Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 245
Vis dagsorden

UCC/Blaagaard, helhedsplan, anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling

 

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

 

”Princip 2 og 3 reduceres til ét princip: Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelsen af øvrige ejendomme, så kommunens samlede bygningsareal udnyttes mest hensigtsmæssigt, også i forhold til driftsomkostninger.”

 

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for.

De øvrige stemte imod.

 

Ad indstillingens 1. at:

Anbefales.

 

Ad indstillingens 2. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler, at principperne 1 og 3-6 tages til efterretning.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli undlod at stemme.

 

Ad indstillingens 3.-4. at:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Kommunen står overfor overtagelse af UCC/Blaagaard 31.12.2016. Planlægningen af den fremtidige drift og anvendelse af ejendommen er igangsat og forløber i to spor. Det første omhandler aktiviteter og processer, som skal sikre en smidig overtagelse og overgang til kommunal drift. Det andet omhandler helhedsplan for ejendommens anvendelse, med henvisning til Budget 2017, budgetnote 12.

 

Helhedsplan

Der skal udarbejdes en helhedsplan med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen. Til dette arbejde er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Center for Økonomi og By- og Miljøforvaltningen. I forbindelse med overvejelserne om køb er allerede beskrevet en række scenarier for anvendelse for dels at kunne anskueliggøre, at det giver mening at erhverve ejendommen, dels for at godtgøre, at der vil være udgifter forbundet med ombygningerne.

 

Følgende principper vil blive lagt til grund i arbejdet med helhedsplanen

1)    Uomgængelige kerneopgaver, som f.eks. skole og dagtilbud, prioriteres. Der skal især tages højde for den demografiske udvikling

2)    Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelse af øvrige ejendomme, således at det samlede kvadratmeterbrug i kommunen ikke øges

3)    Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelse af øvrige ejendomme, således at kommunens samlede udgifter til bygningsdrift mv. ikke øges

4)    Bygningerne skal kunne anvendes fleksibelt, så flere funktioner kan rummes

5)    Der tages højde for gældende politikker og strategier

6)    Helhedsplanen omfatter ikke kun bygningerne, men skal samtænkes med den udvikling der i øvrigt kan finde sted i området herunder opførsel af private og almene boliger og øvrig infrastrukturudvikling.

 

Idet de strategiske pejlemærker for fremtidens skole først forventes at foreligge i foråret 2017, kan det blive en udfordring at koordinere dette projekt med helhedsplanen for UCC.

 

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til ekstern rådgiverbistand til udarbejdelse af helhedsplan.

 

Bevillingen finansieres af puljen til Infrastruktur og Udvikling, der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2016.

 

Fraregnet den forventede købssum for UCC resterer der herefter 4.850.000 kr. af puljen til Infrastruktur og Udvikling. Af budgettekniske årsager ønskes denne overflyttet til Økonomiudvalgets område, idet der ikke er videreførselsadgang på konto 8, hvor puljen er budgetteret

 

Tidsplan

Udarbejdelse af helhedsplan: november 2016- maj 2017

Behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget: juni 2017

 

Økonomi

Til ejendommens drift er i budget 2017 netto afsat 2,2 mio. kr. I beløbet er mindreudgiften til leje af grund og idrætsfaciliteter indregnet.

 

Til indretning, funktionsændringer og modernisering på UCC/Blaagaard er der i 2018-2020 afsat i alt 80 mio. kr.

 

 

Center for Økonomi indstiller,

 

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Økonomiudvalgets anlægsramme på 1.500.000 kr. til en ekstern rådgiverbistand finansieret af puljen Infrastruktur og udvikling,

2. at principperne, som lægges til grund for helhedsplanen, tages til efterretning,

3. at tidsplanen godkendes, og,

4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Økonomiudvalgets anlægsramme på 4.850.000 kr. finansieret af puljen Infrastruktur og udvikling.

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden