Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 87
Vis dagsorden

Enghavegård Skole/Gyngemosehallen/Fritids- og ungdomsklubben Klubben, trafikforhold

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har, med Vej- og Parkafdelingen som trafikrådgiver, vurderet trafikforholdene ved Gyngemosehallen og Enghavegård Skoles indskolingshus. Baggrunden er henvendelser fra forældre og brugere samt beboere i området.

 

Det opleves, at adgangen til og fra Gyngemosehallen, herunder fritids- og ungdomsklub Klubben, og indskolingshuset er usikker for de bløde trafikanter. Adgang kan ske enten via sti fra skolesiden eller ad Gyngemose Parkvej langs parkeringsareal ved Gyngemosehallen. Stiforbindelsen fra skolen til indskolingshuset og videre til hal og klub opleves som meget mørk, særligt i vinterhalvåret, og træbroen mellem skolens matrikel og Gyngemosehallen er glat ved fugtigt føre.

 

Ved tilkørsel fra Gyngemose Parkvej er der ingen adskillelse af den gående trafik fra cykler/biler, og der ligger et antal parkeringsplader på skrå ud til vejen (90-grader p-pladser), hvilket medfører, at biler bakker direkte ud på tværs af vejen.

 

For at forbedre trafiksikkerhed og tryghed for gående og cyklende, foreslås det at følgende arbejder udføres, jf. bilag 1:

 

-       Gangbroen mellem Enghavegård Skoles matrikel og Gyngemosehallen monteres med skridsikker belægning.

 

-       Forbedret stibelysning på sti fra Enghavegård Skole og til indskolingshuset. Eksisterende lysstandere udskiftes med højere standere og lysstyrken øges.

 

-       Ny, god stibelysning på det videre stiforløb til Gyngemosehallen og Fritids- og ungdomsklubben Klubben, der er beliggende i Gyngemosehallens sydøstlige del.

 

-       Anlæg af nyt ca. 1,2 meter bredt fortov for gående fra Gyngemoseparkvej til Gyngemosehallen. Fortov placeres mellem og langs med hallens p-plads og adgangsvej. Herved adskilles den gående fra den cyklende og kørende trafik.

 

-       Nedlæggelse af seks til otte 90-grader p-pladser på hallens adgangsvej.

 

-       Etablering af seks til otte nye 90-grader p-pladser på Nordvands grundarareal, hvilket forudsætter, at der indgås aftale med Nordvand A/S.

 

-       Etablering af fortov bag om de nye p-pladser på Nordvand A/S areal.

 

-       Etablering af to til tre hastighedssænkende bump på adgangsvej til Gyngemosehallen samt skilte med hastighedsbegrænsning på 20 km/t. Cykeltrafik bibeholdes på denne vej.

 

Økonomi:

Udgifterne til det samlede projekt er overslagsberegnet til 800.000 kr., der foreslås finansieret af puljen til funktionsændringer på skoleområdet, hvor der tilbageføres et mindreforbrug på Enghavegård Skole, udbygning af indskolingshus, på 1.598.317 kr., der aflægges på Børne- og Undervisningsudvalget 20.08.2013.

 

Projekt og anlægsbevilling behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 20.08.2013.

 

Udbudsform:

Projektet foreslås udbudt i indbudt licitation i hovedentreprise.

 

Tidsplan:

Økonomiudvalget:

03.09.2013

Byrådet:

25.09.2013

 

Forhandling og indgåelse af aftale med Nordvand A/S:

 

 

September 2013

Etablering og/eller udskiftning af belysningsstandere:

 

September – oktober 2013

Projektering og udbud, ansøgning om byggetilladelse, anlægsarbejder:

 

 

Oktober 2013 – maj 2014

Indgåelse af entreprisekontrakter og udførelse af anlægsarbejde:

 

Februar – maj 2014

Afslutning af anlægsarbejde:

Maj 2014

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at projektet godkendes.

Bilag

1. Bilag 1: Skitse - Gyngemosehallen, Klubben og Enghavegård Skole (Bilag 1, Skitse - Gyngemosehal, Klubben og Eng.skole.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden