Udskriv Byrådet

Onsdag den 12.12.2012 kl. 18:00
Sagsnr.: 142
Vis dagsorden

Høje Gladsaxe, ansøgning om boligsocial indsats 2013-2016

 

Beslutning

 

Dansk Folkeparti genfremsatte deres ændringsforslag om, at godkendelsen gøres betinget af, at den fleksible udlejningsaftale godkendes af kommunen i foråret 2013.

 

For: 6 (O, V)

Imod: 16 (A, B, F, Ø)

Undlader: 3 (C)

Forkastet.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

 

”Forslag om tilføjelse til indstillingen:

Som konsekvens af at et stigende antal lejligheder i bl.a. Høje Gladsaxe og Værebro er omfattet af regler om ”fleksibel udlejning”, der begrænser boligtilbuddene for borgere, der er ramt af arbejdsløshed, sygdom eller lignende, vil Gladsaxe kommune undersøge mulighederne for, hvordan disse grupper kan få lettere adgang til en lejebolig i andre dele af kommunen.”

 

For: 1 (Ø)

Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

 

 

Ad indstillingen:

For: 16 (A, B, F, Ø)

Undlader: 9 (C, O, V)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Høje Gladsaxes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2012, og derfor har områdets boligselskaber ansøgt om godkendelse af en ny helhedsplan, der skal løbe i perioden 2013-2016.

 

På Økonomiudvalgsmødet 04.06.2012 orienterede borgmesteren om, at kommunen har modtaget og overfor Landsbyggefonden anbefalet boligselskabernes prækvalifikationsansøgning vedrørende en ny helhedsplan. Anbefalingen af helhedsplanen blev givet med følgende forudsætninger:

 

  1. at boligselskaberne indgår i et øget fælles udlejningssamarbejde med koordinering af udlejningsindsatsen, eksempelvis i form af en fælles lokal udlejningsplatform,
  2. at der i de fleksible udlejningsaftaler indføres et ”indkomstkriterium”, så husstandens samlede lønindkomst mindst skal udgøre et beløb, der er dobbelt så stort som den reelle husleje (bruttohuslejen),
  3. at den fleksible udlejning i Høje Gladsaxe fremover øges fra 70 % til 85 % af de ledige boliger, og
  4. at kriterierne for fleksibel udlejning også skal gælde for afdelingernes interne oprykningsventelister.

 

Den foreløbige helhedsplan 2013-2016 er blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden, og bygger videre på erfaringerne og indsatserne i den tidligere plan.

 

Helhedsplanen blev forelagt Økonomiudvalget 04.12.2012, hvor det blev besluttet at udsætte sagen.

 

Helhedsplanens indhold

 

Helhedsplanen 2013-2016 er udtryk for en fortsættelse af det fælles arbejde mellem boligselskaberne og kommunen, der tilsammen retter fokus mod følgende områder:

 

·         Børn, unge og familier

·         Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

·         Udsatte grupper

·         Kultur og Fritid

 

Helhedsplanen 2013-2016 er udarbejdet af boligselskaberne i Høje Gladsaxe. Arbejdet med helhedsplanen er forankret i en styregruppe, hvor kommunen er repræsenteret ved vicedirektør for Børne- og Kulturforvaltningen Ingelise Damm og arbejdsmarkedschef Ebbe Holm.

 

Helhedsplanen blev vedlagt som bilag til dagsorden for økonomiudvalgsmødet 04.12.2012.

 

Aktiviteternes primære omdrejningspunkt er beboerrådgivningen, der har ansvaret for planens fremdrift, administration og koordineringen mellem de mange aktører.

 

Kommunens andel i aktiviteterne forankres i Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

 

Helhedsplanens finansiering

 

Landsbyggefonden har ved sin prækvalifikation foreløbigt afsat 8.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 2.833.000 kr., hvoraf boligafdelingerne i Høje Gladsaxe har givet tilsagn om at finansiere 1.400.000 kr.

 

Ifølge den nuværende helhedsplan vedrører kommunens medfinansiering samlet for de fire år 320.000 kr. til en jobmentor på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget), samt et tilskud på 775.000 kr. til beboerrådgivningen (Børne- og Undervisningsudvalget). Desuden stiller Social- og Sundhedsforvaltningen en fuldtidsmedarbejder til rådighed til bemandingen af ”Skuret” (Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget), som er et væsentligt element i både den nuværende og fortsatte helhedsplan. Lønudgiften til denne medarbejder udgør samlet for fire år 1.678.972 kr. Det vil sige, at kommunen i den eksisterende helhedsplan medfinansierer 2.773.972 kr.

 

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår i fællesskab, at kommunen viderefører støtten til de nuværende aktiviteter i området, der fortsat vil være væsentlige elementer også i den nye helhedsplan.

 

Den kommunale medfinansiering i de fire år af en fortsættelse af helhedsplanen kan opgøres således:

 

Tilskud til beboerrådgiver

775.000 kr.

Jobmentor

450.000 kr.

Medarbejder i ”Skuret”

1.678.972 kr.

I alt

2.903.972 kr.

 

Kommunens udgifter til helhedsplanen afholdes af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indenfor rammerne af budgettet.

 

Helhedsplanens aktiviteter og finansiering er forelagt de relevante udvalg til orientering; Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2012, pkt. 70, Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, pkt. 158, og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.11.2012.

