Udskriv Sundheds- og Handicapudvalget

Onsdag den 03.05.2017 kl. 16:30
Sagsnr.: 41
Vis dagsorden

Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej – Projektforslag, behandling

 

Beslutning

 

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Projektforslag for Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej blev 14.09.2016, punkt 63, forelagt for Sundheds- og Handicapudvalget til orientering. Efterfølgende har Ejendomscenteret og Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med rådgiver arbejdet videre med udformning af hovedprojektet, som danner grundlag for det igangværende udbud af byggeprojektet. Hovedprojektet blev afsluttet januar 2017 og har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i forhold til projektforslaget.

 

Denne sag forelægges med henblik på en egentlig godkendelse af projektforslaget for Boliv-byggeprojektet på Kellersvej (bilag 1-4) forud for behandling af skema B og indgåelse af kontrakt med entreprenør. Endvidere forelægges resultat af udbud vedrørende genhusningsboliger.

 

Hovedprojektet består af et detaljeret tegningsmateriale, som omfatter ca. 2500 siders beskrivelses- og udbudsdokumenter, opdelt for en række forskellige fagenterpriser. Hovedprojektet er ikke velegnet til at danne sig et samlet overblik over projektet, men materialet fra hovedprojektet kan rekvireres af Sundheds- og Handicapudvalgets medlemmer, hvis det ønskes.

 

For en kortere gennemgang af de væsentligste hovedtræk i projektforslaget henvises til sagsfremstillingen på Sundheds- og Handicapudvalgets møde 14.09.2016, punkt 63.

 

Projekts endelige indhold og udformning er afhængig af licitations­resultatet. Der tages derfor forbehold for, at der kan komme ændringer i projektet som følge heraf.

 

Licitation og skemabehandling

I forbindelse med opførelse af de almene boliger vil skema A blive forelagt på Økonomiudvalgets møde 16.05.2017 og Byrådets møde 24.05.2017.

 

På baggrund af indledende tilbud og efterfølgende forhandling med tre udvalgte firmaer, forventes licitationen afgjort primo juli med efterfølgende ”stand-still periode” frem til medio august 2017. På den baggrund forventes Skema B at kunne forelægges på Økonomiudvalgets møde 19.09.2017.

 

Løsning for genhusningsboliger fundet

Licitationen af genhusningsboligerne er tidligere blevet annulleret, fordi en tilbudsgiver i ”stand-still perioden” havde gjort indsigelse om, at vinderprojektet ikke var konditionsmæssigt. Derfor blev genhusningsboligerne genudbudt med mindre ændringer i udbudsmaterialet. Det nye udbud er nu afsluttet, og vinderen blev Cramo Adapteo.

 

Genhusningsboligerne bliver arealmæssigt lidt større end de boliger, som beboerne har i dag, og med eget bad og toilet. Genhusningsboligerne opføres i to planer med handicapelevator.

 

Boligerne placeres på den grønne plæne midt på Kellersvej med forventet indflytning marts 2018.

 

 

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

1.    at projektforslaget godkendes.

Bilag

1. Bilag 1. Boliv projektforslag – generel beskrivelse (Boliv projektforslag- samlet beskrivelse.pdf)
2. Bilag 2. Designmanual landskab (Designmanual Kellersvej Landskab.pdf)
3. Bilag 3. Designmanual nybyggeri (Designmanual_nybygning.pdf)
4. Bilag 4. Designmanual ombygning af eksisterende bygninger (Designmanual_ombygning.pdf)

 

 

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 14.09.2016, Punkt 63 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 01.03.2017, Punkt 15 (Åben)

 

 

Vis dagsorden