Udskriv Byrådet

Onsdag den 31.01.2018 kl. 18:00
Sagsnr.: 11
Vis dagsorden

Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune

 

Beslutning

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten genfremsatte deres ændringsforslag til indstillingens 2. at fra Børne- og Undervisningsudvalget, ændret som følger:

 

"For at styrke den tidlige indsats for sprogstimulering af tosprogede børn udvides tosprogslærernes opgaveområde, således at de deler deres arbejdstid imellem skolerne og småbørnsfamilierne, f.eks. i en fordeling 75 pct. på skolerne og 25 pct. i småbørnsfamilierne, hvor de skal give forældrene bedre redskaber til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Ved tidligt at skabe gode relationer til familien kan tosprogslærerne samtidig blive værdifulde overgangspersoner i kommunens indsats med Intensiveret Overdragelse i overgangen mellem børnehave og skole.

 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten anbefaler, at der forsøges at finde yderligere ressourcer til at styrke den tidlige pædagogiske indsats med sprogstimulering i dagtilbuddene i Høje Gladsaxe, Mørkhøj og Værebro. Evt. med bidrag fra Projekt Social Balance, eller fra eksterne fonde."

 

For: 5 (F, Ø)

Imod: 20 (A, B, C, O, V)

Forkastet.

 

Ad indstillingens 1. at

For: 20 (A, B, C, O, V)

Undlader: 5 (F, Ø)

Tiltrådt.

 

Ad indstillingens 2. at

For: 20 (A,B,C,O,V)

Imod: 5 (Ø, F)

Tiltrådt.

 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

 

Ad indstillingens 3. at:

For: 20 (A,B,C,O,V)

Undlader: 5 (Ø,F)

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget blev på udvalgsmøde 31.08.2017, punkt 92, orienteret om Børne- og Kulturforvaltningens arbejde med at udvikle en ny helhedsorienteret sprogindsats.

 

Baggrunden for at udvikle en ny helhedsorienteret sprogindsats er blandt andet, at Folketinget i maj vedtog en ændring af dagtilbudsloven, nr. 427 af 03.05.2017, som betyder, at alle tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud, og som har behov for sprogstimulering, fremover skal optages i et systematisk og målrettet sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen. Den ændrede lovgivning peger således på, at sprogstimuleringsindsatsen skal ske som en integreret indsats i det almene miljø – modsat i dag, hvor sprogstimuleringsindsatsen foregår i Tosprogscentret.

 

Siden har Gladsaxe Kommune med Budget 2018-2021, budgetnote 6a, ønsket at sætte særligt fokus på en tidlig og fokuseret sprogstimuleringsindsats for tosprogede børn for at styrke deres danskkundskaber. Af budgetnoten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget skal beslutte den konkrete organisering af indsatsen for tosprogede børn inden udgangen af 2017, og at MED-udvalget i den forbindelse skal høres.

 

Børne- og Kulturforvaltningen har nu undersøgt mulighederne for at omlægge sprogindsatsen i Gladsaxe Kommune og kan således præsentere et forslag til en ny helhedsorienteret sprogindsats for børn i alderen nul til seks år.

 

Forslaget falder i to dele. Del et, fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret, holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Del to, omlægning til en tidligere og mere forebyggende sprogstimuleringsindsats for tosprogede børn, som er en udvidelse i forhold til i dag og således indebærer en tilførsel af midler, som foreslås tilført fra tosprogsstøtten på skoleområdet.

Af bilag 1 fremgår en detaljeret redegørelse for de foreslåede ændringer.

 

Del 1: Fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret for en mere helhedsorienteret sprogindsats

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Sprog- og Bevægelsescentret (Familie og Rådgivning) og Tosprogscentret (Dagtilbud og Sundhed) samt de to medarbejdergrupper fusioneres og placeres under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som fremadrettet vil varetage den samlede særlige sprogindsats for alle børn. Efter fusionen vil det nye centers navn være Børnesprogcentret. Sprog- og Bevægelsescentrets nuværende lokaler vil blive til det nye Børnesprogcenter, og Tosprogscentrets lokaler nedlægges pga. lokalernes omfang og indretning. Sprogtilbuddene skal i så høj grad som muligt foregå ude i dagtilbuddene – dog skal tilbuddene til de børn, hvis sproglige forstyrrelser kræver en intensiv indsats, foregå i det nye Børnesprogcenter.

