Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 80
Vis dagsorden

Besparelser på kollektiv trafik i Region Hovedstaden i 2017

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Region Hovedstaden har i brev af 25.08.2016 til borgmestre i regionen meddelt, at der i forbindelse med budgettet for 2017 er økonomiske udfordringer omkring regionens kollektive trafik, jf. bilag 1.

På grund af faldende passagerindtægter og stigende driftsudgifter står regionen overfor at skulle finde op imod 37,5 mio. kr. i besparelser på den kollektive trafik i 2017. Movia har udarbejdet et sparekatalog, bilag 2, der angiver mulige besparelser på den regionale kollektive trafik for en række R-, E-, S- og natbuslinjer.

Mulige ændringer i Gladsaxe
De mulige besparelser, jf. sparekataloget fra Movia, omfatter følgende ændringer i Gladsaxe Kommune.

  • Afkortning af linje 200S så den får endestation på Gladsaxe Trafikplads og ikke længere kører til Lyngby.
  • Nedlæggelse af natbuslinje 96N
  • Reduceret drift i ydertimerne for 400S, 30E og 40E.

Regionens tidligere overtagelse af kommunale linjer
Region Hovedstaden overtog så sent som i januar 2016 ansvaret for de tidligere kommunale linjer 96N, 250S og 200S. Ændringen skyldtes en ændring i lov om Trafikselskaber og den tilhørende finansieringsmodel. Finansieringsmodellen indebar, at regionen blev kompenseret for merudgifter til nye regionale linjer ved, at kommunerne afholdt administrationsudgifter til Movia.

Byrådet behandlede 17.09.2014, punkt 110, Gladsaxe Kommunes høringssvar i forbindelse med ændringen af loven.

I høringssvaret fra Gladsaxe Kommune blev der især lagt vægt på, at linjerne 200S og 250S betjener vigtige mål i Gladsaxe Kommune. Derudover opfordrede Gladsaxe Kommune til, at ændringer af disse linjer burde ske i forbindelse med en samlet plan, for eksempel i forbindelse med etableringen af letbanen i Ring 3.

Afkortning af linje 200S
Movia nævner i sparekataloget, at linje 200S kan afkortes fra Lyngby til Gladsaxe Trafikplads. Linje 200S er en meget vigtig buslinje for Gladsaxe Kommune. Linjen har mange erhvervspendlere til og fra Buddinge Station, som er Gladsaxe Kommunes vigtigste kollektive trafikknudepunkt.

Linje 200S særlige betydning for Gladsaxe illustreres af det igangværende projekt for forbedring af fremkommeligheden på Mørkhøjvej for linjen. Dette afsluttes i løbet af 1-2 måneder.

Ved forslaget tvinger man ca. 1.300 daglige passagerer til at foretage et skift på Gladsaxe Trafikplads til bus 300S eller 30E. Skiftet vil udgøre en væsentlig forringelse i forhold til adgangen til Buddinge Station og Lyngby fra Gladsaxe Erhvervskvarter og Mørkhøj.

 

En afkortning og forringelse er også i modsætning til intentionen om at sikre bedst det mulige passagergrundlag for den fremtidige letbane i Ring 3. Tabes passagerer i den kollektive trafik før letbanens start, kan det tage lang tid før disse igen benytter kollektiv transport.

 

By- og Miljøforvaltningen er i gang med en undersøgelse af den fremtidige anvendelse af Gladsaxe Trafikplads. Ideen er her at flytte flest mulige linjer ud fra pladsen og lade dem holde på Gladsaxe Møllevej. Herved kan signalreguleringen for udkørende busser fra trafikpladsen fjernes, og trafikafviklingen i krydset mod Gladsaxe Ringvej kan forbedres væsentligt. Samtidigt kan en del af den eksisterende Gladsaxe Trafikplads, som optager et stort areal, anvendes til andre formål. Movia er informeret om planerne. Region Hovedstadens forudsætning om endestation for 200S på Gladsaxe Trafikplads kan således lægge bindinger for den fremtidige udnyttelse af arealet, herunder mulighederne for at forbedre trafikafviklingen i krydset ved ringvejen.

