Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 48
Vis dagsorden

ETABLERING AF VENTILATIONSANLÆG I BØRNEINSTITUTIONEN PILEPARKEN, ANLÆGSBEVILLING

Sikkerhedsgruppen i børneinstitutionen Pileparken, Pilegårdsvej 1-7, Herlev, har anmodet børne- og kulturforvaltningen om at foretage målinger af luftskifte i institutionsgrupperne, som, efter sikkerheds- gruppens opfattelse, er blevet væsentlig ringere efter at institutionens vinduer blev udskiftet i 1998.

Efter måling af kuldioxidkoncentrationen, som er et udtryk for luftkvaliteten, kan det konstateres, at de vej- ledende grænseværdier ofte bliver overskredet.

Det er ejendomsafdelingens vurdering, at problemet kun kan løses ved etablering af afbalanceret ventilation i henhold til bygningsreglementet, det vil sige indblæsning af frisk, forvarmet luft samt udsugning.

Forvaltningen har anmodet ejendomsafdelingen udarbejde et projekt for etablering af ventilationsanlæg.
Forslaget omfatter etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsrum indrettes i kælder, i forrum til personaletoiletterne etableres de lodrette føringer.
Over nye nedhængte lofter i gangarealerne etableres de vandrette føringer, og herfra etableres indblæsning og udsugning i grupperum, fællesrum, toiletrum, garderobe samt personalerum på de enkelte etager.
I forbindelse med det nye loft etableres ny belysning i gangarealer.
Det foreslås, at arbejderne udbydes i fagentreprise i bunden licitation.
Samlet udgift er overslagsberegnet til 830.000 kr. ekskl. udgifter til evakuering.
Det er forudsat, at én etage ad gangen evakueres.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 57.

Tidsplan:
Børne- og Undervisningsudvalget 21.03.2000
Økonomiudvalget 04.04.2000
Byrådet 12.04.2000.
Udarbejdelse af hovedprojekt: Medio april – medio maj 2000.
Udbud og accept: Medio maj – primo juni 2000
Byggearbejder: Primo juni – ultimo september 2000
Ibrugtagning: 1. oktober 2000
Anlægsfinansiering kan ske ved fremrykning af anlægsmidler 576.000 kr. afsat i budgetoverslaget for 2001 på konto renovering af ældre daginstitutioner og fra driftskontoen ekstra ordinær bygningsvedligeholdelse med 254.000 kr.

Planlægningsafdelinge har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 830.000 kr. finansieret med 254.000 kr. fra driftskonto ekstra ordinær bygningsvedligeholdelse og 576.000 kr. fra kommunens kasse, og

at konto renovering af ældre daginstitutioner ved budgetlægning for 2001 – 2004 nedskrives med
576.000 kr.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lars Abel var ikke til stede.