Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 31
Vis dagsorden

Juridisk vurdering af muligheden for afmelding af have-
affaldsordningen i større bebyggelser, der lokalkomposterer deres haveaffaldPå møde 24.01.2008, sag nr. 5, udsatte Miljøudvalget at tage stilling til sagen vedrørende afmelding af haveaffaldsordningen i større bebyggelser, der lokalkomposterer haveaffald. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge alternative forslag samt belyse de juridiske og økonomiske konsekvenser heraf. Forvaltningen har bedt advokatfirmaet Horten om at vurdere, om forslaget kan forenes med reglerne på affaldsområdet samt foreslå alternative forslag. Hele den juridiske vurdering fremgår af vedlagte bilag a, mens de væsentligste forhold er refereret i det følgende.

Af den juridiske vurdering fremgår det, at både husstande i parcelhuse og større bebyggelser kan fritages fra at benytte indsamlingsordningen, hvis de komposterer. Fritagelsen betyder ikke, at der opstår et krav at få reduceret gebyret, idet haveaffaldsordningen stadig stilles til rådighed for den del af affaldet der ikke komposteres.

Hvis kommunen alligevel ønsker at give borgere, der komposterer deres haveaffald, en ”belønning” i form af nedsat affaldsgebyr, skal der forelægge saglige og relevante kriterier, der sikrer, at alle borgere i kommunen behandles lige. Advokatfirmaet Horten vurderer, at et kriterium, som udelukkende går på ”større bebyggelser”, vil være i konflikt med reglerne på gebyrområdet. Det skal defineres mere præcist, således at borgernes retsstilling er klar. Der er ikke juridiske fortilfælde for at bruge kriteriet i forbindelse med en gebyrreduktion.

Desuden er det en forudsætning for en gebyrreduktion, at det kan dokumenteres, at komposteringen giver kommunen færre udgifter. Dette er vanskeligt i forhold til indsamling og transport, når indsamlingsordningen skal fungere og opretholdes uanset kompostering eller ej. Den økonomiske besparelse ligger derfor primært på behandlingsudgiften.

En gebyrreduktion vil forudsætte en konkret ansøgning og vil kunne søges af både husstande i parcelhuse og større bebyggelser. Der vil derfor være en ikke ubetydelig administration forbundet med at behandle ansøgninger.

Advokatfirmaet Horten konkluderer, at forslaget indeholder en række juridiske og økonomiske udfordringer, som kræver, at der skal tilvejebringes dokumentation og argumentation, dels for sagligheden og relevansen af de anvendte reduktionskriterier, dels for økonomiske forhold.

Horten foreslår derfor, at kommunen i stedet overvejer at indføre en hel eller delvis anvisningsordning for haveaffald eller en abonnementsordning. Dette kan dog ikke indføres før april 2013 på grund af de kontraktlige bindinger med HCS A/S.

Det skal bemærkes, at der ikke var politisk ønske om en anvisnings- eller abonnementsordning for haveaffald i forbindelse med den seneste udarbejdelse af EU-udbud af renovationsordningerne.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der ikke gives økonomisk reduktion i form af nedsat affaldsgebyr til større bebyggelser der komposterer, på baggrund af ovenstående juridiske vurdering, og

at der i den kommende Affaldsplan sættes fokus på at få flere borgere til at kompostere, herunder også større bebyggelser.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

MIU 20.04.2006, sag nr. 27
BR 17.01.2007, sag nr. 28
ØU 09.01.2007, sag nr. 40
MIU 14.12.2006, sag nr. 112

Bilag a: Haveaffald i Gladsaxe Kommune

Bilag:

Bilag a haveaffald REV.pdf

MIU:

Trine Henriksen foreslog en ændring til punkt 1 i forvaltningens indstilling "at der ikke på nuværende tidspunkt gives økonomisk reduktion......"

For stemte Trine Henriksen og Gunnar Svendsen.

Imod stemte 5 (Mette Marie Schmidt, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Ebbe Skovsgaard og Henning Stærmose).

Herefter var der enighed om at tiltræde forvaltningens indstilling.