Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 103
Vis dagsorden

Budget, åbningsbalance, takster mv. for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S


Miljøudvalget behandlede sagen den 25.09.2008, sag nr 82. Udvalget anbefalede dagsordenens indstillinger.

De forudsætninger, der lå til grund for den foreløbige åbningsbalance, som var en del dagsordenen fra 25.09.2008, er ændret. Sagen forelægges derfor igen for miljøudvalget, før behandling i økonomiudvalget. Herudover forelægges notat om spaltning fra advokatfirmaet Horten. Dagsordenen fra mødet den 25.09.2008 er gentaget i den sidste del af denne dagsorden..

Salg af grunde
Det har hidtil været forudsat, at Nordvand A/S skulle leje vand- og spildevandsforsyningens grunde og at sælge bygninger og anlæg på disse til selskabet. Det er imidlertid ikke muligt tinglysningsmæssigt at opdele fast ejendom på denne måde. Grundene sælges til selskabet til en pris på ca. 80 mio. kr. Prisen er baseret på en mæglervurdering, hvor de nuværende planforhold ligger til grund. Det præcise beløb afhænger af udmatrikuleringen af Gyngemoseværkets grund, hvor ca. halvdelen skal benyttes af den multianvendelige hal. Da en del af grundene er beliggende i villakvarterer mv. og derfor vil kunne sælges til betydeligt højere priser, såfremt de f.eks. bliver udstykket til boligbyggeri, foreslås det at indføje klausuler om at kommunen i en periode skal have del i en evt. gevinst ved videresalg. Hvorvidt grundene vil kunne sælges til andet formål, vides først om 2-4 år, når konsekvenserne af den reviderede spildevandsplan og en række nye love på vand- og spildevandsområdet er bedre kendt.

De økonomiske konsekvenser af at sælge i stedet for at leje vil for selskabet være en tilsvarende lavere likviditet og deraf følgende lavere renteindtægter/højere renteudgifter. Til gengæld bortfalder udgiften til leje af grunde. Selskabet forventes dog under alle omstændigheder at have en positiv likviditet de første år, idet det var forudsat, at selskabet skulle have overført ca. 137 mio. kr. Dette beløb reduceres nu til ca. 57 mio. kr. Selskabernes resultat for 2009 vil ikke blive berørt i nævneværdig grad. Når der på sigt opstår behov for at låne penge, vil selskabet kunne låne til attraktive renter på grund af den meget store aktivmasse, som er bundet i ledningsnet mv. og fordi selskabet er kommunalt ejet. Det bemærkes i øvrigt, at Gentofte kommune også sælger sine grunde til selskabet.

For kommunen vil salget betyde en tilsvarende forbedret likviditet og forrentning, men også bortfald af lejeindtægterne.

For såvel Nordvand som kommunen er de realøkonomiske konsekvenser samlet set begrænsede og vil i sig selv ikke betyde noget for udbygningstakt, takster el. lign.

Den tidligere dagsorden fra mødet 25.09.2008 er medtaget herunder.

Den endelige åbningsbalance skal udarbejdes på grundlag af regnskabstallene for 2008, og forventes at foreligge omkring 1. april 2009.

Den balance, der ligger til grund ved selskabernes stiftelse er væsentlig lavere, da den alene udgøres af det apportindskud på ca. 500.000 kr. pr selskab, der foretages for at gøre det muligt at påbegynde virksomheden den 1. januar 2009

Spaltning
Det juridiske grundlag for samarbejdet med Gentofte Kommune i en selskabskonstruktion, med en aktionæroverenskomst, som regulerer forholdet mellem de to ejerkommuner, har siden august været drøftet med By- og Landskabsstyrelsen bl.a. via kommunens eksterne juridiske og revisionsmæssige bistand.

Siden miljøudvalget behandlede sagen, har bl.a. spørgsmålet om spaltning af selskaberne i forbindelse med evt opløsning af samarbejdet været drøftet med styrelsen, uden at denne havde bemærkninger.

By- og Miljøstyrelsen forelagde imidlertid i begyndelsen af november aftalen om spaltning for styrelsens juridiske rådgiver, Kammeradvokaten. Denne har tilkendegivet en opfattelse af spaltningsaftalen, som betyder, at deling af aktiver i forbindelse med spaltning vil være omfattet af stoploven, og betyde, at de værdier, som i givet fald overføres til to nye selskaber, skal betragtes som værdier, der er omfattet af stoplovens regel om 40/60 betaling via bloktilskudsreduktion.

Denne tolkning vil være meget uhensigtsmæssig for kommunerne. Ikke alene for samarbejdet mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner, men generelt.

