Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 35
Vis dagsorden

Tidsplan for udarbejdelse af Naturplan

I forbindelse med kommunalreformen har kommunen overtaget en række opgaver omkring beskyttelse og planlægning af naturen fra Københavns Amt og Hovedstadens Udviklingsråd.

Byrådet besluttede i budget 2008 for miljøområdet resultatkravet ”For at forbedre tilgængeligheden til kommunens grønne og fredede områder samt øvrige naturområder skal der inden udgangen af 2008 udarbejdes en naturplan. Planens formål er at fastlægge, hvordan naturen i Gladsaxe Kommune bedst mulig gøres tilgængelig for så mange borgere som muligt. Tilgængeligheden skal tilgodese hensynet til dyre- og planteliv.

Forslag til naturplan forelægges Miljøudvalget inden udgangen af 2008.”

By- og Miljøforvaltningen har til løsning af opgaven udarbejdet en projektbeskrivelse og en detaljeret tidsplan for udarbejdelsen af Naturplan for Gladsaxe Kommune 2009-2012. Tidsplan og projektbeskrivelse er vedlagt som bilag a og b.

I løbet af foråret indsamles viden og laves status for områdernes tilstand med bistand fra en konsulent. Planens disposition og forslag til vision og mål forventes at kunne forelægges Miljøudvalget i august 2008. Et planudkast vil blive sendt i høring i efteråret hos forskellige interessenter før et udkast til Naturplan bliver forelagt Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget i december 2008. Efter forelæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2009 vil den blive sendt i offentlig høring i foråret. En endelig vedtagelse forventes inden sommerferien 2009.

Planen vil bestå af en status over beskyttede naturtyper, offentlige naturområder og større parker, en perspektivering med visioner, mål og forslag til initiativer, der kan styrke biologisk mangfoldighed og tilgængelighed i områderne.

Forvaltningen foreslår, at der sættes fokus på nedenstående temaer.

§ 3 beskyttede arealer
For søer, moser og enge, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, har kommunen overtaget forpligtelsen til at udpege og tilse, at disse arealer ikke ændres. Kommunens egne beskyttede mose- og engarealer skal plejes ifølge Naturbeskyttelsesloven. Det er derfor nødvendigt at kende til arealernes beliggenhed, plejestatus og plejebehov.


Beskyttede arter
Flere områder i Gladsaxe Kommune danner yngle- og rastesteder for arter på Habitatsdirektivets bilag IV. Det er blandt andet Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander og alle Flagermus. De er omfattet af en streng beskyttelse og deres yngle- og rastesteder må ikke ændres på en måde, der forringer bilag IV-arternes udbredelse.

Invasive arter
Den biologiske mangfoldighed er blandt andet truet af invasive arters indtrængen og spredning. Specielt kæmpe Bjørneklo, Pileurt og Gyldenris er blandt de arter, der spreder sig og fortrænger hjemmehørende arter i naturområderne i Gladsaxe Kommune.

Rekreative faciliteter og benyttelse af naturområder
De rekreative faciliteter i naturområderne er med til at danne rammerne for hvilke fysiske aktiviteter, der er mulige i områderne. Mulighederne for motion og naturoplevelse i naturområderne skal styrkes, samtidig med at naturområderne beskyttes.

Naturinformation
Naturinformation er med til at synliggøre nye og eksisterende muligheder for bevægelse og naturoplevelser. Borgernes viden om naturen er en forudsætning for beskyttelsen af arter og naturtyper.

Der er ikke afsat midler i budget 2008 - 2011 til realisering af initiativer i planen. Omkostninger til realisering af initiativer vil komme til at fremgå af planen.

Udarbejdelsen af planen sker under hensyn til fritids- og sundhedspolitikken og handicappolitikken pg planen skal koordineres med udarbejdelsen af Kommuneplan, Agenda 21 plan 2009-2012, Spildevandsplan, Klimaplan, Affaldsplan samt fredningen af Bagsværd Sø og plejeplaner for områderne. Forbedringer af naturtilstanden tages desuden op i forbindelse med udarbejdelse af kommunens handleplan for gennemførelse af den statslige vandplan efter miljømålsloven.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at tidsplan og fokusområder for Naturplan for Gladsaxe
Kommune 2009-2012 godkendes, og

at sagerne forelægges til orientering i Trafik- og Teknikudvalget.

Sagen slutter i Miljøudvalget.

Bilag a: Tidsplan for udarbejdelse af Naturplan for Gladsaxe Kommune 2009-2012
Bilag b: Projektbeskrivelse for Naturplan for Gladsaxe Kommune

Bilag:

bilag_a_naturplan.pdf Bilag b Naturplan REV.pdf

MIU:

Tiltrådt.