Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 258
Vis dagsorden

Budgetopfølgning 3. kvartal 2016: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 765,9 mio. kr., og det korrigerede budget er på 764,2. Forbruget efter 3. kvartal 2016 viser 575,9 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et forbrug i 2016 på 740,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 25,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 24,0 mio. kr.

 

I denne sagsfremstilling vil en række tillægsbevillinger blive anbefalet på de forskellige rammer. Samlet indstilles der til en negativ tillægsbevilling på 5,4 mio. kr., hvorfor det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget forventes at udgøre 18,6 mio. kr.

 

Forslåede tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetlægning for 2017-2020 blev der indarbejdet en teknisk korrektion vedr. lovændring L66, som ligeledes ønskes indarbejdet som tillægsbevilling ved 3. kvt. budgetopfølgning. Lovændring L66 betyder, at driftsloftssatser korrigeres, og at udgifter til vejledning og opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere gøres ikke-refusionsbærende. Der anmodes i den forbindelse om en samlet negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., som dækker over en tillægsbevilling på ramme 1 på 1,3 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på ramme 2 på 4,3 mio. kr., og som skal ses i forbindelse med de ændrede refusionsregler.

 

Derudover betyder et faldende antal ledige fra 3.200 til 3.039 og deraf følgende reduktionen i driftsloftsrammen, at budgettet for ramme 1 ønskes tilpasset. Budgettet for ramme 1 forslås som konsekvens nedjusteret med 2,9 mio. kr., hvorfor der indstilles til en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr.

 

Endelig anmodes der om en tillægsbevilling på ramme 4 på 0,5 mio. kr. til at dække merforbruget på integration i forbindelse med midlertidig boligplacering, og at denne tillægsbevilling dækkes gennem en udmøntning af de ekstraordinære tilskud på 2,7 mio. kr. Gladsaxe Kommune har modtaget fra staten i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge. Byrådet udmøntede 31.08.2016, punkt 76 0,8 mio. kr. af det samlede ekstraordinære tilskud. Det forslås nu, at der udmøntes yderligere 0,5 mio. kr. til midlertidige indkvartering af flygtninge.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

 

  1. at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. på ramme 1 (aktiveringsrammen) som følge af ændret lovgivning i forbindelse med rammerne for anvendelse af mentorer, og at beløbet finansieres af kommunekassen,

 

  1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. på ramme 2 (forsørgelsesrammen) som følge af ændret lovgivning i forbindelse med rammerne for anvendelse af mentorer, og at beløbet tilføres kommunekassen,

 

  1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. på ramme 1 (aktiveringsrammen) som følge af en reduktion i driftsloftssatserne, og at beløbet tilføres kommunekassen, og

 

  1. at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på ramme 4 (servicerammen) som følge af midlertidig boligplacering af flygtninge, og at beløbet finansieres af kommunekassen med henvisning til de modtagne særtilskud fra staten til modtagelse og integration af flygtninge.

Michele Fejø var ikke til stede.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.06.2016, Punkt 156 (Åben)

Byrådet 31.08.2016, Punkt 76 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.11.2016, Punkt 56 (Åben)

 

 

 

Vis dagsorden