Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 42
Vis dagsorden

Beretning om miljøindsatsen i 2007 og 2008

Miljøafdelingen har udarbejdet den årlige beretning til Miljøstyrelsen om miljøindsatsen i Gladsaxe Kommune. Heri besskrives også miljøsamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner jfr. bilag a.

Miljøindsatsen i Gladsaxe Kommune 2007
Miljøberetningen for Gladsaxe Kommune omfatter en redegørelse for ressourcer anvendt til administration og tilsyn med industrivirksomheder mm.

I 2007 har forvaltningen brugt i alt 9,73 årsværk. Indsatsen er fordelt med 6,91 årsværk til tilsyn og opfølgende arbejde og 2,2 årsværk til kortlægning og planlægning. Indsatsen er lidt mindre end sidste år, hvor der blev brugt i alt 10,57 årsværk, heraf 5,71 til tilsyn.

I forbindelse med strukturreformen har kommunen fra 2007 overtaget en del af amtets myndighedsopgaver i forhold til regulering af virksomheder, indenfor jord- og grundvandsområdet og på naturområdet. Arbejdet i 2007 med implementering af de nye arbejdsopgaver har været højt prioriteret. Det har derfor været nødvendigt at allokere 2 medarbejdere fra miljøområdet til naturområdet.

Målet for 2007 om at besøge alle de virksomheder, der er overtaget fra amtet, er opfyldt.

Miljøafdelingen har besøgt 62 af de 168 gebyrpligtige virksomheder. Over en treårig periode fra 2005 til 2007 er alle gebyrpligtige virksomheder besøgt. Dermed er aftalen mellem Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening om minimumstilsyn overholdt.

Tilsynene har medført, at der er givet 18 henstillinger og 26 indskærpelser. Det viser, at der fortsat er behov for tilsyn med virksomhedernes miljøforhold. Der ydes fortsat en stor indsats for sikring mod jord- og grundvandsforurening.

Miljøindsatsen 2008
Forvaltningen vil fastholde et højt aktivitetsniveau på miljøområdet. Alle gebyrpligtige virksomheder besøges minimum hvert tredje år, og virksomheder i den laveste miljø-kategori besøges hvert år.


Miljøsamarbejdet
Indsatsen i miljøsamarbejdet har været præget af de nye opgaver som kommunen har overtaget fra Amtet. Hidtil har arbejdet været organiseret i tre faglige temaer, jord- og grundvand, virksomheder og Agenda 21. På baggrund af de nye opgaver er disse temaer udvidet med et naturtema, et selvstændigt grundvands- og drikkevandstema, samt en fast arbejdsgruppe om regulering af spildevand og direkte udledning.

I det borgerrettede arbejde har forvaltningen haft fokus på kampagner om klimaproblematikken. En udvidelse af samarbejdet med andre kommuner har været drøftet, og det er besluttet at gennemføre en forsøgsperiode på et år, hvor Ballerup, Herlev og Frederiksberg kommuner inviteres til at deltage i faglige grupper.

Beretningen vil blive lagt på kommunens hjemmeside og offentliggjort i den lokale presse.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Miljøberetning år 2007

Bilag:

Bilag a Miljøberetning.pdf

MIU:

Til efterretning.