Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 246
Vis dagsorden

ReVUS handlingsplan 2017-18

 

Beslutning

 

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

 

”I arbejdet med fyrtårnstemaet Trafikplan for Hovedstadsregionen, vil kommunen arbejde for at de kollektive trafikprojekter prioriteres højst. Særligt projektet om automatisering af S-togene, der både har en positiv økonomi og en positiv effekt på alle de valgte vurderingsparametre, i modsætning til projekterne om udvidelse eller anlæg af flere motorveje i hovedstadsregionen.”

 

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

 

Ad indstillingen:

10 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte for.

Trine Henriksen undlod at stemme.

 

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum.

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien.

Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer

  1. Trafikplan for hovedstadsregionen
  2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse (initiativet skal styrke sammenhængen mellem virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere, da næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft)
  3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
  4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
  5. Living Lab for klimatilpasning
  6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
  7. Madfællesskabet
  8. Smart Greater Copenhagen
  9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
  10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på møde i KKR Hovedstaden 13.09.2016 og i Vækstforum Hovedstaden 14.09.2016.

KKR Hovedstaden pegede på, at:

-       Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene

-       Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse

-       Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der ind til videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk frem til primo december tager stilling til, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

Gladsaxe Kommune deltagelse i fyrtårnsprojekterne
Det vurderes, at nogle af fyrtårnsprojekterne vil have en begrænset kommunal interesse. By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at kommunen fokuserer sin deltagelse i de fyrtårnsprojekter der umiddelbart bidrager med størst værdi for kommunens opgaver, herunder:

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
Initiativet skal give et bud på, hvordan kommuner og region kan få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og som samtidigt medvirker til at reducere den stigende trængsel. I dag er der ikke en samlet trafikplan, og vi mangler overblikket i forhold til investeringer på statsligt, regionalt og kommunalt niveau.

2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
Initiativet skal bidrage til, at virksomheder i Region Hovedstaden er rustet til fremtidens udfordringer og kan fastholde produktion og fortsat vækst og udvikling til gavn for borgere og livskvalitet. Region Hovedstadens vækstbarometer viser, at næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både faglærte og højtuddannede, og der er behov for et øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse målrettet vækstkritiske kompetencer. Initiativet skal derfor styrke sammenhængen mellem virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere.

3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
Greater Copenhagen tilbyder attraktive forhold for potentielle, udenlandske talenter sammenlignet med andre karrieredestinationer - ’most liveable city’, verdens bedste work-life-balance mv. Men dette er en velbevaret hemmelighed ude i verden. Fyrtårnsprojektet er additionelt i forhold til den eksisterende indsats og giver en ny, uafprøvet mulighed for målrettede og vedholdende markedsføringskampagner af Greater Copenhagen som karrieredestination ude på de spots, hvor udbuddet matcher vore virksomheders efterspørgsel.

5. Living Lab for klimatilpasning
CALL Cph skal give kommuner og forsyninger et styrket beslutningsgrundlag inden valg af klimatilpasningsløsning. Det skal ske via bl.a. mere systematisk dokumentation af klimatilpasningsløsninger og en tættere markedsdialog om udvikling og implementering af løsningerne. Målet er at løsningerne skal gennemføres, så det skaber byudvikling og levende byer samtidig med at der opnås robuste skybrudsløsninger og smarte varslingssystemer.

8. Smart Copenhagen
Formålet med projektet er at samle partnere i hovedstadsregionen om en fælles strategi for udvikling af et smart Copenhagen til glæde for borgere og erhvervsliv. Samlet skal projektet fastholde og videreudvikle Greater Copenhagens placering blandt verdens mest smarte og grønne metropolregioner med høj livskvalitet for borgerne. Projektet følger ligeledes på de to fyrtårnsprojekter vedr. smart vækst fra ReVUS-handlingsplanen 2015-16.

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at Gladsaxe Kommune deltager i fyrtårnsprojekterne: 1. Trafikplan for hovedstadsregionen, 2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse, 3. Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter, 5. Living Lab for klimatilpasning og 8. Smart Greater Copenhagen.

Bilag

1. Bilag 1: Forslag til fyrtårne (Forslag til fyrtårne.pdf)
2. Bilag 2: Kommunale kommentarer til forslag til handlingsplan til ReVUS (Kommunale kommentarer til handleplan til ReVUS.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden