Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 84
Vis dagsorden

Orientering om 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

 

Beslutning

 

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe og Herlev kommuner vedtog i juni (ØU 16.06.2015, punkt 150) at igangsætte en VVM-proces for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, et anlægsprojekt til håndtering af regn- og spildevand i området langs Kagsåen fra Klausdalsbrovej til krydsningen af Motorringvejen.

Projektet består i at etablere en bassinledning under Kagsåen til spildevand. På overfladen etableres en ny slynget å med en landskabelig bearbejdning, der giver mulighed for at tilbageholde regnvand i områderne langs åen. Projektet indebærer, at mere regnvand end i dag ledes direkte i åen, og at hændelser med forurenet vand, der løber ud i åen vil falde fra ca. 50 - 60 gange årligt til gennemsnitligt højst 5 gange årligt.

 

Der blev i efteråret gennemført en høring, hvor offentligheden var inviteret til at komme med forslag og idéer til VVM-redegørelsens indhold. Der blev afholdt borgermøde om projektet 02.10.2015, hvor mange interesserede borger fra begge kommuner deltog.

 

Umiddelbart herefter blev VVM-processen stillet i bero (ØU 05.01.2016, punkt 11) for at afklare, om der var muligheder for, at projektet kunne udvides, så det kunne tilgodese skybrudsproblematikken omkring Harrestrup Å.

 

Afklaringen viste, at projektet med for fordel kunne udvides til at omfatte to supplerende lokaliteter. Området omkring Vejdirektoratets regnvandsbassin ved til-og frakørselssløjfe ved Ring 3 og M3, samt en fodboldbane ved Ederlandsvej i Herlev Kommune er nu i spil.

 

Interessenterne for disse to nye lokaliteter er efterfølgende blevet hørt, og VVM-processen er genoptaget (ØU 16.08. 2016, punkt 181).

 

By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune og Teknisk Forvaltning i Herlev Kommune har på baggrund af høringssvarene og tilbagemeldinger fra borgermødet udarbejdet et notat, der fastlægger VVM-redegørelsens indhold. Se bilag 1.

 

Herlev Kommunes Teknik og Miljøudvalg har 25.08. 2016 derudover besluttet, at der skal arbejdes for, at fodboldbanen ved Ederlandsvej kan inddrages i projektet som en kontrolleret oversvømmelsesmulighed.

 

Der vil i redegørelsen blive lagt vægt på projektets miljøpåvirkninger i såvel anlægsfasen som driftsfasen. Redegørelsen vil blandt andet beskrive påvirkninger i form af støj, rystelser, trafik mv., påvirkning af dyre- og plantelivet, grundvandet, arkæologiske forhold, jordbundsforhold mv.

 

I forhold til driftsperioden vil Kagsåens fremtidige vandkvalitet og vandmængde blive undersøgt. Der vil blive lagt vægt på at belyse miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af eventuelle overløb med opblandet spildevand. Afhjælpning af oversvømmelser og påvirkning af grundvandsspejlet vil indgå i redegørelsen. Desuden skal det undersøges, hvordan dyre- og planteliv, grundvand, landskab og områdets rekreative værdi vil blive påvirket.

 

VVM-redegørelsen skal beskrive de alternativer, som har været undersøgt under forarbejderne. Beskrivelsen skal indeholde en oversigtsmæssig sammenligning af de praktiske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige alternativer.

 

Det forventes, at forslag til VVM-redegørelse kan forelægges Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget inden jul, således at Gladsaxe Byråd og Kommunalbestyrelsen i Herlev kan sende redegørelse i høring omkring 1. februar 2017.

 

Nærværende sag forelægges også Miljøudvalget til orientering.

 

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

 

Bilag

1. Bilag 1: Opsamling fra 1. offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt (Bilag 1 til TTU 19092016 Orientering om 1 offentlighedsfase af VVM-processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.pdf)

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 150 (Åben)

Økonomiudvalget 05.01.2016, Punkt 11 (Åben)

Økonomiudvalget 16.08.2016, Punkt 181 (Åben)

 

 

Vis dagsorden