 

Øvrige aktiviteter i Høje Gladsaxe

 

I kølvandet på helhedsplan 2008-2012 blev der udarbejdet en rapport over mulige kommunale tiltag i Høje Gladsaxe med det formål at understøtte aktiviteterne i området.

 

En lang række af disse kommunale tiltag er iværksat, f.eks. erhvervelse af Grønnemosecentret til brug for en samlet indskoling, aktivering af kommunens p-arealer på bebyggelsens nordside (Byens Arena) og facilitering i udviklingen af Høje Gladsaxe Centret.

 

Samtidig blev der peget på en løbende evaluering og udvikling af de fleksible udlejningsaftaler i området. Dette sker ved halvårlige møder mellem boligselskaberne og kommunens boligformidling.

 

Center for service bemærker:

 

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger skal Byrådet overfor fonden anbefale boligsociale indsatser som løsning på en afdelings problemer.

 

Center for Service vil vedlægge kommunens rapport fra 2009 med oversigt de kommunale tiltag, der er igangsat sideløbende med helhedsplanen.

 

2. Landsbyggefonden har forudsat kommunal medfinansiering af helhedsplanens aktiviteter.

 

De relevante fagudvalg har behandlet helhedsplanen, og kommunens andel af udgifterne til helhedsplanen afholdes indenfor rammerne af budgettet.

 

3. 3B, der er boligselskabernes projektkoordinator for helhedsplanen, har bekræftet, at boligselskabernes organisationer og afdelingsmøder har godkendt helhedsplanens aktiviteter og finansiering.

 

3B eftersender milepæls- og målopfyldelsesskema, der skal foreligge inden kommunens indstilling til Landsbyggefonden.

 

4. Økonomiudvalget udsatte behandlingen af helhedsplanen 04.12.2012 under henvisning til, at boligselskabernes tilbagemelding 28.11.2012 på de fire kommunale vilkår ikke var tilstrækkelig til at opnå de ønskede effekter i Høje Gladsaxe.

 

Sagen blev udsat med henblik på nye drøftelser med boligselskaberne, der blev orienteret herom 05.12.2012. I sammenhæng hermed drøftede kommunaldirektøren sagen med fsb’s direktør på vegne af de fem boligselskaber.

 

Sent samme dag rettede fsb’s direktør skriftlig henvendelse til kommunen for at præcisere og uddybe boligselskabernes tilbagemelding på vilkårene.

 

Boligselskaberne oplyser, at de ser positivt på arbejdet med fleksibel udlejning, og er indstillet på at gå konstruktivt ind i arbejdet med et fælles mål om en gunstig påvirkning af den fremtidige beboersammensætning i Høje Gladsaxe.

 

Ad vilkår 1) Kommunen har noteret, at det i forhold til boligselskaberne ikke er muligt at etablere en fælles lokal udlejning i Høje Gladsaxe. Boligselskaberne er imidlertid i proces med et øget samarbejde ved opdatering af driftsaftaler og vedtægter mv. for området, og således sker der tiltag mod en øget koordinering af udlejningen.

 

Ad vilkår 2) Boligselskaberne finder, at et indkomstkriterium kan være i strid med almenboligloven, og de er derfor usikre på muligheden for at bringe kriteriet i anvendelse. Boligselskaberne peger som alternativ på stramninger i det bestående beskæftigelseskriterium således, at par skal opfylde et beskæftigelseskrav på 25 timer ugentligt pr. person i en ny fleksibel udlejningsaftale.

 

Ad vilkår 3) Der er enighed mellem kommune og boligselskaber om at øge andelen af fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe.

 

Ad vilkår 4) Boligselskaberne oplyser, at der er enighed om, at kriterierne i den fleksible udlejningsaftale, som udgangspunkt, skal finde anvendelse ved interne oprykninger i afdelingerne. Boligselskaberne peger dog på, at interne rykninger til mindre boliger skal være mulige uden opfyldelse af fleksible kriterier i tilfælde, hvor beboerens livssituation ændres. Forvaltningen deler synspunktet om, at der kan være behov for særundtagelser til hovedreglen.

 

Center for Service vurderer, at der på baggrund af boligselskabernes seneste tilbagemelding er grundlag for at udarbejde en fælles fleksibel udlejningsaftale for Høje Gladsaxe, der vil tilgodese hensynene bag kommunens fire vilkår i prækvalifikationen.

 

Der vil blive arbejdet på, at et udkast til fleksibel udlejningsaftale kan være klar ultimo marts 2013, hvorefter aftalen forelægges til godkendelse i kommunen og boligorganisationerne.

 

Økonomiudvalget behandlede sagen 12.12.2012, punkt nr. xx

 

Kristian Niebuhr stillede ændringsforslag om, at godkendelsen gøres betinget af, at den fleksible udlejningsaftale godkendes af kommunen i foråret 2013.

 

For forslaget stemte Kristian Niebuhr.

 

Imod forslaget stemte Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen.

 

Ebbe Skovsgaard og Lars Abel undlod at stemme.

 

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) indstiller,

 

1. at helhedsplan 2013-2016 for Høje Gladsaxe anbefales overfor Landsbyggefonden.

 

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.12.2012, Punkt 292 (Åben)

 

 

Vis dagsorden