Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 141
Vis dagsorden

Dispensation til ombygning af bevaringsværdig bygning, Søborg Møbelfabrik, Gladsaxevej 386-400, matr.nr. 7ax Buddinge

 

Beslutning

For: 22 (A, B, C, F, I, V, Ø)

Imod: 3 (O)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Den bevaringsværdige bygning på den forhenværende Søborg Møbelfabrik ønskes ombygget.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 241, som fastsætter, at bygningen ikke må nedrives, ombygges udvendigt eller ændres på anden måde end bestemt i lokalplanen uden forudgående tilladelse fra Byrådet.

 

Lokalplanen fastsætter, at facaden må efterisoleres, facadens takt og skorstene skal bevares, og at taget må forhøjes, men at tagets hældning skal fastholdes.

 

I forbindelse med ombygningen ønskes der udført følgende ændringer af bygningens udseende:

 

  • Brystninger under vinduer ønskes fjernet på 7 vinduer, mens 1 brystning ønskes muret op.
  • Facaden (vest facaden) mod vejen og gavlene ønskes fastholdt i blank mur, mens facaden (øst facaden) mod det nye etagebyggeri ønskes pudset med farve og materialitet, som de fremtidige mørtelfuger på vest facaden og gavlene. Forskellen på de to facader opstår, da der har været opført byggeri op af øst facaden, som har gjort, at denne ikke er ensartet i dag.
  • Skiltning ønskes etableres med enkelt bogstaver med bagvedliggende lys. Et skilt over hvert lejemål.
  • På øst facaden af bygningen ønskes der etableret en flugtvejstrappe til erhvervslejemål på 1. sal.
  • Skorstenen på vest facaden ønskes fjernet, da denne er af nyere dato, og da en udskiftning af vinduerne vil betyde, at den ikke længere kommer til have forbindelse med bygningen.
  • På vest facaden ønskes etableret en indgangsportal, som en åben lamelkonstruktion, for at markere indgangspartiet. Portalen skal være 60-80 cm dyb, den friholdes fra bygningen og fæstnes til belægningen.
  • Der ønskes opsat et væghængt armatur med LED lyskilde over udvalgte døre.
  • Trævinduer ønskes udskiftet med alu-vinduer. Dette både for at etablere nogle redningsåbninger og for at skabe mulighed for udluftning.
  • Der ønskes etableret 5 stk. rytterlys i tagryggen. Dette for at få mere lys ind i bygningen og for at få mulighed for udluftning.

 

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at de ønskede ændringer ikke har en negativ betydning for bygningens bevarings værdi, da de ikke ændrer væsentligt på bygningens nuværende udseende og udtryk.

 

Alle ændringerne og beskrivelserne af dem kan ses i bilag 1.

 

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Karin Søjberg Holst, Susanne Palsig, Anne Backlund og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte,

 

1. at der gives dispensation til den ansøgte ombygning af den bevaringsværdige bygning.

Gitte Greve Larsen stemte imod med henblik på, at lokalplan 241 skal overholdes.

 

Gitte Greve Larsen begærede sagen i Byrådet.

 

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler flertalsbeslutningen i Trafik- og Teknikudvalget.

 

Kristian Niebuhr stemte imod.

Bilag

1. Bilag 1: Beskrivelse af ombygning (Beskrivelse af ombygning.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 06.11.2017, Punkt 94 (Åben)

Økonomiudvalget 12.12.2017, Punkt 257 (Åben)

 

 

Vis dagsorden