)


Repræsentanter:Stedfortrædere:
Karin Søjberg Holst (A) John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Mette Marie Schmidt (A) Trine Henriksen (Ø)
Ebbe Skovsgaard (V) Bjarne Rasmussen (V)
Emilce Nielsen (Ø) (funktionsperiode på 1 år)Søren Søndergaard (Ø)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 65

MILJØLABORATORIET STORKØBENHAVN


Gladsaxe Kommune er interessent i det fælleskommunale miljølaboratorium ”Miljølaboratoriet Storkøbenhavn”.

Byrådet udpeger 1 repræsentant til repræsentantskabet. Repræsentanten skal være medlem af Byrådet. Der udpeges tillige en stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Repræsentant:Stedfortræder:
Mette Marie Schmidt (A) Trine Henriksen (Ø)


Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 66

FONDEN, ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST


Til Arkens repræsentantskab udpeger Byrådet 1 repræsentant samt 1 stedfortræder.

Gruppe 1 udpeger: 1


Repræsentant:Stedfortræder:
Lars Abel (C) Ebbe Skovsgaard (V)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 67

SMOKA


Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald. Et fælleskommunalt selskab.

Interessentskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Københavns kommune, bestyrelsesmedlemmet fra Frederiksberg kommune samt 1 repræsentant fra hver af de øvrige interessentkommuner.

Byrådet udpeger 1 repræsentant samt 1 stedfortræder til repræsentantskabet.

Gruppe 1 udpeger: 1


Repræsentant:Stedfortræder:
Trine Henriksen (Ø) Mette Marie Schmidt (A)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 68

IDRÆTSKLINIK NORD


Bag Idrætsklinik Nord står Københavns Amt, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Gladsaxe kommuner. Hver kommune udpeger 2 repræsentanter til repræsentantskabet. Byrådet udpeger 1 repræsentant. Foreningen af Idrætsforeninger i Gladsaxe (FIG) udpeger 1 repræsentant.

Gruppe 1 udpeger: 1

Repræsentant:
Peter Nielsen (A)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 69

DELEGEREDE TIL KOMMUNERNES LANDSFORENING


Delegeretmøderne er Kommunernes Landsforenings højeste myndighed. Ordinære delegeretmøder finder sted én gang hvert år efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love. Første delegeretmøde efter kommunalvalget er også et "valgdelegeretmøde", hvor der bl.a. vælges ny bestyrelse for Kommunernes Landsforening.

I henhold til § 4, stk. 1, i landsforeningens love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndte 8.000 indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder.

Der udpeges 8 byrådsmedlemmer som delegerede samt 8 stedfortrædere.

Gruppe 1 udpeger: 8


Delegerede:Stedfortrædere:
Karin Søjberg Holst (A)Katrine Skov (A)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)Ole Rasmussen (A)
Trine Græse (A)Tom Vang Knudsen (A)
Erling Schrøder (A)Peter Nielsen (A)
Susanne Palsig (F)Gunnar Svendsen (F)
Bjarne Rasmussen (V)Ebbe Skovsgaard (V)
Lars Abel (C)Eva Michaelsen (C)
Søren Søndergaard (Ø) Emilce Nielsen (Ø)

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.


Nr. 70

DELEGEREDE TIL FKKA


Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) har som hovedopgave at koordinere fælles anliggender for de 18 kommuner i Københavns Amt, herunder koordinere fælles interesser overfor staten, Københavns Amt, Kommunernes Landsforening og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

FKKA ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges af de delegerede for 4 år ad gangen på den generalforsamling som følger et almindeligt kommunevalg.

De stemmeberettigede delegerede udregnes ifølge foreningens vedtægter på baggrund af antallet af indbyggere i pågældende kommune.

Gladsaxe Kommuner kan herefter vælge 14 stemmeberettigede delegerede blandt Byrådets medlemmer.

Der er truffet beslutning om, at foreningen i hvert fald fortsættes i 2006, og foreningen skal især varetage samarbejdsopgaver og interesser i forbindelse med overførsel af opgaver fra amtet til kommunerne. Det er op til hver enkelt medlemskommune om man fortsat vil være med eller melde sig ud.

Gruppe 1 udpeger: 13

Delegerede:
Karin Søjberg Holst (A)
John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)
Katrine Skov (A)
Trine Græse (A)
Erling Schrøder (A)
Peter Nielsen (A)
Tom Vang Knudsen (A)
Gunnar Svendsen (F)
Bjarne Rasmussen (V)
Lone Yalcinkaya (V)
Lars Abel (C)
Søren Søndergaard (Ø)
Emilce Nielsen (Ø)

Gruppe 2 udpeger: 1

Henning Duvier Stærmose (O)