Kammeradvokatens opfattelse vil betyde, at de hensigter, som ligger bag det politiske forlig om vandsektoren, meget vanskeligt vil kunne realiseres, da vandsamarbejder over kommunegrænserne vil blive særdeles komplicerede. Fastholdes fortolkningen uden at lovgivningen ændres, må det forudses, at sådanne samarbejder ikke etableres. Intentionen om en generel, landsdækkende konsolidering af sektoren, som bl.a. ligger til grund for forliget, vil med denne tolkning vanskeligt kunne realiseres.

Kommunerne har bedt advokat Klavs V. Gravesen, advokatfirmaet Horten om at vurdere Kammeradvokatens udmelding. Notatet vedlægges. Det er opfattelsen hos kommunens eksterne rådgiveres, at reglerne på området vil blive ændret i forbindelse med det igangværende lovgivningsarbejde. Advokaten anfører bl.a. at myndighederne, som er ansvarlige for stoploven og den tilknyttede lovgivning synes at være indstillede på at tilpasse stoploven, således at den beskrevne usikkerhed afklares. De aktuelle drøftelser med centrale myndigheder og andre organisationers opbakning til at finde en praktisk løsning på Gentofte og Gladsaxe Kommuners aktuelle problemstillinger giver således grundlag for at forvente, at myndighederne vil være indstillet på at søge at finde en hensigtsmæssig afklaring af de aktuelle usikkerheder.

Tidligere dagsorden:
Miljøudvalget behandlede 12.06.2008, sag nr. 55, sag om dannelse af det fælles vandselskab med Gentofte. Byrådet tiltrådte indstillingspunkterne 27.08.2008, sag nr. 129. Sag om økonomi for selskabet blev udskudt til dette møde i Miljøudvalget.

Miljøudvalget behandlede 27.03.2008, sag nr. 20, sag om selskabsgørelse på vand- og spildevandsområdet, økonomiske konsekvenser. Byrådet tiltrådte indstillingspunkterne 14.05.2008, sag nr. 91. I denne dagsorden blev de økonomiske konsekvenser for kommunen ved selskabsdannelsen uddybet og tiltrådt.

Budget
Der er opstillet budgetter fra 2009 og frem til 2038 for Nordvand Holding A/S, i form af fire ledningsejende forsyningsselskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Det udførende selskab Serviceselskabet Nordvand A/S’ aktiviteter er indregnet i de fire ledningsejende som en del af disse budgetter. Nordvand Holding A/S vil over perioden være i balance, idet selskabets omkostninger modsvares af indtægter i form af takstopkrævninger for vandforbruget hos borgerne i Gentofte og Gladsaxe.
Driften af Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø, forsætter som en selvstændig enhed, der ejes af Gentofte Kommune, men drives af serviceselskabet Nordvand A/S. Ydelser i den forbindelse afregnes mellem Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø og Nordvand A/S, og fremtidigt køb af vand til Gladsaxe med Gladsaxe Vand A/S.

Med udskillelsen af kommunens aktiver på vand- og spildevandsområdet i selvstændige selskaber, skal disse fremover aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Det udarbejdede budgetforslag er derfor opstillet efter årsregnskabslovens principper, og adskiller sig dermed fra det kommunale budget og regnskab. Alle selskabets budgetter er udarbejdet efter samme budgetmodel. Budgetterne er opstillet ud fra princippet om, at selskaberne økonomisk set er levedygtig, såvel driftsmæssigt som likviditetsmæssigt (going concern).

Budgetterne er udarbejdet i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte, der har været den primære revisor i forbindelse med økonomidelen ved selskabsdannelsen. Budgetterne er forelagt og godkendt af Gladsaxe Kommunes revisor Ernst & Young. Der arbejdes i selskabets økonomigruppe videre med at detaljere budgetterne frem til den endelige stiftelse af selskaberne. Dette vil kun have intern økonomistyringsmæssig betydning, og vil derfor ikke blive fremlagt politisk.

Takster skal godkendes af Byråd/kommunalbestyrelse i de 2 kommuner. Der fokuseres i denne dagsorden på de forhold, der berører Gladsaxe Kommune.

Åbningsbalancer
Der er udarbejdet skøn for åbningsbalancer pr. 01.01.2009. De endelige åbningsbalancer kan først endeligt opgøres primo 2009, når anskaffelserne i 2008, mellemregning med kommunerne, pensionsgæld samt afskrivningerne heraf kendes ved udarbejdelsen af regnskabet for 2008.

