Gladsaxe Kommune - Byråd og udvalg
Entry not found in index
Entry not found in index
 

Dagsordener og referater

Miljøudvalget

Mødedato: 17.04.2008
Sagsnr.: 30
Vis dagsorden

Anmodning fra Vestforbrænding om Ruderdals udtræd-
en af Vestforbrænding


Vestforbrændings bestyrelse anmoder i brev 04.03.2008, jfr.bilag a, Gladsaxe Byråd om at godkende, at Rudersdal Kommune kan udtræde af Vestforbrænding med virkning fra
01.01.2008 på de vilkår, der er angivet i afsnittet ”Aftalens indhold” notat af 13.01.2008 samt aftaleudkast af 16.01.2008, jfr. bilag b og c.

Rudersdals Kommunes udtræden af Vestforbrænding skal behandles efter § 18 i Vestforbrændings vedtægter, jfr. bilag d.

Udtrædelsen af interessentskabet kan ske med 1 års varsel til en 1. januar. Rudersdal Kommune har 14.12.2006 opsagt sit medlemskab med ønske om virkning fra 01.01.2007. I henhold til vedtægterne kan udtrædelsen således først ske pr.
01.01. 2008.

Vestforbrændings bestyrelse nedsatte 18.12.2006 et forhandlingsudvalg bestående af formand og næstformand for bestyrelsen samt Vestforbrændings direktion. Forhandlingsudvalget fik bemyndigelse til at indgå forhandlinger med Rudersdal Kommune om blandt andet den økonomiske konsekvens af udtrædelsen.

Den økonomiske konsekvens med en erstatningsopgørelse, som er i overensstemmelse med § 18, stk. 2 i Vestforbrændings vedtægter, er efterfølgende godkendt af Vestforbrændings delegerede på ekstraordinær generalforsamling
03.03.2008.

De økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune er, at hæftelsesforholdet ændres en smule, idet indbyggerantallet med Rudersdal Kommunes udtræden mindskes. I forhold til det samlede indbyggerantal er dette begrænset. Vestforbrænding vurderer ikke, at Rudersdal Kommunes udtræden vil påvirke taksterne hverken til forbrænding eller til de fælles ordninger, som Vestforbrænding tilbyder kommunerne (a- og b-afgift).

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Rudersdal Kommune kan udtræde af Vestforbrænding med virkning fra 01.01.2008 på de ovenfor beskrevne vilkår.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Brev fra I/S Vestforbrændings bestyrelse af 4. marts 2008
Bilag b: Indstilling til I/S Vestforbrændings bestyrelse møde nr. 357
Bilag c: Aftaleudkast af 16. januar 2008
Bilag d: § 18 Udtræden - fra Vestforbrændings vedtægt
pr. 1. januar 2007

Bilag:

bilag_a_rudersdal.pdf bilag_b_rudersdal.pdf bilag_c_rudersdal.pdf bilag_d_rudersdal.pdf

MIU:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.