Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 51
Vis dagsorden

FRITIDSHUSET ”KRIDTHUSET” UDVALGS-TILHØRSFOR-HOLD

Socialudvalget har i forbindelse med evaluering af udvalgsstrukturen, som blev drøftet på Økonomiudvalget møde den 21.12.1999 sag nr.706 udtalt, at Kridthuset bør flyttes til Socialudvalgets ansvarsområde.
Kridthusets opgaver og funktioner samt en vurdering af behovet for en fremtidig udbygning og omorga- nisering af Kridt-husets opgaver er beskrevet i en rapport dateret den 08.06.1999.
Rapporten har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 21.09.1999 sag nr. 133.

Udvalget traf her beslutning om, at:

Kridthuset fastholdes som én institution, men med en børne/ ungeafdeling og en voksenafdeling.
Kridthuset udbygges, således at den fysiske indretning er i overensstemmelse hermed og i forhold til den forventede øgede medlemstilgang.
Kridthuset indrettes i forbindelse med udvidelsen og ombyg-ningen, således at klubben bedre kan modtage fysisk handicappede udviklingshæmmede.

Efterfølgende er der i budgettet for år 2000 og overslagsårene afsat øgede driftsmidler i forhold til den forventede udvidelse, samt i år 2001 afsat anlægsmidler til en udbygning og ombygning, således at Kridthuset indrettes med en voksen og en børne/ungeafdeling.

Den forventede udvidelse af Kridthuset vil ifølge rapporten pri-mært vedrøre en udvidelse af børne/unge- delen, og børne/ ungedelen udgør den største del af driftbudgettet.

Kridthusets børne/ungedel kan sidestilles med de andre spe-cialinstitutioners tilbud, der er etableret af børne- og kulturfor-valtningen i forhold til specialklasserne henholdsvis i SFO-regi og i klub-regi, f.eks. autistgruppen i Fritids- og ungdomsklubben Piraten.
Det faglige tilsyn og supervision af de medarbejdere, der arbejder i specialgrupper og med støttekrævende børn og unge i kommunens fritids- og ungdomsklubber, varetages af daginstitutionsafdelingens pædago- giske konsulent.

Kridthusets voksendel er i højere grad fritidsrelateret og falder i denne sammenhæng ikke indenfor den målgruppe, som daginstitutionsafdelingen normalt arbejder med.

Af den udarbejdede rapport fremgår det at:

”Arbejdsgruppen har vurderet, om det vil være hensigtsmæssigt fysisk at adskille Kridthusets to arbejds- områder - børne/ ungedelen og voksendelen, således at der fremover bliver tale om to selvstændige institutioner.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at det ud fra et fagligt og en administrativ vurdering vil være rigtigst at fastholde Kridthuset som én institution, men med to afdelinger.
En af de ting, der er karakteristisk for brugerne, er, at de kontakter hinanden på tværs af alder. Det er de forskellige aktivi-teter, der har betydning for samværet mellem brugerne, ikke alderen.
Såfremt man vælger at dele Kridthuset op i to aldersopdelte institutioner, risikerer man, at brugergrundlaget bliver af en sådan størrelse, at det for nogle brugere vil være svært at finde andre, som man er på bølge- længde med.
Derimod kan det være en fordel, at dele Kridthuset op i to afdelinger.
Der er betydelig mere ”uro” i børne og ungegrupper, og af og tilgår det så voldsomt for sig, at de ældre brugere ligefrem føler sig chikaneret af de unge.

Der er brug for, at de to grupper rent fysisk kan være adskilt og dyrke hver deres aktiviteter, men der er også brug for den dynamik og de udfordringer, det giver at blande grupperne.
Administrativt er der flere fordele ved at videreføre Kridthuset som én institution.
Der skal kun oprettet én administration, stillingsstrukturen kan bygge på primært fuldtidsstillinger, og medarbejdergruppen vil have en størrelse, der øger muligheden for at udvikle et fagligt, attraktivt miljø”.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Kridthuset forbliver i Børne- og Undervisningsudvalgets ansvars- område.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 21.12.1999, sag nr. 706
BUU 21.09.1999, sag nr. 133

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.