Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 255
Vis dagsorden

Godkendelse af Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale for Harrestrup Å, herunder "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-systemet

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen
Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at udarbejde en fælles kapacitetsplan, der skal gøre det muligt at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at lede regnvandet til Harrestrup Å.

 

Resume

Kapacitetsplanen er nu udarbejdet. Planen er et dynamisk dokument, og den udgave, der ligger nu, hedder ”Kapacitetsplan 2016” og koster ca. 2,2 mia. kr. at gennemføre. Det er et stort beløb, og der er stadig mange tekniske og økonomiske usikkerheder, der skal afklares. Parterne har derfor heller ikke været rede til at forpligtige hinanden til at investere så stort et beløb.

 

I stedet er parterne på borgmestermøde 09.06.2016 blevet enige om at arbejde for, at forpligtige hinanden til at arbejde to år yderligere inden den ”store” beslutning bliver taget. Dels for at søge at gøre planen billigere og dels for at modne nogle af de projekter, der er beskrevet i kapacitetsplanen, herunder detailprojektering af regnvandsdelen af Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

 

Til dette arbejde er afsat et budget på maksimalt 25 mio. kr., som bliver fordelt mellem parterne efter den udgiftsfordeling, der tidligere er aftalt mellem parterne. Gladsaxe Kommunes (Nordvand) andel er 4,9 procent hvilket svarer til ca. 1,25 mio. kr. over to år. Dette beløb er afsat i Nordvands budget.

 

Aftaletillæg 3, der er vedlagt som bilag 1, er et tillæg til samarbejdsaftalen mellem parterne. Tillægget har til formål at forpligtige parterne for de næste to års arbejde. ”Kapacitetsplan 2016” indgår i aftalegrundlaget som bilag 1 til aftaletillæg 3.

 

Ved godkendelse af aftaletillæg 3 forpligtiger parterne sig alene til at deltage aktivt i at fremme kapacitetsplanen med videre de næste 2 år og bidrage økonomisk med sin andel af maksimalt 25 mio. kr.

 

”Kapacitetsplan 2016” er vedlagt selvstændigt som bilag 2.

 

Beskrivelse

Harrestrup Å kan ikke rumme de mængder af regnvand, der i dag løber til den ved de store skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden.

 

I de kommende år har flere af kommunerne ønske om at etablere skybrudsveje til åen, så den kan udnyttes yderligere til at transportere skybrudsvand væk. Dette forudsætter, at der bliver skabt den nødvendige kapacitet, så der ikke kommer oversvømmelser andre steder nedstrøms langs åen.

 

Målet er at udføre udvidelsen og sikringen af å-systemet på den samfundsøkonomisk optimale måde. For at kunne dette, har parterne i fællesskab udarbejdet den fælles Kapacitetsplan 2016, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen kan håndtere de store regnmængder.

 

Der er således to hovedformål for Kapacitetsplan 2016: Oplandskommunerne skal kunne skybrudssikre og aflede regnvand til åen ad skybrudsveje og nærliggende områder til Harrestrup Å-systemet skal være sikrede mod skadevoldende oversvømmelser fra åen op til en 100-års hændelse om 100 år. Det er sikringen af Harrestrup Å-systemet, som bliver udført af kapacitetsprojektet, mens skybrudssikringen bliver udført individuelt i kommunerne.

 

Planen rummer løsninger på 50 lokaliteter i det 80 kvadratkilometer store opland. Anlægsprojekterne bliver primært gennemført i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end i underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bliver bearbejdet for at kunne håndtere regnvandet, er det forventningen, at der bliver opnået miljømæssige og rekreative synergieffekter.

 

Der er regnet på, hvor meget vand, der strømmer hvor, og opgaven består i at sikre omgivelserne, så vandet holder sig inden for de grønne områder langs vandløbet - også i de store skybrudssituationer.

 

Gennemførelsen af Kapacitetsplan 2016 vil koste ca. 2,2 mia. kr. En cost-benefit-analyse viser, at investeringen med fordel kan ske over en 30-årig periode. Dette fremgår af bilag 2 side 21.