Natbuslinje 96N
Movia nævner i sparekataloget, at natbuslinje 96N kan nedlægges. Linje 96N kører hver nat fra Rådhuspladsen til Gladsaxevej, Høje Gladsaxe, Buddinge Hovedgade, Bagsværd Hovedgade, Værebro Parken videre til Farum St. Alternativet er natbuskørsel på linje 6A på Søborg Hovedgade alle ugens dage eller s-tog i weekenden.

Forslaget betyder, at Høje Gladsaxe og Værebro Park mister natbusbetjeningen.

 

Reduceret drift

Movia foreslår i sparekataloget at linje 400S, 30E og 40E får reduceret drift i ydertimerne, det vil sige om aftenen, tidlig morgen samt på søndage.

 

Budgetforlig i Region Hovedstaden

På baggrund af orienteringen fra Region Hovedstaden 25.08.2016 kontaktede By- og Miljøforvaltningen regionen, jf. bilag 3, og meddelte, at sagen ville blive forelagt for Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016. Samtidigt gjorde forvaltningen opmærksom på den store betydning, linje 200S har for Gladsaxe.

 

05.09.2016 meddelte Region Hovedstaden i pressemeddelelse, bilag 4, at der var indgået budgetforlig. Det fremgår af pressemeddelelsen, at en række spareforslag er taget af bordet, dog ikke forslaget om at afkorte linje 200S, så den får endestation på Gladsaxe Trafikplads.

 

Omfanget af nedlagte natbuslinjer er reduceret i forhold til sparekataloget fra Movia, men der er ikke truffet beslutning om hvilke linjer, der skal opretholdes. Driftsreduktionen på linje 400S skal drøftes med Region Sjælland, mens driftsreduktioner på linje 30E og 40E er indeholdt i forliget.

 

Region Hovedstadens reduktion af busdriften vil give kommunerne en større andel af fællesudgifterne til administration, da regionens beløb vil blive mindre. Skønsmæssigt vil det dreje sig om en årlig udgift til Gladsaxe Kommune på ca. 100.000 kr.

 

Med baggrund i det indgåede budgetforlig skrev borgmester Karin Søjberg Holst til regionsrådsformanden 07.09.2016, bilag 5.

 

By- og Miljøforvaltningen foreslår, uanset det omtalte budgetforlig, at Gladsaxe Kommune arbejder for at undgå afkortningen af linje 200S til Gladsaxe Trafikplads og henviser til, at linjen i det mindste bør føres frem til Buddinge Station.

 

Budgettet skal formelt behandles på Regionsrådets møde 11.10.2016.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at Gladsaxe Kommune arbejder for at undgå afkortningen af linje 200S, idet linjen fortsat bør betjene kommunens største kollektive knudepunkt Buddinge Station, og

2.    at Gladsaxe Kommune beder Region Hovedstaden bevare natbuslinje 96N, som betjener kommunens største boligbebyggelser i Høje Gladsaxe og Værebro Park.

Bilag

1. Bilag 1: Brev 25.08.2016 fra Region Hovedstaden omkring budgetudfordringer for kollektiv trafik (Region Hovedstaden - brev om budgetudfordringer om kollektiv trafik.pdf)
2. Bilag 2: Notat Baggrund for sparekatalog på 50 mio kr Region Hovedstaden (Bilag 2 Notat Baggrund for sparekatalog på 50 mio kr Region Hovedstaden.pdf)
3. Bilag 3: Administrativ meddelelse 29.08.2016 til Region Hovedstaden (Administrativ kommentar til Region Hovedstaden.pdf)
4. Bilag 4: Pressemeddelelse 5.09.2016 fra Region Hovedstaden (Region Hovedstaden besparelser på kollektiv trafik.pdf)
5. Bilag 5: Brev til Regionsrådsformanden 7. september 2016 (Bilag 5 Brev til Regionsrådsformanden 7 september 2016.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 17.09.2014, Punkt 110 (Åben)

 

 

Vis dagsorden