 

De 30-timers sprogstimuleringsindsats til tosprogede børn, som ikke går i dagtilbud, og som vurderes at have behov for sprogstimulering, lægges ud i de almene dagtilbud. Dette er – som før nævnt – en lovpligtig ændring. Børnene kan udelukkende få plads i et dagtilbud, hvor der er mindre end 30 pct. flersprogede børn. Der vil ikke være forældrebetaling i forbindelse med de 30-timers sprogstimulering.

 

De to ovenstående ændringer betyder nye opgaver for medarbejderne. Fremover er det eksempelvis medarbejderne i børnehusene, der skal varetage de 30-timers sprogstimuleringsindsats samt forældresamarbejdet, der er knyttet dertil. De medarbejdere, der tidligere var ansat i Tosprogscentret, og som efter fusionen er ansat i PPR, vil fortsat varetage de ca. 56 sproggrupper i børnehusene. Sprogarbejdet vil efter fusionen foregå i et langt tættere samarbejde med det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

 

Derudover skal det sproglige miljø i dagtilbuddene opkvalificeres ved sampraksisforløb. Dette indebærer et samarbejde mellem det pædagogiske personale og fagpersoner med særlig viden om sprogstimulering af tosprogede børn omkring forberedelsen, udførelsen og evalueringen af den pædagogiske praksis samt inddragelse af forældre for at styrke hjemmelæringsmiljøet.

 

Fusionen – og de ændringer denne medfører – forventes påbegyndt 01.02.2018.

Fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret

Beløb

(i 1000 kr.)

Frigjorte midler ifm. fusion (finansieringsgrundlag)

1.974

Udgift til børnetaxameter til børnehuse

-519

Udgift til opgaver ifm. 30-timers sprogindsats

-131

Udgift til sprogstimulering (56 sproggrupper)

-752

Udgift til oplæg, kurser, undervisning m.m.

-493

I alt (anvendes til sampraksis i dagtilbud)

79

 

Økonomien vedrørende fusionen af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescenteret er vist i ovenstående tabel. Samlet set giver fusionen 79.000 kr. i frie midler, som anvendes til sampraksis i dagtilbud.

 

Del 2: Omlægning af dele af tosprogsstøtten til en tidlig forbyggende indsats på dagtilbudsområdet

Et veludviklet sprog og gode danskkundskaber er en afgørende forudsætning for at klare sig godt i skolen og i livet. Fra forskning ved vi, at der særligt i børns tidligste leveår (0-6 år) er en gylden mulighed for at påvirke barnet positivt for resten af livet. Det vil altså sige, at særligt dagtilbuddene har en stor mulighed for at påvirke børn tidligt i deres liv, så det giver et positivt afkast senere i deres voksenliv.

 

Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen at reducere tosprogslærernes kulturelle støttefunktioner på skoleområdet, hvilket vil give et provenu på fem årsværk svarende til 2,7 mio. kr. årligt fra 2019. Opgaverne i forbindelse med støttefunktionerne består af tolkning, undervisning, samarbejde mellem børn og forældre og samarbejde med professionelle. Det vurderes, at de øvrige PPR-konsulenter, i samarbejde med børnehusenes og skolernes medarbejdere, kan bidrage til at løse de kulturelle støtteopgaver. Det vil sige, at der vil ikke opleves serviceforringelser forbundet med opgaverne. Heraf skal der anvendes 0,3 mio. kr. årligt til tilkøb af modersmålsundervisning i andre kommuner. Ved dette forslag fastholdes serviceniveauet, også vedrørende de modersmål, der ikke er lovpligtige at tilbyde. Der resterer således 2,4 mio. kr. årligt, som foreslås omlagt til en tidlig, forebyggende sprogindsats for børn i alderen nul til seks år, dvs. børn i dagtilbud.

 

For at lykkes med en tidlig og forebyggende sprogindsats for de yngste børn er det afgørende, at der sættes endnu mere ind omkring sprog i almenmiljøet. Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at de 56 sproggrupper fremover forankres tættere på dagtilbuddets hverdag, så det generelle sprogmiljø styrkes. Dette gøres bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og medarbejdere fra PPR.

 

Desuden foreslås det, at der ansættes tre nye tosprogspædagoger, som tilknyttes de tre områder med flest tosprogede børn, hhv. Høje Gladsaxe, Skovbrynet og Mørkhøj. Tosprogspædagogerne skal primært sikre, at forældrene forstår vigtigheden af hjemmelæringsmiljøet – altså af deres egen mulighed for at påvirke barnets udvikling – samt give forældrene de rette redskaber til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Tosprogspædagogerne skal også være videns- og ressourcepersoner for det pædagogiske personale omkring børns tidlige sproglige udvikling, sprogstimulering og særligt forældresamarbejde.

