Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 15.05.2008
Sagsnr.: 40
Vis dagsorden

Forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da de nuværende bestemmelser på flere punkter ikke er tidssvarende. De nye reviderede leveringsbestemmelser er i overensstemmelse med lovgivningen på området og afspejler den nuværende og forventede fremtidige drift af fjernvarmesystemet. De reviderede leveringsbestemmelser kan endvidere understøtte, at en eventuel udbygning af fjernvarmen i Gladsaxe foretages omkostningseffektivt.

Baggrund
Gladsaxe Kommunes fjernvarmeforsyning har indtil nu været reguleret med følgende bestemmelser vedtaget af Byrådet:
  Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gladsaxe Fjernvarmeforsyning, november 1995
  Tekniske bestemmelser for tilslutning til Gladsaxe Fjernvarmeforsyning, november 1995
  Afregningsgrundlag for fjernvarmelevering i Gladsaxe Kommune, november 2001

I de eksisterende bestemmelser er det fastsat, at ændring er leveringsbestemmelser for fjernvarme kan foretages efter forudgående forhandling med fjernvarmeforbrugerne. Efterfølgende skal ændringer meddeles fjernvarmeforbrugerne enten skriftligt eller ved annoncering.

Fremover foreslås fjernvarmeforsyningen at blive reguleret i forhold til ”Leveringsbestemmelser for fjernvarme” med tilhørende bilag, alle dateret juni 2008. De nye leveringsbestemmelser inkluderer elementer fra Dansk Fjernvarmes seneste vejledninger samt leveringsbestemmelser for øvrige fjernvarmeselskaber der er interessenter i CTR, VEKS, m.fl.

Forslag til nye leveringsbestemmelser
Leveringsbestemmelserne er opdelt i tre afsnit:
1) Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering,
2) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, og
3) Fælles bestemmelser for fjernvarmelevering,
jfr. bilag a.

I aftalegrundlaget med forbrugerne indgår endvidere følgende: prisblad, tilslutningsbidrag, tekniske specifikationer af rør og komponenter, tilsyns- og klagemyndigheder, og hvor det er relevant aftale om tilslutning til fjernvarme samt servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen, bilag b-g.

Der er endvidere forslag om, at navnet på varmeforsyningen gøres mere tidssvarende ved at ændre ”Gladsaxe Fjernvarmeforsyning” til ”Gladsaxe Fjernvarme”.

Efter at Miljøudvalget har drøftet forslag til nye leveringsbestemmelser, meddeles alle forbrugere skriftligt at forslag til nye leveringsbestemmelser er tilgængelige på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Det vil være muligt for forbrugerne at kommentere/ forhandle de nye leveringsbestemmelser i en periode frem til medio juni 2008. Forvaltningen vil herefter behandle indkomne kommentarer og forslag og på ny fremlægge leveringsbestemmelser for Miljøudvalget efter sommerferien.

Sammenfatning af ændringer i leveringsbestemmelser
I forhold til de nugældende bestemmelser er der foretaget ændringer på følgende punkter:
  Leveringsbestemmelserne erstatter i store træk de nuværende bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske bestemmelser, mens
  afregningsgrundlag for fjernvarmelevering nu fremgår af prisbladet.
  De nye leveringsbestemmelser er mere præcise med hensyn til forpligtelser for henholdsvis Gladsaxe Fjernvarmes og forbrugeren. Endvidere er nu
  specificeret hvilken information og vejledning værket yder til forbrugeren.
  Udformning af bestemmelserne er nu i overensstemmelse med den nugældende lovgivning, og der er indarbejdet elementer fra Dansk Fjernvarmes
  vejledning om Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
  Garanterede tryk og temperaturer er ændret i nedadgående retning for såvel eksisterende som nye fjernvarmeforbrugere for at reducere varmetab fra
  fjernvarmenet og elforbrug til pumpning
  Ved projektering og udførelse af fjernvarmeanlæg er der, med udgangspunkt i de nuværende typer af slutbrugere, fastlagt følgende kategorier:
    Nye forbrugere – indirekte forsyning (med varmeveksler)
    Ombygning af eksisterende forbrugere – indirekte forsyning (med varmeveksler)
    Ombygning af eksisterende forbrugere – direkte forsyning (uden varmeveksler)
    Nye forbrugere tilsluttet sekundært fjernvarmenet (med varmeveksler)
  Almindelige og tekniske bestemmelser er integreret i én leveringsbestemmelse.
  Leveringsbestemmelsen er opbygget således at der foretages generelle henvisninger til nugældende normer, standarder og institutioner i
  leveringsbestemmelserne, mens der i de tilhørende bilag henvises til de p.t. aktuelt gældende standarder, tilsyns- og klagemyndigheder mv. Denne
  opdeling muliggør, at opdateringer af aftaleforholdet lettere kan foretages når f.eks. normer og standarder ændres.
  Principdiagram for fjernvarmeanlæg samt princip for indbygning af elektronisk varmemåler er opdateret og forenklet i forhold til tidligere versioner.
  Standardinvesteringsbidrag er kategorien ”Erhvervs / industriejendomme mv.” udvidet til at også at omfatte øvrige opvarmede arealer for at kunne
  omfatte øvrige kundekategorier, eksempelvis institutioner. Denne ændring er i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes planlagte revision af
  kategorier.
  Tarifbladet er suppleret med oplysninger om betalingsfrist, gebyrer i forbindelse med for sent betaling, inkasso, afbrydelse af varme mv.

