Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 21.03.2000
Sagsnr.: 52
Vis dagsorden

TILSYNSRÅDET, VEDTÆGTER FOR SELVEJENDE INSTI-TUTIONER

Tilsynsrådet har med brev af 29.12.1999 (bilag) anmodet om Gladsaxe Kommunes bemærk- ninger i forbindelse med sagen om vedtægter for de selvejende institutioner Kærnehuset Kagså Kollegiet 216 og Solsikken Kagså Kollegiet 214.
Byrådet besluttede 08.12.1993, sag nr. 258 at anmode de selvejende institutioners bestyrelser om at ændre vedtægterne således, at der blev sikret forældreflertal og medarbejderrepræsentation med stemmeret i institutionernes bestyrelse.

Danske Daginstitutioner fremsendte med brev af 08.03.1996,- på vegne af Kærnehuset og Solsikken anmodning om dispensation for kravet om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

Byrådet besluttede 12.06.1996, sag nr. 117, at dispensation ikke kunne gives og anmodede bestyrelserne om at ændre ved-tægterne med henblik på indgåelse af driftsoverenskomst.

Forvaltningen præciserede i brev af 30.08.1996 overfor in-sti-tutionerne, at Byrådets bemærkninger til vedtægterne alene skulle ses på baggrund af indgåelse af driftsoverenskomst, idet Byrådet ikke kan stille krav til selvejende bestyrelsers vedtægter, når disse følger lovgivningen.

Danske Daginstitutioner tilskrev Folketingets Ombudsmand ved brev af 17.10.1997. Ombudsmanden videresendte sagen til Tilsynsrådet. Tilsynsrådet anmodede med brev af 10.12.1997 Byrådet om en udtalelse i sagen.

Byrådet blev anmodet om, i besvarelsen, at inddrage dele af Socialministeriets orienteringsskrivelse af 26.06.1995 og Socialministeriets vejledning af 09.11.1995 punkt 8.4, som omhandler lovreglerne for sammensætning af bestyrelserne, og hvoraf det fremgår at det ikke er et krav, at medarbejderne skal være medlemmer af bestyrelsen.

I svaret til Tilsynsrådet af 23.04.1998 (bilag) redegjorde kommunen for at Byrådet ved sin beslutning havde lagt vægt på at sikre at de selvejende institutioner, som kommunen indgår driftsoverenskomst med, har en styreform med mulighed for indflydelse svarende til den der er gennemført i de kommunale institutioner.

Endvidere at Byrådet i sin beslutning havde lagt vægt på at den medindflydelse for medarbejdere, som er en del af Gladsaxe Kommunes personalepolitik, også skal være en mulighed for de medarbejdere, som er ansat i de selvejende institutioner, som kommunen indgår driftsoverenskomst med.

Det oplystes samtidigt, at Gladsaxe Kommune overfor de respektive institutioners bestyrelser og Danske Daginstitutioner har tilkendegivet, at retningslinierne for bestyrelsessam-men-sætningen er angivet med henblik på indgåelse af driftsover-enskomst mellem den selvejende institution og kommunen.

Tilsynsrådet har som led i sagsbehandlingen anmodet Socialministeriet om en vejledende udtalelse (bilag) om, i hvilket omfang en kommune kan stille krav til indholdet af vedtægten for en selvejende daginstitution i forbindelse med ind-gåelse af overenskomst med institutionen.

Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse at det af Socialministeriets udtalelse af 23.12.1999 ikke klart fremgår, at det vil være ulovligt at afslå indgåelse af driftsoverenskomst eller at opsige en allerede indgået driftsoverenskomst, hvis institutionen ikke opfylder kommunens krav.

Forvaltningen foreslår, at kommunen herefter overfor Tilsynsrådet fastholder sin opfattelse af, at kommunen på baggrund af Socialministeriets udtalelse lovligt kan stille de krav, der allerede er stillet i brev af 30.08.1996 til de 2 institutioner. Konsekvensen er følgelig at kommunen kan opsige driftsoverenskomsten hvis kommunen ikke finder sine lovligt stillede krav opfyldt. I øvrigt er kommunen enig i at vedtægten ikke er i strid med gældende lovgivning og at den respekterer kommunens målsætning for dagtilbudsområdet.

Det er med henblik på indgåelse af overenskomst, at Gladsaxe Kommune mener at have en ret til at opstille kriterier for forhold hos aftalepartnere. Det er kommunens opfattelse, at aftaleindgåelse med en selvejende institution kan gøres afhængig af for eksempel medarbejdernes indflydelse i bestyrelsen, overholdelse af kommunens personalepolitik, indkøbs- og miljøpolitik og andre generelle politikker og regler.

Byrådet har tidligere stillet krav om forældreindflydelse i bestyrelsen med henblik på indgåelse af drifts- overenskomst, på et tidspunkt hvor forældreindflydelse ikke var lovsikret. Efter Byrådets opfattelse adskiller kravet sig ikke fra andre krav, som kommunen kan stille til samarbejdspartnere med henblik på indgåelse af aftaler.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Tilsynsrådet svares i overensstemmelse med ovenstående.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 08.12.1993, sag nr. 258
BR 12.06.1996, sag nr. 117
BR 10.12.1997, sag nr. 198

Børne- og Undervisningsudvalget:

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Karin Søjberg Holst, Lonny Hjorth, Lizzi Madsen, Doris Clemmensen, Jette Aagaard Madsen, Kirsten Christophersen og Irma Henriksen) anbefaler indstillingen.

Et mindretal (Peter Brooker) stemmer imod, idet han henholder sig til Socialministeriets skrivelse af 23.09.1999 – de sidste 2 afsnit.

Lars Abel var ikke til stede.