Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 98
Vis dagsorden

Vandforsynings- og spildevandsområdet, tillægsbevilling 2008

By- og Miljøforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der på bevillingen, Vandforsyning og Spildevandsanlæg, vil være et merforbrug for hele 2008 på i alt 15,86 mio. kr. fordelt med 11,29 mio. kr. på vandforsyningsområdet og 4,57 mio. kr. på spildevandsområdet. Det er normalt, at der på dette område forelægges en tillægsbevillingssag sidst på året, der omhandler køb og salg af vand samt hensættelse vedrørende vandsagen med KE. Sagen i år adskiller sig ved, at beløbet er større, end det plejer at være, hvilket der redegøres for i det følgende.

Vandforsyningsområdet
Det forventede merforbrug på vandforsyningsområdet fordeler sig på følgende måde:

Salg af vand, mindreindtægt 3,44 mio. kr.
Køb af vand, mindreudgift -1,88 mio. kr.
Grøn afgift, udgiftsførsel 6,46 mio. kr.
Hensættelse til køb af vand 2,37mio. kr.
Etableringsomkostninger 0,9 mio. kr.
I alt 11,29 mio. kr.

Salg af vand, mindreindtægt
Mindre indtægten på salg af vand udgør i alt 3,44 mio. kr. Det skyldes, at der var budgetteret med et vandforbrug på 3,68 mio. m3, mens det forventede forbrug nu er 3,46 mio. m3.

Køb af vand, mindreudgift
Mindreudgiften på køb af vand udgør 1,88 mio. kr., som skyldes et mindre behov for aftag af vand fra Københavns Energi end budgetteret.


Grøn afgift, udgiftsførsel
For hvert år i perioden 1994-2007 har kommunen opkrævet den grønne afgift på vand hos forbrugeren, som SKAT meldte ud på budgetlægningstidspunktet – uanset at SKAT efterfølgende udmeldte en højere afgift. Kommunen har afregnet den korrekte afgift til SKAT, mens kommunen kun har opkrævet den lidt lavere afgift hos forbrugerne. Forskellen er løbende posteret på en mellemregningskonto i regnskabet, idet forvaltningen i begyndelsen af perioden forventede, at den grønne afgift på et tidspunkt ville blive sat ned. Saldoen er nu 6,46 mio. kr., og der er ikke noget, der tyder på, at den grønne afgift sættes ned. Derfor foreslår forvaltningen af denne saldo udgiftsføres i 2008.

Hensættelse til køb af vand
I lighed med tidligere år hensættes beløb på en restancekonto som følge af uenighed mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne om vandprisen. Formålet med hensættelserne, som sker indtil 3 år tilbage, er at kunne afregne momsen på differencen mellem Københavns Energis pris og aftagerkommunernes pris til SKAT. Sagen mellem Københavns Energi og aftagerkommunerne er afgjort, og den endelige afregning er ved at blive beregnet.

Forvaltningen bemærker, at den endelige afregning mellem KE og kommunerne er ved at blive fastlagt, og at denne vil medføre en betydelig tilbagebetaling til Gladsaxe Kommune. Denne betaling vil påvirke mellemværendet mellem vandforsyningsområdet og kommunens kasse i modsat retning

I lighed med tidligere år søges tillægsbevilling, fordi hensættelsen ikke budgetlægges, og da forvaltningen vurderer, at merudgiften ikke kan dækkes af den samlede ramme.

Etableringsudgifter
I forbindelse med etableringen af Nordvand, vil der i 2008 være etableringsudgifter på ca. 0,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udgifterne omfatter rådgivning fra revisor og advokat samt udgifter i forbindelse med flytning til nye administrations-bygninger på Ørnegårdsvej. De samlede udgifter er fordelt mellem vandforsynings- og spildevandsområdet.

Spildvandsområdet
På spildevandsområdet er det forventede merforbrug fordelt på følgende måde:

Salg af vand, mindreindtægt 3,67 mio. kr.
Etableringsudgifter 0,90 mio. kr.
I alt 4,57 mio. kr.

Vandafledningsafgift
Mindreindtægten på salg af vand udgør i alt 3,67 mio. kr., som skyldes en mindre mængde afledt vand end forudsat i budgettet.

Etableringsomkostninger
I forbindelse med etableringen af Nordvand, vil der i 2008 være etableringsudgifter på ca. 0,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udgifterne omfatter rådgivning fra revisor og advokat samt udgifter i forbindelse med flytning til nye administrations-bygninger på Ørnegårdsvej. De samlede udgifter er fordelt mellem vandforsynings- og spildevandsområdet.

Det bemærkes, at tillægsbevillingen ikke har likviditetsmæssig betydning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling til bevillingsområdet Vandforsyning og Spildevandsanlæg i alt 15,86 mio. kr. finansieret af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU:

Anbefales.