Økonomiske konsekvenser
De anbefalede ændringer i leveringsbestemmelser har begrænsede økonomiske konsekvenser for nye forbrugere og påvirker ikke fjernvarmetariffen.

I de nugældende leveringsbestemmelser kunne ændringer i bestemmelser foregå efter forudgående forhandling med fjernvarmeforbrugere, og såfremt tekniske forhold gjorde det nødvendigt, var Gladsaxe Fjernvarmeforsyning berettiget til at ændre eller udvide de tekniske bestemmelser.

Ændring af leveringsbestemmelser vil fremover betyde for nuværende forbrugere, at såfremt de nye tekniske specifikationer medfører at forbrugerens eksisterende installationer skal ændres, deles udgifterne hertil mellem Gladsaxe Fjernvarme og forbrugeren. Fordelingen af udgifter sker ud fra, hvad der må anses for rimeligt ud fra en samlet vurdering af parternes interesse i ændringerne, jf. § 5.1. Eventuelle merudgifter for Gladsaxe Fjernvarme forventes opvejet af færre udgifter som følge af mindsket tab fra fjernvarmenet og bedre afkøling af fjernvarme hos forbrugerne.

Hvis myndighederne foreskriver ændringer af f.eks. tryk og temperatur, og dette giver anledning til at forbrugerens installation skal ændres, påhviler udgifterne hertil forbrugeren, jf. § 5.2.

Ikrafttræden af bestemmelser og navneændring
De nye leveringsbestemmelser og ændring af Gladsaxe Kommunes fjernvarmeforsynings navn vil kunne træde i kraft 01.11.2008.

Leveringsbestemmelserne med tilhørende bilag anmeldes til Energitilsynet, når de er godkendt af Byrådet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at leveringsbestemmelser for fjernvarme med bilag (prisblad, tilslutningsbidrag, tilsyns- og klagemyndigheder, tekniske specifikationer af rør og komponenter, servitutaftale om tilstedeværelse af fjernvarmeledninger på ejendommen og aftale om tilslutning til fjernvarme) forelægges til drøftelse,

at Gladsaxe Fjernvarme udsender leveringsbestemmelser for fjernvarme til kunderne med henblik på kommentering og forhandling, og

at navnet på Gladsaxe Kommunes fjernvarmeforsyning ændres fra ”Gladsaxe Fjernvarmeforsyning” til ”Gladsaxe Fjernvarme” godkendes.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

BR 09.11.2005, sag nr. 177
MIU 15.12.2005, sag nr. 88
ØU 03.01.2006, sag nr. 13
BR 11.01.2006, sag nr. 22

Bilag a: Leveringsbestemmelser for fjernvarme, juni 2008
Bilag b: Prisblad, juni 2008
Bilag c: Tilslutningsbidrag, juni 2008
Bilag d: Tekniske specifikationer af rør og komponenter,
juni 2008
Bilag e: Tilsyns- og klagemyndigheder, juni 2008
Bilag f: Servitutaftale om tilstedeværelse af
fjernvarmeledninger på ejendom, juni 2008
Bilag g: Aftale om tilslutning til fjernvarme, juni 2008


Bilag:

Bilag A_Forslag til leveringsbestemmelser apr2008.pdf Bilag B_GF tarifblad REV.pdf Bilag C_Tilslutningsbidrag apr08.pdf Bilag D_Tekniske specifikationer 21apr08.pdfBilag E_Tilsyns- og klagemyndigheder.pdf Bilag F_Servitutaftale for fjernvarmeledninger.pdf Bilag G_Aftale om tilslutning til fjernvarme.pdf

MIU:

Tiltrådt med følgende tilføjelser:

at høringsperioden ændres til 3 måneder,

at ikrafttrædelsesdatoen ændres til 01.01.2009, og

at definitioner på ejer m.v. præciseres i bilaget.