Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 41
Vis dagsorden

Orientering om screening og certificering af kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet


Folketinget vedtog Lov om Kvalitetsstyringssystem. Det fremgår af denne lov, at alle kommuner skal implementere et kvalitetsstyringssystem i natur- og miljømyndighedsadministra-tionen. Loven med tilhørende bekendtgørelse trådte i kraft 01.07.2006.

Formålet med kvalitetsstyringssystemet er at sikre en faglig høj kvalitet og en ensartethed i natur- og miljøsagsbehandlingen. Desuden skal systemet sikre, at kommunerne kan løfte de opgaver, som de har overtaget fra amterne pr. 01.01.2007.

Ifølge kvalitetsstyringsloven skal By- og Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet være certificeret inden udgangen af 2009.

Screening i 2008
For at sikre, at By- og Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet kan blive certificeret, får forvaltningen DS Certificering A/S til at gennemføre en screening (oversigtsgennemgang) i slutningen af 2008. Screeningen skal vise, om der er fejl og mangler i systemet.

Inden DS Certificering A/S gennemfører screeningen, foretager forvaltningen en intern audit (revision), så systemet og organisationen er gearet til screeningen.

I starten af 2009 retter og tilpasser forvaltningen kvalitetsstyringssystemet ud fra de kommentarer, der er modtaget som følge af screeningen.

Certificering
Selve certificeringsprocessen igangsætter By- og Miljøforvaltningen i foråret, således at systemet kan blive certificeret inden sommerferien 2009. Denne proces vil DS Certificering A/S også varetage.

Certificeringen består af en præaudit og en certificeringsaudit. Ved præaudit foretager DS Certificering A/S en evaluering af forvaltningens system og peger på områder, der skal forbedres inden certificeringsaudit. Endvidere danner præaudit baggrund for planlægning af certificeringsaudit.

For at vedligeholde forvaltningens certificering på natur- og miljøområdet, skal der gennemføres opfølgende audit hvert år. Dette er jævnfør kvalitetsstyringsloven.

Fire år efter certificering skal forvaltningens kvalitetsstyringssystem recertificeres.

Økonomi
By- og Miljøforvaltningen har indhentet tilbud fra 3 forskellige certificeringsvirksomheder. Det mest kvalificerede tilbud omfatter følgende:

2008Screening
2009Certificering
2010-12Opfølgende audit i hvert af årene
2013Recertificering
Der vil i 2008 være en udgift på ca. 22.000 kr., som vil kunne dækkes indenfor udvalgets driftsramme. Fra 2009 indgår udgifterne til kvalitetsstyring i forvaltningens oplæg til Miljøudvalgets budget 2009-2012. Økonomiudvalget har 22.04.2008, sag nr. 146, i forbindelse med budgetcirkulærets 2. behandling besluttet at give teknisk korrektion til Miljøudvalgets budget 2009-2012 til de udgifter, der er forbundet med screening, certificering og audit.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 13.12.2007, sag nr. 89
MIU 14.12.2006, sag nr. 100
MIU 16.11.2006, sag nr. 89

MIU:

Til efterretning.