Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 24.10.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 88
Vis dagsorden

Linje 200S til Buddinge Station

 

Beslutning

 

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 19.09.2016, punkt 80, en sag om Region Hovedstadens besparelser på deres kollektive trafik. Besparelserne, som var aftalt i et budgetforlig, indebar blandt andet en afkortning af linje 200S, så den fra 2017 kun kører til Gladsaxe Trafikplads og ikke længere til Lyngby.

 

Udvalget besluttede, at Gladsaxe Kommune skulle arbejde for at undgå afkortningen af linje 200S, idet linjen fortsat bør betjene kommunens største kollektive knudepunkt Buddinge Station. Endvidere at anmode Region Hovedstaden om at bevare natbuslinje 96N, som betjener kommunens største boligbebyggelser i Høje Gladsaxe og Værebro Park.

 

Dette er meddelt Region Hovedstaden, bilag 1, før deres behandling af busbestilling 2017 i Teknik- og Miljøudvalget og Forretningsudvalget. Meddelelsen supplerer tidligere henvendelse fra borgmesteren til regionsrådsformanden.

 

Ønskerne har ikke nydt fremme og Forretningsudvalget har 4.10.2016 anbefalet overfor Regionsrådet at afkorte linje 200S til Gladsaxe Trafikplads og nedlægge natbuslinje 96N. Sidstnævnte erstattes af natkørsel med linje 250S forbi Høje Gladsaxe. Regionsrådets behandler sagen 11.10.2016.

 

På baggrund af Region Hovedstadens budgetaftale om en afkortning af linje 200S, er der i forbindelse med Gladsaxe Kommunes budgetaftale 2017-2020 afsat 3 mio. kr. i 2017 og 2018 til at videreføre driften af bus 200S på strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge Station. Byrådet behandler budgettet 12.10.2016.

 

Region Hovedstaden og Movia er informeret om Gladsaxe Kommunes planer om at medvirke til finansiering af linje 200S, så den ikke stopper på Gladsaxe Trafikplads, men fortsætter til Buddinge Station. Movia har i denne forbindelse oplyst, at fristen for at indmelde denne busbestilling er 30.10.2016.

 

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at endestation for linje 200S på Buddinge Station, på grund af pladsforhold efter at Moe i 2017 har bygget over terminalen, vil medføre behov for ombygninger af udkørslen til Buddingevej. Der foreligger ikke endelig afklaring af disse anlægsudgifter, men det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at de kan afholdes af ikke disponerede midler i forbindelse med anlægskonto Fremkommelighed i Ringbyen 2016.

 

By- og Miljøforvaltningen vil på udvalgets møde nærmere redegøre for status med hensyn til planlægning af busholdepladser på Buddinge Station før og efter byggeriet for Moe og under og efter anlæg af letbanen.

 

By- og Miljøforvaltningen vil ligeledes redegøre for de seneste drøftelser med Region Hovedstaden og Movia om at få sagen på plads før køreplanskiftet 1.1.2017.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at der indgås aftale med Region Hovedstaden og Movia om at fortsætte driften af linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og Buddinge Station, foreløbig i 2017-18, og

2.    at en sag om midlertidig placering af busstoppesteder på Buddinge Station og Klausdalsbrovej i forbindelse med kommende byggerier og anlæg, vil blive fremlagt for udvalget i november 2016.

Bilag

1. Bilag 1: Henvendelse til Region Hovedstaden (Meddelelse til regionen.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016, Punkt 80 (Åben)

 

 

Vis dagsorden