Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 84
Vis dagsorden

Høring om Motions- og legepladsstrategi 2013

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Motions- og legepladsstrategi 2013 i høring

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til Motions- og legepladsstrategi 2013. Trafik- og Teknikudvalget behandlede forslaget på deres møde 17.06.2013, punkt 49. Udvalget besluttede at anbefale strategien, og at sende den i høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

By- og Miljøforvaltningens gennemgang af sagen

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2012 at afsætte 100.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til renovering af de offentlige legepladser i kommunens parker og grønne områder. Endvidere skulle der i 2013 udarbejdes og fremlægges en legepladsstrategi.

 

Gladsaxe Kommune har 11 offentlige motions- og legepladser, som hører under Trafik- og Teknikudvalget. Byens Arena og Bagsværdfortet er motionspladser, mens resten er mere traditionelle legepladser. Derudover er en række kommunale legepladser på skoler og daginstitutioner.

 

By - og Miljøforvaltningen har nu udarbejdet et oplæg til en motions- og legepladsstrategi, jf. bilag 1.

 

Forvaltningen foreslår, at indsatsen fremadrettet målrettes de centrale bydele, og at de mere lokale legepladser løbende renoveres, så de opnår en tilfredsstillende og tidssvarende standard. På længere sigt foreslås det, at der etableres fire bydelsmotionspladser og tre motionspladser i tilknytning til naturområderne. De nye bydelsmotionspladser skal være centrale motionspladser af en høj kvalitet, hvor Gladsaxe Kommunes borgere, i alle aldre, skal have mulighed for motion og bevægelse. Forslaget skal ses som et led i Gladsaxe i Vækst, idet der skabes byrum, som indbyder til bevægelse og et aktivt byliv, og som øger Gladsaxe Kommunes attraktionsværdi.

 

Forvaltningen fremhæver en aktivering og udbygning af lege- og motionsaktiviteter på Søborg Torv og foreslår, i en første fase, at prioritere idéudvikling og konkrete forslag her. Dette vil sammen med den nye café styrke bylivet.

 

Strategien lægger også op til, at tre mindre legepladser på Sandkrogen, Toftekærsvej og Hørmarken renoveres og efterfølgende, afhængig af interesse, tilbydes overdraget til grund- og boligforeninger i lokalområdet. Dette vurderes at kunne medvirke til lokal forankring og udvikling af disse legepladser.

 

 

Motions- og legepladsstrategien set i forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet

 

Generelt understøtter strategien Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens målsætninger om, at der i nærområdet er gode muligheder for aktiviteter og kulturelle oplevelser, og at flere borgere har et aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv.

 

Strategiens forslag om bydelsnære motionspladser er et tiltag, der kan være med til at understøtte motion og bevægelse for de borgere, der ikke er så fysisk aktive i forvejen. Forskning viser, at tilgængelighed meget tæt på, hvor man bor, har betydning for graden af ens fysiske udfoldelse. Forslaget til placering af motionspladserne supplerer fint idrætsanlæggenes faciliteter og muligheder.

 

Etablering af en temalegeplads (bogstav-legeplads) i tilknytning til Hovedbibliotekets børne- og ungdomsbibliotek giver mulighed for at flytte bibliotekets tilbud ud i byrummet og dermed være med til at skabe liv og aktivitet i Buddinge. Hovedbibliotekets børneafdeling bruges af mange familier som udflugtsmål, og en temalegeplads vil potentielt have mange brugere. Pladsen vil kunne anvendes til leg, hygge, læring m.v. og kan med sin centrale placering danne ramme om et attraktivt tilbud til kommunens børnefamilier og områdets institutioner og skoler.

 

Tilsvarende vil en musiklegeplads i tilknytning til Musik- og Billedskolen skabe nye muligheder, særligt for musikskolens mindste elever, lige som pladsen kan være en facilitet, som kan benyttes af institutioner og folkeskoler.

 

For at sikre alsidighed i kommunens faciliteter og tilbud foreslås det, at udformning af konkrete motions- og legepladser koordineres mellem By- og Miljøforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

 

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at Motions- og legepladsstrategi 2013 anbefales med ovenstående bemærkninger.

Bilag

1. Bilag 1: Forslag til Motions- og legepladsstrategi 2013 (Forslag til Motions- og legepladsstrategi 2013.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 17.06.2013, Punkt 49 (Åben)

 

 

Vis dagsorden