 

I vedlagte bilag 3 er der redegjort for, hvordan investeringen overordnet vil påvirke spildevandstaksterne i de 10 kommuner. Der kan ikke på nuværende tidspunkt laves et samlet overblik over, hvordan taksterne i alle de ti kommuner vil udvikle sig i den 30 årige anlægsperiode. Dertil er planlægningen af klima- og skybrudsplanlægningen i kommunerne endnu ikke kommet langt nok.

 

Det er en forudsætning for projektet, at det er selskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplanen. Det er enkelt for en række af delløsningerne, som kan gennemføres direkte af selskaberne som regnvandstekniske anlæg. Det er lidt vanskeligere for de delløsninger, der vedrører selve åen, da den nuværende lovgivning kræver, at projekter i åer bliver gennemført af kommunerne.

 

Det kan håndteres i de såkaldte Medfinansieringsprojekter, hvor selskaberne kan finansiere op til 100 % af udgifter. I disse projekter skal beliggenhedskommunen være projektejer og der skal sendes ansøgning til Forsyningssekretariatet om spildevandsselskabernes finansiering. Det gør gennemførelsen af projekterne lidt mere besværlig. Der er dog ingen tvivl om, at de valgte delløsninger i kombination udgør den samfundsøkonomisk bedste måde at opnå målsætningen på, og det er vurderet, at samarbejdet kan håndtere disse besværligheder.

 

Aftalegrundlaget

10.06.2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring åen. 27.02.2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det blev indgået på styregruppemødet 15.06.2015.

 

Parterne har i forskellig grad arbejdet med skybrudsplanlægning, og der er brug for at undersøge nærmere, hvor store vandmængder, der kan og skal håndteres lokalt hos hver af parterne. Dertil kommer, at der i det økonomiske overslag er indregnet en relativt stor usikkerhed, og ved at blive mere konkret på en række af løsningerne, kan økonomien formentlig blive nedbragt.

 

Der er derfor i Aftaletillæg 3 lagt op til, at parterne over de næste to år arbejder på at optimere Kapacitetsplan 2016 yderligere, herunder søger at nedbringe udgifterne og vurdere, om balancen mellem lokal magasinering og afledning til åen skal justeres.

 

Efter 01.06.2018 bliver den endelige Kapacitetsplan fremlagt, og parterne kan vælge, om de vil tilslutte sig den eller udtræde af samarbejdet.

 

De næste to års arbejde

Med indgåelse af aftaletillæg 3 om Kapacitetsplan 2016 gøres det muligt at påbegynde realiseringen af delløsningerne i planen.

 

Der er udpeget fire pilotprojekter, som bliver planlagt og skitseprojekteret i den kommende to-årige periode, herunder Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Dertil kommer modning af ni delløsninger fordelt over hele oplandet.

 

Udover de konkrete projekter skal der arbejdes på at optimere kapacitetsplanen og nedbringe de tekniske og økonomiske usikkerheder.

 

Aktiviteterne i 2017-2018 vil blive holdt inden for en budgetramme på 25 mio. kr., som bliver fordelt mellem forsyningsselskaberne efter den aftalte fordelingsnøgle. For Nordvands vedkommende betyder 1,25 mio. kr. over to år.

 

Det vil alene være denne økonomi og medgået tid, som parterne hæfter for med indgåelse af Aftaletillæg 3.

 

Hvis der skulle være en part, som ikke tiltræder Aftaletillæg 3, vil de øvrige parter kunne fortsætte samarbejdet. Økonomisk fratrækkes denne parts andel af de 25 mio. kr., så de øvrige parters økonomiske ramme ligger fast. Den pågældende part vil kunne indtræde i samarbejdet igen, hvis der opnås enighed om det.

 

Miljøudvalget indstiller,

 

1. at Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å inklusiv ”Kapacitetsplan 2016” for Harrestrup Å-systemet godkendes.

 

Bilag

1. Bilag 1: Aftaletillæg 3 til aftale om samarbejde af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å - systemet (Harrestrup Å - Aftaletillæg 3.pdf)
2. Bilag 2: Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet (Harrestrup Å - Kapacitetsplan 2016.pdf)
3. Bilag 3: Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet (Harrestrup Å - Anlægsøkonomi og taksteffekt af kapcitetsplan 2016.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 27.08.2014, Punkt 99 (Åben)

Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 87 (Åben)

 

 

Vis dagsorden