Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 78
Vis dagsorden

Forbindelser til Tingbjerg/Husum

 

Beslutning

 

Ad 1 at:

Jakob Skovgaard Koed og Susanne Palsig stemte for.

 

Ole Skrald Rasmussen, Peter Berg Nellemann, Flemming Holst, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær stemte imod.

 

Forkastet.

 

Ad 2 at:

Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig og Flemming Holst stemte for.

 

Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær stemte imod.

 

Tiltrådt.

 

Ad 3 at:

Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig og Flemming Holst stemte for.

 

Ole Skrald Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær stemte imod.

 

Tiltrådt.

 

Kim Wessel-Tolvig stemte imod indstillingen med følgende begrundelse:

 

”Venstre stemmer imod alle tre punkter med den begrundelse, at det på ingen måde gavner Gladsaxe og på ingen måde er i borgernes interesse specielt i Mørkhøj-området. Det vil øge borgernes utryghed betragteligt.”

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 25.10.2016

Byrådet 09.11.2016

 

 

Gennemgang af sagen

 

Københavns Kommune har med baggrund i et ønske om at revitalisere Tingbjerg udarbejdet en byudviklingsstrategi for områderne omkring Tingbjerg. Strategien peger specifikt på, at trafikale forbindelser er et af nøglegrebene i forhold til realiseringen af den samlede plan. På den baggrund modtog Gladsaxe Kommune en henvendelse fra Københavns Kommune med konkrete forslag til nye trafikale forbindelser. Trafik- og Teknikudvalget blev orienteret om sagen på udvalgsmødet 15.08.2016, punkt 66.

 

Som led i dialogen med Københavns Kommune er det på administrativt niveau aftalt, at der udarbejdes et fælles dokument, der sætter rammerne for samarbejdet.

 

Dokumentet beskriver, hvordan byudviklingen på tværs af kommunegrænsen kan understøttes ved at arbejde med temaerne forbindelser, byliv og byudvikling. Der er i dokumentet lagt vægt på emner, som kan være en fordel i både Gladsaxe og Københavns kommuner.

 

Forbindelser

Gode vej-, sti- og kollektive forbindelser er en forudsætning for at skabe et attraktivt byliv og byudvikling. Københavns Kommune ønsker, at Tingbjerg isoleres mindre end i dag. Nye forbedrede stiforbindelser vil kunne øge tilgængeligheden til de attraktive rekreative områder, der findes i Gyngemosen og på Vestvolden, og komme både borgere i København og i Gladsaxe kommuner til gode. Københavns Kommune har konkret foreslået, at der etableres nordvendte ramper ved Høje Gladsaxevej/Ruten til Hillerødmotorvejen. Nordvendte ramper vil aflaste vejene i Gladsaxe Erhvervskvarter og Mørkhøjvej.

 

Byliv

En øget tilgængelighed til de rekreative områder kan være en indgang til en øget interaktion imellem de to områder, her tænkes på øget brug af butikker, kultur- og idrætsfaciliteter og grønne områder på tværs af kommunegrænsen. En bedre passage i de rekreative områder vil samtidigt kunne understøttes ved at anspore til at gøre ophold, for eksempel ved at etablere belysning og faciliteter til ophold og leg. En større benyttelse og mulighed for lettere at orientere sig i området vil også bidrage til en øget tryghed.

 

Byudvikling

Det har været en udfordring for Gladsaxe Kommune at betjene Mørkhøj-området tilfredsstillende med kollektiv trafik. En kollektiv forbindelse mellem Tingbjerg og Mørkhøj i form af ny busforbindelse på kort sigt og eventuelt en letbaneforbindelse på det lange sigt vil kunne give Mørkhøj-området en væsentlig bedre og mere direkte kollektiv forbindelse mod København. Metrocityringen vil fra 2019 få et stort knudepunkt ved Nørrebro Station, og en højklasset A-bus eller en letbane til Nørrebro vil derfor være attraktiv for Mørkhøj og Gladsaxe.

 

I forhold til de aktuelle planer for Blågaards Seminarium vil en god kollektiv forbindelse mod København og Gladsaxe Trafikplads kunne give området bedre tilgængelighed og dermed nye muligheder.

 

Fortsat proces

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at det fælles dokument for området sætter rammerne for det videre samarbejde, og at der igangsættes en mere konkret undersøgelse af, hvordan eksisterende stiforbindelser kan opgraderes, og hvordan en eventuel busforbindelse mod København kan indrettes.

 

Undersøgelserne skal tage højde for den karakter, som de berørte områder i Mørkhøj har. Området er i dag uden gennemkørsel og med skolevej til Enghavegård Skole. Forvaltningen bemærker, at der alene bliver lagt op til at undersøge en busforbindelse - og ikke en vejforbindelse, samt at der udformes forslag til foranstaltninger, der sikrer, at vejen alene kan benyttes til busdrift.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at visionsdokumentet vedtages som grundlag for det fortsatte samarbejde med Københavns Kommune,

2.    at der kan igangsættes en undersøgelse der afdækker mulighederne for at opgradere det eksisterende stinet mv., og

3.    at der kan igangsættes en undersøgelse af en ny mulig kollektiv busforbindelse mellem Tingbjerg og Mørkhøj.

Bilag

1. Bilag 1 - Forbindelse mellem Mørkhøj og Tingbjerg (Bilag 1 Visionsdokument Forbindelse mellem Mørkhøj og Tingbjerg.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.08.2016, Punkt 66 (Åben)

 

 

Vis dagsorden