Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 18.08.2014 kl. 16:30
Sagsnr.: 65
Vis dagsorden

Cykelby-projekt Gladsaxe Cykler

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 24.02.2014, punkt 15, at ansøge Cykelpuljen om et tilskud på 11,9 mio. kr. til et cykelby-projekt ”Gladsaxe Cykler” til samlet 29,7 mio. kr. Projektet skulle løbe i perioden 2014-2017, og kommunens finansiering 17.8 mio. kr. skulle afholdes af beløb afsat til Trafiksanering og cykelstier 2014-2017 og Cyklende Skolebørn 2015. Gladsaxe Kommunes ansøgning er vedlagt til orientering, bilag 1.

Der foreligger nu svar fra Vejdirektoratet, og projektet har ikke fået tilskud. I alt modtog Vejdirektoratet 196 ansøgninger, så der har været stor søgning efter tilskud fra puljen. Hovedparten af tilskuddene er gået til mindre projekter spredt i hele landet.

Revision af projektet Gladsaxe Cykler

Skal ”Gladsaxe Cykler” realiseres, svarende til de planlagte intentioner, fordrer det således yderligere kommunal finansiering.

 

By- og Miljøforvaltningen peger som en mulighed på, at dette delvis kan ske ved at forlænge projektperioden til 2014-2018. Herved kan beløb til Trafiksanering og cykelstier i 2018, ca. 5,8 mio. kr. jf. Trafik- og Teknikudvalgets ønsker også planlægges prioriteret til projektet. Planlægningen af dette kan dog først ske, når beløb til Trafiksanering og cykelstier for 2018 er endeligt besluttet i forbindelse med budgettet.

 

Fremskrevne beløb eksisterende investeringsoversigt (afrundet) – mio. kr.

Konto.

Rest2014

2015

2016

2017

I alt

Trafiksanering og cykelstier

2,160

6,470

5,770

5,770

20,160

Cyklende Skolebørn

 

2,510

 

 

2,510

I alt

2,160

8,980

5,770

5,770

22,670

 

På baggrund af fremskrevne beløb på den eksisterende investeringsoversigt fremlægges en foreløbig disponering for perioden 2014-2017.

 

 

2014

2015

2016

2017

I alt

Gladsaxe Cykler

2,000

8,680

5,470

5,470

21,610

Andre trafiksaneringsprojekter

0,160

0,300

0,300

0,300

1,060

I alt

2,160

8,980

5,770

5,770

22,670

 

Endvidere foreslås følgende foreløbige tilpasning af disponeringer:

 

Oprindelig ansøgning og forslag til foreløbig disponering holdt indenfor den eksisterende investeringsoversigt – mio. kr.

Delprojekter

Oprindelig ansøgning

Forslag til foreløbig revision

Bemærkning

Forundersøgelser, målinger

0,700

0,200

Ikke formkrav som i puljeprojekt

Koordinering

0,200

0,100

Enklere proces

Cykelstier og baner

19,050

19,050

Uændret

Småprojekt-pulje

0,500

0,500

Uændret

Tværgående kampagner, information

0,650

0,500

Foreløbig reduceret

Erhvervscyklister

2,100

 

Prioritering afventer (budget 2015-2018)

Boligcyklister

2,150

 

Prioritering afventer

Skolecyklister

2,100

0,560

Meget stort beløb til sikring skoleveje er med under cykelstier. Yderligere prioritering afventer.

Indkøbscyklister

0,500

0,500

Uændret

Mobilister

0,750

 

Prioritering afventer. Andet stort cykelparkeringsprojekt i 2014.

Evaluering, formidling

1,000

0,200

Ikke formkrav som i pulje-projekt

Samlet

29,700

21,610

 

 

Transportministeriet offentliggjorde 04.07.2014 Den Nationale Cykelstrategi, som har tre hovedsøjler. Hverdagscykling med fokus på cykeltransport til og fra arbejde, aktiv ferie og fritid med fokus på rekreative ruter og flere nye sikre cyklister med fokus med tryggere cykelruter til skoler. Endvidere har strategien fokus på at undgå højresvingsulykker med cyklister.

 

Projektet ”Gladsaxe Cykler” er således i godt samspil med den Nationale Cykelstrategi, hvad angår hverdagscykling og flere nye sikre cyklister gennem tryggere cykelruter til skoler. Når det gælder indsatser mod højresvingsulykker med cyklister bemærker forvaltningen, at projektet Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, som er afsluttet i sommeren 2014, har haft en markant fokus og prioritering af midler for at undgå sving-ulykker med cyklister. Tilsvarende understøtter en række igangværende og allerede finansierede projekter Supercykelsti langs Ring 4, Forbedret belysning på Farumruten, sti-adgang fra Gyngemose Park til Farumruten, cykelparkering ved terminaler og stor-stoppesteder og projekter med udbredelse af el-cykler de kommunale og nationale visioner på cykelområdet.

 

Regeringen og forligspartierne har også besluttet at afsætte 50 mio. kr. til en kommende ny cykelpulje og 180 mio. kr. til henholdsvis supercykelstier og cykelparkering. Afhængig af de konkrete betingelser for at ansøge disse puljer vil det måske være muligt at øge omfanget af del-projekter i Gladsaxe Cykler i de enkelte år, såfremt der opnås tilskud.