De samlede aktiver er opgjort og opdelt for de fire selskaber, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S. Fremadrettet vil de infrastrukturelle aktiver, dvs. ledninger, bassiner, pumpestationer, SRO-anlæg mv., placeres i de fire ledningsejende selskaber, mens de aktiver, der bruges til at levere ydelser til de aktivejende selskaber, dvs. biler og maskiner, IT-udstyr mv. vil placeres i serviceselskabet. Omplaceringerne af maskiner og biler fra de fire ledningsejende selskaber til serviceselskabet vil indgå i den endelige åbningsbalanceopgørelse primo 2009.

Aktiverne er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser målt til en handelsværdi, og udgør dermed højere værdier end fremlagt ved tidligere udvalgsbehandlinger. Den nye opgørelse indikerer den samlede værdi, hvis alle anlæggene skulle etableres i dag med den nuværende alder for de enkelte aktiver.

På baggrund af de nævnte principper er åbningsbalancerne opgjort pr. 01.01.2009 til

Gladsaxe Vand A/S 322,5 mio. kr
Gladsaxe Spildevand A/S 982,8 mio. kr.
Gladsaxes Kommunes selskaber
i alt 1.305,3 mio. kr.
Gentofte Vand A/S 343,2 mio. kr
Gentofte Spildevand A/S 882,9 mio. kr.
Gentofte Kommunes selskaber
i alt 1.226,1 mio. kr.

Budget
Med udgangspunkt i de kommunale budgetrammer er budgetterne for Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S fastlagt ud fra en fremskrivning af budgetterne for 2008 med de af KL udmeldte forventede pris- og lønstigninger. Der er hertil foretaget en række korrektioner af det fremskrevne budget. Det være sig bortfald af administrationsbidrag (overhead), ny personaleopgørelse, idet der sker en opdeling af mandskab i myndighed og drift, hvor myndighedspersoner forbliver i kommunen. Der er nye udgifter til IT og personaleadministration, nye lejeudgifter til grunde samt husleje. Desuden vil der være køb af ydelser til jurabistand samt værkstedsfunktion mv. fra de to moderkommuner.

Der er i budgettet for Gladsaxe Vand A/S taget hensyn til forventningerne til ændringer i en ny vandforsyningsstruktur. Det vil sige en øget vandforsyning fra Gentofte og øget egenproduktion samt en reduktion af køb af vand fra Københavns Energi. Den varige effekt forventes dog først at komme i 2011. I forhold til i dag vil der være en årlig besparelse på køb af vand på ca. 6 mio. kr. i 2009 og 2010 og fra 2011 og frem på ca. 8 mio. kr.

Det er fastsat i budgettet for Gladsaxe Vand A/S, at Bagsværd Vandværk ombygges. Det forudsætter dog, at Miljøklagenævnets behandling af Gladsaxe Vandforsynings ansøgning om etablering af avanceret vandbehandlingsanlæg på Bagsværd Vandværk falder ud til vandforsyningens fordel. Vandprissagen mellem København og omegnskommunerne er faldet ud til omegnskommunernes fordel. Det vil betyde lavere udgifter for Gladsaxe Vand A/S, hvilket er indlagt i budgetterne.

For Gladsaxe Spildevand A/S er der indregnet forventninger til en øget indsats til udvidelse af kapaciteten (rør og bassiner) til at imødekomme udfordringerne på klimaområdet mv.. Der er således i budgetmodellen indregnet øgede årlige investeringer som følge af revision af Spildevandsplan 2006 på 25 mio. kr. i perioden 2010-2019. Samtidig er der udsigt til øgede betalinger til de fælles kommunale rensningsanlæg.

En del af investeringerne vil i perioden 2009-2038 blive lånefinansieret. Dette vil bevirke en jævn og stabil takstudvikling hvor udgifter til renter og afdrag er indregnet.

Takster
Der foreslås en takst for vand for Gladsaxe i 2009 på 25,00 kr. pr. m3 for vand og 30,00 kr. pr. m3 for spildevand.. Nedenstående tabel viser hvordan taksten sammensættes.

Gladsaxe 2009Vand SpildevandI alt
Takst15,0024,0039,00
Grønafgift5,005,00
Moms5,006,0011,00
Takst i alt25,0030,0055,00

I 2008 er taksten for vand på 26,00kr. pr. m3. Det vil sige, at der lægges op til en takstnedsættelse på 4 %. Samtidig er der i 2009 budgetteret med et lavere vandforbrug, hvilket betyder et lavere takstgrundlag.

I 2008 er taksten for spildevand 26,00 kr. pr. m3. Det vil sige, at der lægges op til en takststigning på 15 %. Begrundelsen herfor er at kunne imødekomme de store nødvendige investeringer på spildevandsområdet.

