Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 254
Vis dagsorden

Endelige fjernvarmetakster for 2017

 

Beslutning

 

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 12.10.2016, punkt 108, budget for 2017-2020, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme (GF).

Byrådet godkendte 12.10.2016, punkt 110, Takster 2017. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2017.

 

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2017

GF’s fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

-        af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder)

-        et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)

-        et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)

-        Bonus/strafafgift for god/dårlig afkøling
(afkølingsgrænse er forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

 

Fjernvarmetaktsten i 2017 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

 

Det variable bidrag svarer til den gennemsnitlige variable betaling til CTR, i alt 283,03 kr. per MWh og falder således 6 procent i forhold til 2016 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR.

 

Det faste bidrag er 220,23 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter er 171,78 kr. per MWh, og stiger dermed med 17 procent i forhold til 2016.

 

På trods af overskuddet på driften fra 2015 stiger det faste bidrag. Stigningen skyldes dels at det forventede resultat af driften i 2016 bliver ringere end budgetteret som følge af, blandt andet udvikling af fælles hjemmeside og CRM-system (Customer Relationship Management) sammen med Gentofte Fjernvarme.
Stigningen skyldes endvidere at de større kunder i 2016 ikke har tilsluttet sig i den forventede takt. I 2017 er der afsat yderligere midler til betaling til CTR for dårlig afkøling af fjernvarme samt til at opfylde GF’s energispareforpligtelse.

Derfor bliver fast bidraget højere per varmeenhed i 2017.

 

Det samlede faste og variable bidrag udgør i alt 503,26 kr. per MWh i 2017, en stigning på 2 procent i forhold til 2016. Idet pris- og lønstigningsskønnet fra 2016-2017 er på 2,1 %, er der i faste priser tale om et lille prisfald. I forhold til den foreløbige takst for fjernvarme godkendt af Byrådet 12.10.2016, punkt 110, er der tale om et fald på 5 procent (529,50 kr. per MWh).

 

Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme, og fastholdes på 600,00 kr.

 

Den supplerende takst for fjernvarmeunits fastholdes på 2016-niveau. Den supplerende takst består af følgende elementer:

·         Tillægsabonnement på 1.300,00 kr. per år

·         Tillæg til fast bidragsbetaling på 68,00 kr. per MWh per år

·         Ingen betaling af incitamentstakst med unitordning

Den supplerende takst betales af kunder, hvor GF etablerer, ejer og driver fjernvarmeunits under 80 kW (Model-A).

 

For at forenkle opkrævningen - for både kunder og GF - foreslås grænsen for kvartalsvis afregning øget fra cirka 25 MWh til 50 MWh per år. Det vil sige, at de overgår fra månedlig opkrævning til kvartalsvis aconto opkrævning.

 

Lovgivningen om opkrævning af sikkerhedsstillelse fra dårlige betalere er ændret for at sikre en øget forbrugerbeskyttelse. Takstbladet er tilpasset i forhold til dette.

 

Et forslag til fjernvarmetakster 2017 er vedlagt, bilag 1.

I bilag 2 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjernvarme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug.

 

Gebyrer

På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejledende standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den enkelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energitilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostninger kan dokumenteres. GF opkræver ikke standardgebyrer der overstiger Energitilsynets satser.

 

Administrationsgebyr opkræves ved tilslutning af nye kunder alene for kunder over 80 kW.

 

Gebyr ved udkald vedrørende fejl på kundens anlæg (fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvands-installation), som GF ikke ejer og servicerer. Der opkræves et gebyr per udkald og derudover et gebyr per påbegyndt time. Der skelnes mellem om udkaldet foregår på hverdage i arbejdstiden (7-15) eller på øvrige tidspunkter. Gebyret ved fejl på kundens anlæg er ændret fra 420 til 440 kr. per udkald på hverdage.

Ved forgæves kørsel i forbindelse med adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret tilkald opkræves et gebyr.

Gebyrer tilpasses så de afspejler det reelle udgiftsniveau.

 

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1282 af 05.12.2014 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

 

Miljøudvalget indstiller,

 

1. at fjernvarmetaksterne for 2017 fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

Bilag

1. Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2017 (Bilag 1 Forslag til fjernvarmetakstbald 2017.pdf)
2. Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten (Bilag 2 Udvikling i fjernvarmetaksten.pdf)

 

 

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.11.2016, Punkt 82 (Åben)

 

 

 

Vis dagsorden