Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 24.02.2014 kl. 16:30
Sagsnr.: 15
Vis dagsorden

Cykelby - ansøgning til Vejdirektoratets cykelpulje 2014

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Vejdirektoratet har ultimo januar 2014 annonceret, at cykelpuljen 2014 nu er åben for ansøgninger. Ansøgningsfristen er 21.03.2014. Fremsendelse af en ansøgning kan således ikke afvente udvalgets behandling af Trafik- og Mobilitetsplanen 24.03.2014.

 

Gladsaxe Kommune har på investeringsoversigten afsat 21,6 mio. kr. i 2014-2017 til trafiksanering og cykelstier samt 3,0 mio. kr. i 2014-2015 til sikring af skoleveje. Samlet er således afsat 24,6 mio. kr.

 

Heraf er allerede disponeret ca. 1,1 mio. kr. til trafiksaneringsopgaver i 2014. Det resterende beløb udgør derfor ca. 23,5 mio. kr.

 

Det resterende beløb 23.5 mio. kr. foreslås disponeret så 17,8 mio. kr. reserveres et cykelby-projekt, mens resten 5,7 mio. kr. reserveres andre trafiksaneringsprojekter.

 

Ansøges Vejdirektoratet om et tilskud på 11,9 mio. kr. (40 procent) vil dette sammen med kommunens disponering på 17,8 mio. kr., hvis ansøgningen imødekommes, kunne give en samlet budgetramme for cykelby-projektet på 29,7 mio. kr., som løber i perioden 2014-2017.

 

Formålet med projektet er at øge andelen af cyklister, der anvender cyklen som deres primære transportmiddel fra et niveau på 22 procent til et niveau på 25 procent. Dette svarer til en stigning på 15 procent jævnfør mål i forslag til plan for Trafik- og Mobilitet. Allerede i dag er Gladsaxe Kommune i top 5 over kommuner hvor flest borgere bruger cyklen, og en opfyldelse af målet vil placere Gladsaxe i top 3.

 

Projektet omfatter:

 

  • Igangsætning af forundersøgelser, registreringer og behovsanalyser er nødvendige for at udvikle og dokumentere projektet. Udgiften til disse skønnes til 0,5 mio. kr.

 

  • Projektet indeholder koordinering med igangværende projekter og agendaer som Gladsaxe i Vækst, Gladsaxeliv, Sundhedspolitik, samarbejde på tværs af forvaltninger samt partnerskaber med virksomheder, boligforeninger og Dansk Cyklistforbund. Udgiften til denne proces, materialer mv. skønnes til 0,2 mio. kr.

 

  • Projektet omfatter fysiske anlæg som cykelstier på fordelingsveje, trygge og sikre skoleveje, cykelbaner i erhvervskvarterer, cykelparkering, servicetiltag for cyklister i byrum, etablering af forbedringer for cyklister eksempelvis ramper, skiltning og småombygninger. Til de fysiske anlæg foreslås anvendt 20 mio. kr.

 

  • Til projekter, der støtter om cykelinitiativer i forbindelse med erhvervsnetværk i Gladsaxe Ringby, foreslås anvendt 2 mio. kr.

 

  • Til projekter med lokal forankring som for eksempel understøtter cykelværksteder, cykeludlån og cykelaktiviteter m.v. på skoler og i lokalområder, blandt andet i Værebro, foreslås anvendt 4 mio. kr.

 

  • Til kampagner med opfølgning og forankring af fysiske projekter, kampagner eksempelvis for børn, unge, pendlere og for at få brugt cyklen som dagligt transportmiddel foreslås anvendt 2 mio. kr.

 

  • Evaluering og formidling af projektets resultater er nødvendige i forbindelse med ansøgninger til cykelpuljen. Den skønnede udgift udgør 1 mio. kr.

 

Projektet foreslås udviklet i samarbejde med Dansk Cyklistforbund og med deltagelse af rådgivere og vidensinstitutioner samt med aktiv deltagelse med lokale aktører og erhvervsliv.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at udvalget godkender en ansøgning til Cykelpulje 2014, og

2.    at nærmere projektforslag fremlægges til godkendelse, når svar fra Vejdirektoratet foreligger.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden