Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 79
Vis dagsorden

Status på forespørgsel hos Movia om pensionistkort i Flextur

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Flextur, som er offentlig kollektiv trafik med små køretøjer, har været indført i Gladsaxe Kommune siden januar 2014 og betjener kunder med et særligt kørselsbehov. Efter en evaluering i 2015, jf. Trafik- og Teknikudvalgets møde 15.06.2015 punkt 41, blev ordningen gjort permanent fra 2016 i forbindelse med budgettets vedtagelse.

 

Med henblik på en forbedret kollektiv betjening blandt andet af Telefonfabrikken, har By- og Miljøforvaltningen forespurgt Movia Flextrafik, om pensionistkort kan benyttes som betaling til Flextur, jf. vedlagte korrespondance med Movia Flextrafik, bilag 1.

 

Hvis det er muligt at benytte pensionistkort som betaling, kan betjeningen med linje 160 tages op til overvejelse, hvilket vil kunne finansiere merudgifter i forbindelse med Flextur. Da Flextur principielt er kollektiv trafik, finder forvaltningen det også naturligt at kunne anvende gyldig rejsehjemmel som i den øvrige kollektive trafik. Perspektivet i en sådan ordning er, at den vil lette afvejningen mellem hensynet til en effektiv busbetjening og behovet for offentligt transport til særlige grupper eller lokaliteter med langt til stoppesteder.

 

Movia Flextrafik har efterfølgende meddelt, efter en behandling i Movia’s bestyrelse 21.04.2016, at Gladsaxe Kommunes ønske ikke kan imødekommes, jf. bilag 2.

 

Flextrafiks begrundelse er, som det fremgår af jf. bilag 3 og bilag 4, følgende:

 

Det er ikke er muligt at bruge rejsekort eller ikke digitale periodekort som pensionistkort m.m. i Flextur i dag. Det er dog et formål på sigt at implementere Rejsekortet i Flextur. Hvis systemet kommer til at give mulighed for at benytte periodekort i Flextur, ville alle chaufførerne i Flextrafik skulle kontrollere kundernes rejsehjemmel. For at de kan det, skal de oplæres i at kende Movias forskellige billettyper. Det vil desuden være nødvendigt at foretage billetkontrol på samme måde som i busserne.

 

En alternativ mulighed, rabat efter alderskriterier f.eks. til pensionister er en mulighed, men kun hvis den indføres generelt og ikke i de enkelte kommuner.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det således er praktiske systemproblemer, der er årsagen til afslaget på kommunens ønsker. Forvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommune går i endnu en dialog med Movia Flextrafik om at finde en praktisk løsning, eventuelt i form af en forsøgsvis ordning.

 

By- og Miljøforvaltningen bemærker at Seniorrådet, i forbindelse med rådets høringssvar til budget 2017 som er sendt til Byrådets medlemmer, udtrykker et stærkt ønske om offentlig transport til Telefonfabrikken, alternativt at pensionistkort kan bruges gratis til flextur.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at Movia Flextrafik igen kontaktes med henblik på at drøfte en forsøgsordning, og

2.    at sagen igen forelægges udvalget når resultatet foreligger.

Bilag

1. Bilag 1: Forespørgsel til Movia Flextur (Korrespondance om brug af pensionistkort.pdf)
2. Bilag 2: Svar fra Movia (Flextur.pdf)
3. Bilag 3: Kommunernes ønsker, bilag til Movias svar (Oversigt over kommunernes ønsker til ændringer af Flextur.pdf)
4. Bilag 4: Movias administrative begrundelser, bilag til Movias svar (Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punkt 9 (Åben)

Økonomiudvalget 15.03.2016, Punkt 67 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 15.06.2015, Punkt 41 (Åben)

 

 

Vis dagsorden