Den samlede takst for vand og spildevand foreslås dermed til 55,00 kr. pr. m3 i 2009. I 2008 var den 52,00 kr. pr. m³. Det svarer til en stigning på 5,8 %, hvilket er en smule højere end KL´s fremskrivninger på området, som er 4,5% fra 2008 til 2009

Til sammenligning er Gentoftes pris vist i nedenstående tabel.

Gentofte 2009Vand SpildevandI alt
Takst13,5033,9047,40
Grøn afgift5,005,00
Moms4,628,4813,10
Takst i alt23,1242,3865,50


Pensionsforpligtelserne overfor tjenestemændene
En række tjenestemænd vil blive udlånt til Nordvand A/S fra Gladsaxe Kommune. De økonomiske konsekvenser heraf er indregnet i selskabets økonomi.Mellemværende med kommunekassen
Der vil ske en betaling af mellemværendet til selskabet som kontant overførsel. I første omgang sker en á conto betaling omkring årsskiftet, mens den endelige afregning sker, når det kommunale regnskab er afsluttet.

Finansiering af indskud
Ifølge Aktieselskabsloven er udgiften til stiftelse af et aktieselskab 500.000 kr. pr. selskab. Indskuddet kan ske enten som kontant indskud eller indskydelse af aktiver (apportindskud). Det foreslås at Gladsaxe med dannelsen af sine selskaber anvender apportindskud, idet der udvælges aktiver at skyde ind i selskaberne ved stiftelsen.

Skat
De nye selskaber vil blive skattepligtige. Der er endnu usikkerhed om der via den kommende lovgivning indarbejdes. fritagelsesmuligheder. I henhold til udkast til vandsektorloven lægges der op til skatteregler, der gør, at de 5 selskaber sambeskattes. Der er isoleret for Gladsaxe del i budgetmodellen synliggjort, at den første skattebetaling er i 2024. I budgetmodellen er der kalkuleret med en skatteprocent på 25%.

Resultat
Budgetmodellen viser, at der for Gladsaxe Vand A/S forventes et overskud i 2009 på 2,9 mio. kr. og for Gladsaxe Spildevand A/S et overskud på 7,6 mio. kr.

Der er udarbejdet og vedlagt et revisorpåtegnet dokument (bilag a) omhandlende budgetmodel i forbindelse med selskabsudskillelsen af vand- og spildevandsforsyninger i Gladsaxe Kommune. Dokumentet er udarbejdet under forudsætning af at grundene bliver lejede, men som tidligere nævnt vurderes den realøkonomiske konsekvens af at købe grundene at blive ubetydelig.

Sammenfattende for budgetresultaterne kan det fremhæves, at såvel driftsresultater som egenkapitaludviklingen er positive for både Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S i hele budgetperioden. Der startes med en positiv kassebeholdning på ca. 57 mio. kr. I de første 10 år forventes et træk herpå, hvorfor det vil være nødvendigt med en betydelig låneoptagelse, som forventes afdraget i 2034. Rente- og afdragsudgifterne hertil er medtaget i budgettet.

Endelig økonomisk opgørelse
Der vil med udarbejdelse af det kommunale regnskab 2008 ske en endelig opgørelse af åbningsbalancen. Dette sker primo april 2009.

Miljøudvalget tiltrådte følgende indstilling på mødet 25.09.2008:

at de foreløbige budgetter, åbningsbalancerne, samt at
taksterne godkendes,

at indskudskapitalen på 2,5 x 500.000 kr. på alt 1,25 mio. kr.
finansieres som indskud af aktiver (apportindskud) og

at der arbejdes videre med de detaljerede økonomiske
budgetter og realiseringen af selskabsgørelsen, herunder
overførsel af mellemværende mellem kommunen og
forsyningsselskaberne Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe
Spildevand A/S ultimo 2008.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at de økonomiske konsekvenser som følge af salget af arealer til Nordvand A/S indarbejdes i budget 2010-2013

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 62
BR 22.08.2007, sag nr. 128
MIU 25.10.2007, sag nr. 88
ØU 6.11.2007, sag nr. 408
BR 06.02,2008, sag nr. 34
BR. 14.05.2008, sag nr. 91
MIU 12.06.2008, sag nr. 55
ØU 19.08.2008, sag nr. 262
MIU 25.09.2008, sag nr. 82

Bilag a: Etablering af fælles forsyningskoncern. Aktuelle risici
og forventninger

Bilag:

Bilag a Udskillelse af forsyninger.pdf

MIU:

For stemte 4 (Mette Marie Schmidt, Ole Skrald Rasmussen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr).

2 undlod at stemme (Trine Henriksen og Gunnar Svendsen).

Trine Græse var ikke tilstede.