Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 20.11.2008
Sagsnr.: 101
Vis dagsorden

Status på dokumentationsprojektet 1. halvår 2008

I forlængelse af Byrådsseminaret i 2007 igangsatte administrationen et dokumentationsprojekt. Formålet er at gennemgå kommunens service- og myndighedsområder for at få et overblik over, hvad der allerede dokumenteres. På den baggrund udarbejdes forslag til indikatorer, der kan bidrage til at dokumentere kvaliteten og effekten af den service, der leveres på et givent område.

Byrådet blev i forbindelse med Byrådsseminaret i foråret præsenteret for en oversigt over væsentlige indikatorer og for motiveringer for valg af indikatorer, der kan bidrage til at dokumentere målsætningerne på sundheds-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse indikatorer har indgået i arbejdet med mål og resultatkrav i Budget 2009.

I første halvår 2008 er der foretaget en gennemgang af by- og miljøområdet, skoleområdet og Familie og Rådgivning jf. bilag a. Der er udarbejdet oversigter over den dokumentation, der indsamles på områderne i dag. Med afsæt i den allerede eksisterende dokumentation er der udarbejdet forslag til en række væsentlige indikatorer. De nedsatte arbejdsgrupper, har motiveret udpegningen af 5-8 væsentlige indikatorer, der tilsammen kan give et billede af de enkelte områder her og nu, men også over tid. Indikatorerne forventes at danne afsæt for formuleringen af flerårige resultatkrav i den kommende kommunestrategi, men forventes allerede at kunne indgå i arbejdet med formulering af mål og resultatkrav i Budget 2010. Sagen forelægges derfor til drøftelse.

Den egentlige politiske behandling forventes at foregå i forbindelse med udarbejdelsen af ny kommunestrategi primo 2010 af det nytiltrådte Byråd.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Statusnotat. Dokumentationsprojektet. 1. halvår 2008

Bilag:

Bilag a Dokumentationsprojekt.pdf

MIU:

Drøftet.