 

Forvaltningen vil på udvalgets møde nærmere redegøre for de enkelte planlagte del-projekter som cykelstier, små-projekter, erhvervscyklister, boligcyklister, skolecyklister, indkøbscyklister og mobilister. Disse er ligeledes beskrevet i den tidligere ansøgning til Vejdirektoratet, bilag 1, og forvaltningen henviser særligt til detailbeskrivelsen af lokalt forankrede indsatsområder.

 

Tidsplaner for del-projekter

Forlængelsen af projektperioden gør det nødvendigt at revidere tidsplaner, således at de enkelte del-projekter kan realiseres afstemt med de eksisterende økonomiske rammer.

 

Forvaltningen vil fremlægge en nærmere tidsplan og omfang for tiltag i perioden 2015-2018 for udvalget i november 2014, når budget 2015-2018 er besluttet af Gladsaxe Byråd. På dette tidspunkt kendes den samlede økonomiske ramme.

 

Med hensyn til initiativer i 2014 foreslår forvaltningen, at der i 2014 igangsættes projekter til 2.000.000 kr.. Disse kan afholdes af konto Trafiksanering og cykelstier 2014, som er frigivet i forbindelse med budgettets vedtagelse.

 

På baggrund af undersøgelser af behovet for etablering af cykelstier på kommunale fordelingsveje, baseret på potentiale for cyklende skolebørn, faktisk mængde af cykeltrafik og mængde af biltrafik mv., jf. bilag 2, foreslår forvaltningen, i første omgang, at tilstræbe etablering af smalle cykelstier på Kong Hans Allé, Møllemarken, Aldershvilevej og Triumfvej i perioden 2014-2017. Disse vil, på baggrund af prisoverslag på planlægningsstadiet, kunne afholdes indenfor den økonomiske ramme. Forvaltningen foreslår arbejdet med etablering af stierne på Kong Hans Allé og Møllemarken igangsat i 2015, hvorfor projektering af disse påbegyndes i 2014.

 

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at potentialet for cyklende skolebørn er opgjort i en forbindelse med en GIS analyse og arbejdsnotat om skoleveje, jf. bilag 3, Via Trafik har foretaget for Gladsaxe Kommune i forbindelse med Gladsaxe Trafiksikkerhedsby. På baggrund af arbejdsnotatet skal blandt andet optegnes kort med anbefalede skoleruter i forbindelse med del-projektet Skolecyklister. Ligeledes arbejdes med andre trafiksaneringsforslag end cykelstier f.eks. bump, midterheller mv.

 

By- og Miljøforvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for analysen og den anvendte metode til prioritering af cykelstier.

 

Forslag til projekter i Gladsaxe Cykler, der igangsættes i 2014 og som kan afholdes af konto Trafiksanering og cykelstier 2014

Forundersøgelser, cyklisttællinger mv.

200.000 kr.

Cykelstier – rådgiverudgifter til projektering og udbudsmateriale smalle cykelstier Kong Hans Allé og Møllemarken

500.000 kr.

Små-projekter – eksempelvis cykelramper, manglende skiltning, fejl og mangler mv.

500.000 kr.

Projekt ”Indkøbscyklister”

500.000 kr.

Information og kampagner

200.000 kr.

Rådgiverudgifter, planlægning mv. ”Skolecyklister”

100.000 kr.

 

 

Samlet disponering 2014

2.000.000 kr.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at projekter i 2014 igangsættes som anført, idet udgifter afholdes fra konto Trafiksanering og cykelstier 2014, og

2.    at en samlet planlægning, herunder omfang af delprojekter og tidsplaner, af Gladsaxe Cykler for perioden 2015-2018 fremlægges for udvalget i november 2014.

Bilag

1. Bilag 1: Cykelby-projekt - tidligere ansøgning til cykelpuljen (Bilag_1_Gladsaxe_Cykler_projektindhold.pdf)
1. Bilag 1: Cykelby-projekt - tidligere ansøgning til cykelpuljen (Bilag_2_Gladsaxe_Cykler_effekter.pdf)
1. Bilag 1: Cykelby-projekt - tidligere ansøgning til cykelpuljen (Bilag_4_Gladsaxe_Cykler_detailbeskrivelse.pdf)
1. Bilag 1: Cykelby-projekt - tidligere ansøgning til cykelpuljen (Bilag_5_Gladsaxe_Cykler_risiko.pdf)
1. Bilag 1: Cykelby-projekt - tidligere ansøgning til cykelpuljen (Online_Ansøgning.pdf)
1. Bilag 1: Cykelby-projekt - tidligere ansøgning til cykelpuljen (Bilag_3_Gladsaxe_Cykler_budget.pdf)
2. Bilag 2: Indbyrdes sammenligning af behov for cykelstier på fordelingsveje (Fordelingsveje-cykelstier.pdf)
3. Bilag 3: Arbejdsnotat juni 2014, analyse af skoleveje (analyse af skoleveje.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 24.02.2014, Punkt 15 (Åben)

 

 

Vis dagsorden