 

Til sidst foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der – som en overbygning på den eksisterende sprogstimuleringsindsats for familier med børn i alderen nul til et år, som varetages af sundhedsplejen – laves en indsats for familier til børn i alderen et til tre år, som ikke går i dagtilbud. Indsatsen skal varetages af tosprogspædagoger og talehørekonsulenter og har til formål at styrke forældrenes kompetencer og dermed hjemmelæringsmiljøet, men også at få familierne til at indskrive deres barn i et dagtilbud.

 

Ovenstående omlægninger foreslås indfaset successivt fra 01.08.2018.

 

Reduktion af tosprogslærernes kulturelle støttefunktioner på skoleområdet (i 1000 kr.)

2018

2019

2020

2021

Provenu (fem årsværk)

1.500

2.700

2.700

2.700

Udgift ved tilkøb af undervisning i andre kommuner

-300

-300

-300

-300

Nettoprovenu

1.200

2.400

2.400

2.400

 

Omlægning af tosprogsstøtten på skoleområdet til en tidlig indsats på dagtilbudsområdet (i 1000 kr.)

2018

2019

2020

2021

Styrket samarbejde omkring sprog

515

840

840

840

Opnormering med tre tosprogspædagoger

625

1.500

1.500

1.500

Sprogstimuleringsindsats (1-3-årige)

60

60

60

60

I alt

 1.200

2.400

2.400

2.400

 

Sagen har været forelagt BKF-MED 07.12.2017. MED-udvalgets kommentarer til forslaget er vedlagt som bilag 2.

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 19.12.2017, punkt 128.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli stillede følgende ændringsforslag til 2. at-punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:

 

"For at styrke den tidlige indsats for sprogstimulering af tosprogede børn udvides tosprogslærernes opgaveområde, således at de deler deres arbejdstid imellem skolerne og småbørnsfamilierne, f.eks. i en fordeling 75 pct. på skolerne og 25 pct. i småbørnsfamilierne, hvor de skal give forældrene bedre redskaber til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Ved tidligt at skabe gode relationer til familien kan tosprogslærerne samtidig blive værdifulde overgangspersoner i kommunens indsats med Intensiveret Overdragelse i overgangen mellem børnehave og skole.

 

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler, at der forsøges at finde yderligere ressourcer til at styrke den tidlige pædagogiske indsats med sprogstimulering i dagtilbuddene i Høje Gladsaxe, Mørkhøj og Værebro. Evt. med bidrag fra Projekt Social Balance, eller fra eksterne fonde."

 

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for.

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod forslaget.

 

Forslaget faldt.

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) tiltrådte,

 

1. at forslaget om en fusion af Tosprogscentret og Sprog- og Bevægelsescentret (del 1), som holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme, godkendes.

 

Serdal Benli, Trine Henriksen og Gitte Greve Larsen undlod at stemme.

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) tiltrådte,

 

2. at forslaget om, at dele af tosprogsstøtten på folkeskoleområdet (2,4 mio. kr.) omlægges til udvidelse af sprogindsatsen til en tidlig, forbyggende indsats for 0-6-årige børn på dagtilbudsområdet (del 2), godkendes.

 

Serdal Benli og Trine Henriksen stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) tiltrådte,

 

3. at der skal forblive to medarbejdere, som skal arbejde med kulturel støtte på skoleområdet. De to medarbejdere skal have en særlig ”fyrtårnsfunktion”, så de både kan være til stede for børnene og kan understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med tosprogede børn og deres familier.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli undlod at stemme.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli begærede sagen i Byrådet.

 

 

Trine Henriksen og Serdal Benli genfremsatte deres ændringsforslag i Økonomiudvalget 16.01.2018, punkt 20.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for.

 

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

 

Forslaget faldt.

 

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Pia Skou) anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets flertalsindstilling, 1.at.

 

Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen undlod at stemme.

 

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets flertalsindstilling, 2. at.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte imod.

 

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets flertalsindstilling, 3. at.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli undlod at stemme.

Bilag

1. Bilag 1: Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune (Bilag 1 - Ny model for helhedsorienteret sprogindsats i Gladsaxe Kommune.pdf)
2. Bilag 2: Referat af drøftelse i BKF-MED 07.12.2017 (Bilag 2 - Referat af drøftelse i BKF-MED 7 dec 2017.pdf)

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 92 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.12.2017, Punkt 128 (Åben)

Økonomiudvalget 16.01.2018, Punkt 20 (Åben)

 

 

Vis dagsorden