Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 49
Vis dagsorden

OMBYGNING AF BØRNEHAVEN VÆREBRO TIL EN AL-DERSUDVIDET DAGINSTITUTION, ANLÆGSBEVILLING

I forbindelse med Børne- og undervisningsudvalgets drøftelse 26.10.1999, sag nr. 149, om den fremtidige anvendelse af daginstitutionslokalerne Værebrovej 80 og strukturen i henholdsvis vuggestuen Bakken, Værebrovej 82A og børnehaven Værebro, Værebrovej 82B, blev der truffet beslutning om, at børnehaven Værebro videreføres som børnehave, idet der efter yderligere drøftelse med institutionen senere skulle tages stilling til en eventuel omstrukturering til en aldersudvidet daginstitution.

Efterfølgende traf byrådet 08.03.2000, sag nr. 79, beslutning om at ombygge Værebrovej 82A, tidligere vuggestuen Bakken, som børnehaven Værebro hidtil har været i forløbsmæssig sam-menhæng med til en 3 gruppes aldersudvidet daginstitution.Børnehavens fremtidige struktur har været drøftet med børne-havens ledelse og medarbejdere, som nu ønsker, at børnehaven ombygges og omstruktureres til en 3 gruppes aldersudvidet daginstitution, både fordi der ikke mere er grundlag for et forløbsmæssigt sammenhæng med en konkret vuggestue og fordi det vil være hensigtsmæssigt at ombygge institutionen samtidig med, at boligselskabet skal udskifte husets vinduesfacader.

Boligselskabet har planlagt facadeudskiftning og er indstillet på, at der sker en tilpasning, således at den nye facade indgår i den samlede ombygningsplan.

Forældrebestyrelsen er fortsat delt i spørgsmålet om omstruktureringen.

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med børne- og kulturforvaltningen og børnehaven udarbejdet et projektforslag (vedlagt) til ombygning af børnehavens lokaler til en 3 gruppes aldersudvidet daginstitution.

Projektforslaget omfatter nedrivning af 2 udedepoter, udvidelse af grupperumsarealet mod øst, udvidelse af grupperummet mellem fællesrummet og østlige grupperum, etablering af vindfang mod legeplads, etablering af madproducerende køkken, etablering af vuggestuegruppe med direkte adgang til nyt puslerum, etablering af barnevognsrum i tilknytning til vuggestuegruppe samt indretning af nyt rengøringsrum.
I forbindelse med disse byggearbejder har boligselskabet plan-lagt facadeudskiftning mod legepladsen.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i fagentreprise i underhåndsbud.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 850.000 kr. ekskl. evakuering.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 58.

Tidsplan:
Politisk behandling af projektforslag:
Børne- og Undervisningsudvalget 21.03.2000,
Økonomiudvalget 04.04.2000
Byrådet 12.04.2000.
Udarbejdelse af hovedprojekt: Medio april – ultimo maj 2000.
Udbud og accept: Ultimo maj – primo juli.
Byggearbejder: Primo juli – ultimo oktober 2000.
Ibrugtagning: 1. november 2000.

Anlægsfinansieringen kan ske ved fremrykning af anlægsmidler 850.000 kr. afsat i budgetoverslaget for 2001 på konto renove-ring af ældre daginstitutioner.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 850.000 kr. fra kommunens kasse, og

at konto renovering af ældre daginstitutioner ved budgetlægning for 2001-2004 nedskrives med 850.000 kr.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BUU 26.10.1999, sag nr. 149
BR 08.03.2000, sag nr. 79

Børne- og Undervisningsudvalget:

Rettelsesblad til sagen uddelt på mødet med tilføjelse af nyt at-punkt:

at børnehaven Værebro omstruktureres til en 3 gruppers aldersudvidet daginstitution.

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.