Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 18.04.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 32
Vis dagsorden

Renovering af Skoleparken, principbeslutning om tilladelse til teknisk nedrivning

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Skoleparken er en almen boligafdeling i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. De 273 lejemål består overvejende af rækkehuse. Byggeriet blev opført i starten af 1950’erne og blev dengang præmieret af Gladsaxe Kommune. Byggeriet er bevaringsværdigt i kategori 3.

Byggeriet har i en årrække haft problemer med indeklimaet. I 2011 indledte boligselskabet en dialog med Landsbyggefonden om behovet for renovering. I 2012 blev der udarbejdet en tilstandsvurdering, og det blev tydeligt, at bygningernes tilstand var værre end først antaget. I rapporten konstateres det, at der er en lang række bygningsmæssige mangler, svigt og skader, samt i særdeleshed uhensigtsmæssige konstruktioner og materialer. Konklusionen er, at der er behov for en gennemgribende renovering af bebyggelsens klimaskærm og tekniske installationer.

ABG har siden ultimo 2012 haft kontakt med kommunen om afdelingens vedligeholdelsesstand. I forlængelse heraf har ABG ansøgt kommunen om en principiel godkendelse af, at en teknisk nedrivning og genopførelse af Skoleparken er en mulighed i forbindelse med en senere renoveringsansøgning.

Afdelingens vedligeholdelsesstand

Tilstandsrapporten for Skoleparken giver et billede af en afdeling der, på grund af bygningernes dårlige stand, har væsentlige problemer med indeklimaet, og som har behov for en omfattende renovering.

Inden for en kort årrække er næsten 60 lejemål blevet saneret på grund af skimmelsvamp og andelen af boliger, der ikke kan udlejes, øges. Det formodes, at der er en reel risiko for, at der er skimmelsvamp i samtlige af afdelingens lejemål.

Løsningsmodeller


Landsbyggefonden har tilkendegivet at ville støtte en renovering af Skoleparken, men ikke i det omfang, som boligorganisationen vurderer nødvendigt.

 

Da byggeriet er bevaringsværdigt, er det ikke muligt at nedlægge afdelingen og nedrive byggeriet. Boligorganisationen har derfor primært kigget på to alternative løsninger; en besparet renovering samt en teknisk nedrivning og genopførelse.

 

Besparet renovering: Denne løsning kan finansieres af midler fra Landsbyggefonden, men omfatter kun de mest nødvendige arbejder og forudsætter øgede henlæggelser til vedligeholdelse af bygningsdele, som ikke indgår i renoveringen. Hele klimaskærmen og alle installationer renoveres, men bl.a. indvendige vægge, terrændæk over kældre, kældre og tagkonstruktion bevares, som de er i dag. En besparet renovering giver dermed ikke sikkerhed for at komme skimmelsvampen til livs. På grund af den udvendige isolering vil en renovering medføre markante ændringer i den arkitektoniske fremtræden. Der er desuden en formodning om, at bygningsreglements krav til dagslys ikke kan indfries ved en udvendig isolering.

 

Teknisk nedrivning: Med denne løsning nedrives de eksisterende bygninger til soklen og genopbygges i det oprindelige fodaftryk. Det giver mulighed for, i højere grad, at genskabe bygningskroppenes ydre udtryk, hvorved der kan opnås en bevaring af byggeriet. Derudover giver denne løsning mulighed for at fremtidssikre byggeriet både med hensyn til indeklima, installationer, rumfordeling og indretning. Beboerne vil kunne flytte tilbage til et moderniseret byggeri, som stadig har alle de kvaliteter, den oprindelige arkitektur blev præmieret for. En teknisk nedrivning og genopførelse kan ligeledes finansieres af Landsbyggefonden.

 

Kommende støttesag

 

En ansøgning om projektet vil blive behandlet senere ved en selvstændig støttesag, hvor Gladsaxe Kommune skal tage stilling til en anbefaling af projektet over for Landsbyggefonden, der derefter træffer endelig afgørelse om ydelse af støtte.

 

Nærværende indstilling vedrører derfor alene udvalgets principielle beslutning om, hvorvidt kommunen kan tilslutte sig, at den bevaringsværdige ejendom Skoleparken kan tillades teknisk nedrevet og genopført som en del af en kommende renovering.

 

En efterfølgende støttesag vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet efter ansøgning fra boligorganisationen. Forvaltningen vil i forbindelse med en ansøgning anbefale, at Byrådet i sin anbefaling over for Landsbyggefonden fremhæver, at et renoveringsprojekt, i form af genopførelse, i størst muligt omfang skal svare til det oprindelige byggeri.

 

Vurdering

 

Det er forvaltningens vurdering, at en reel renoveringsløsning, uanset omfanget, ikke vil tilgodese bevaringen af den oprindelige bebyggelses ydre. En besparet renovering vil derudover være kortsigtet og ikke give ikke en optimal teknisk løsning.

Forvaltningen vurderer derfor, at en teknisk nedrivning og genopførelse vil være den bedste løsning i forhold til at sikre det bevaringsværdige byggeri.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at der gives en principiel godkendelse til, at der i forbindelse med en eventuel kommende renovering kan ske en teknisk nedrivning og genopførelse af det bevaringsværdige boligbyggeri Skoleparken.

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden